středa 21. srpna 2019

Falešní proroci a falešní Kristové (2019)


Falešní proroci a falešní Kristové (2019)
Podvodníci, kteří tvrdí, že jsou Kristus, nebo prorok poslaný Bohem, nebo jinak tvrdí, že mluví Boží pravdu, i když ve skutečnosti nemluví pravdu a nejsou tím, za koho se prohlašují.
Odkazy v Písmu svatém:
 • Jako byli v lidu (izraelském) i nepraví proroci, tak budou i mezi vámi nepraví učitelé. Ti uvedou záhubné sekty, a popírajíce i toho Pána, jenž je vykoupil, uvalí na sebe rychlou záhubu. A mnozí budou napodobovati jejich prostopášný život; a kvůli nim bude tupeno učení pravdy. (2 Pet 2:1-2)
 • …neboť povstanou nepraví Mesiáši a nepraví proroci a budou činiti veliké zázraky a divy, takže by i vyvolené svedli v blud, kdyby bylo možno. Hle, předpověděl jsem vám to. (Mat 24:24-25)
 • I odpověděl jim Ježíš: „Hleďte, ať vás nikdo nesvede! Neboť mnozí přijdou ve jménu mém a řeknou: ,Já jsem Mesiáš' a svedou mnohé. (Mat 24:4-5)
 • On jim řekl: „Hleďte, abyste nebyli svedeni! Neboť mnozí přijdou ve jménu mém a řeknou: ,Já jsem to,' a ,Čas se přiblížil.' Nechoďte za nimi! (Luk 21:8)
 • A vystoupí mnoho nepravých proroků a svedou mnohé. (Mat 24:11)
 • Mějte se na pozoru před nepravými proroky! Ti přicházejí k vám v ovčím rouše, ale v nitru jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte. Copak se sbírají hrozny s trní anebo fíky s bodláčí? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovoce, špatný strom však rodí špatné ovoce. Nemůže dobrý strom nésti špatné ovoce, ani špatný strom nésti dobré ovoce. Každý strom, který nerodí dobré ovoce, bývá vyťat a hozen do ohně. Nuže, tedy po jejich ovoci je poznáte! (Mat 7:15-20)
 • Miláčkové, nevěřte každému duchu, nýbrž zkoumejte duchy, jsou-li z Boha, neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. (1 Jan 4:1)
 • Dávejte pozor na sebe i na všechno své stádo, nad nímž vás Duch svatý ustanovil biskupy, abyste spravovali Církev Boží, kterou On vydobyl svou krví. Já vím, že po mém odchodu vniknou mezi vás draví vlci, kteří nebudou šetřit stáda. I z vás samých povstanou muži, a ti budou mluviti převrácené řeči, aby přitáhli k sobě učedníky. (Sk 20:28-30)
 • Duch pak praví výslovně: V pozdějších časech odpadnou někteří od víry a přidrží se svůdných duchů a ďábelských nauk. Ty pocházejí od lživých pokrytců, (od lidí), kteří jsou poznamenáni v svém vlastním svědomí (1 Tim 4:1-2)
 • Neboť přijde doba, kdy nesnesou zdravé učení, nýbrž si budou vyhledávati učitele za učitelem podle vlastních zálib, majíce šimrání v uších. Od pravdy svůj sluch odvrátí a obrátí se k bájím. (2 Tim 4:3-4)
Církevní nauka:
 • Ale jakož toto kázání slova Božího nikdy přestati v Církvi nemá, tak zajisté jest i za tohoto času s větší horlivostí a svědomitostí o to pracovati, aby zdravým a neporušeným učením, jakožto pokrmem života, věřící živeni byli a síleni byli; nebo mnozí falešní proroci vyšli na svět, o nichž pravil Pán: „Neposílal jsem prorokův, a oni běhali; nemluvil jsem k nim, a oni prorokovali.“ (Katechismus Tridentského koncilu, O potřebě autoritativního katolického katechismu)
 • Viz Katolická encyklopedie z roku 1917 na www.newadvent.org ohledně tématu „Podvodníci“ a historie mnoha příkladů falešných proroků v dějinách Církve. Písmo svaté nám o těchto falešných prorocích říkalo předem, takže nejsou žádným překvapením!
Souhrn
Po celou dobu historie katolické Církve jsou zde falešní proroci a podvodníci všeho druhu. Písmo svaté to jasně předpovídalo. Katolíci dnes musí zvažovat, jestli duchovní v jejich kostele učí v rozporu s Písmem svatým a/nebo naukou Církve. Docela dobře mohou být považováni za falešné proroky a heretiky, před nimiž nás Písmo svaté jasně varovalo! 
Překlad: D. Grof