středa 29. května 2019

P. Kramer: komentář k verši Zjevení sv. Jana XIII, 12 (1955)


P. Kramer: komentář k verši Zjevení sv. Jana XIII, 12 (1955)
P. Herman Bernard Kramer
Popis: http://www.balderexlibris.com/public/img3/Kramer_Herman_Bernard_-_The_book_of_destiny.jpg
Poznámka překladatele: V roce 1955 P. Kramer publikoval ve své knize The Book of Destiny (Kniha osudu) komentáře ke Zjevení sv. Jana. Níže následuje verš 12 z kapitoly 13 a komentář k němu.
***
KAPITOLA XIII
12 Prováděla totéž násilí jako ona první šelma, a to před její tváří. Popouzela zemi i její obyvatele k tomu, aby se klaněli první šelmě, jejíž smrtelná rána se zahojila.
Antikrist obdaří falešného proroka svou vlastní satanskou mocí a autoritou, a ten ji pak bude uplatňovat v přítomnosti svého pána. Když nevěřící uvidí Antikrista vybavovat druhého svou vlastní nadlidskou mocí, získá to jejich obdiv. Satan bude ve všech momentech ve službě Antikrista a také bude k dispozici falešnému prorokovi skrytě činícímu znamení a lživé zázraky v přítomnosti Antikrista. Satan, který bude stálým strážným andělem Antikrista, takže jeho zdánlivá nadpřirozená moc se může zdát být osobní, může být k službám falešného proroka pouze v přítomnosti Antikrista. Je přítomný pouze na jednom místě, a ačkoliv se může pohybovat rychlostí větší, než blesk, není vševědoucí, a kdyby byl v Pekingu s Antikristem, nemohl by vědět, co by po něm mohl chtít falešný prorok v Římě, pokud by mu to nebylo sděleno dalšími démony. Pak by musel opustit Antikristovu přítomnost, aby posloužil přáním falešného proroka. Antikristova moc by tehdy byla pozastavena, a magický život, který bude mít pod poručnictvím Satana, by byl ohrožen. Falešný prorok proto bude schopen činit svá znamení pouze v přítomnosti Antikrista, který tak snadno získá protikřesťanské židy a bude prohlášen za jimi dlouho očekávaného mesiáše. Jeho „znamení“ mu získají věrohodnost mezi všemi nevěřícími, kteří jsou nebo se stali nevěrnými Církvi. Falešný prorok bude uplatňovat svou propůjčenou moc ke cti a slávě Antikrista, a bude přesvědčovat všechny nevěřící, odpadlíky a odpadlé národy, aby jej zbožňovali a uctívali. A Antikrist bude podporovat svého proroka a upevní jej v jeho říši.
Jedním z hlavních důvodů, proč lidé přijmou Antikrista, je zahojení „smrtelné rány“ jedné z hlav šelmy. Tou jednou hlavou je starodávné římské pohanství, jež bude falešným prorokem obnoveno skrze moc Antikrista. Zdá se, že to umisťuje prorokovo hlavní město do Říma. Umožnilo by to doslovné naplnění proroctví z kapitol XVII a XVIII [Zjevení sv. Jana]. V kapitole XVII šelma nese šarlatově oděnou ženu a ukazuje se znovuustavení pohanské říše, což umožnila její [šelmy] moc. Smlouva mezi Antikristem a jeho prorokem pravděpodobně zavede podrobení všech národů v této obnovené říši prvně jmenovanému, uznání jeho božství a přijetí jeho nauk a mravů. Tato říše nebude tak rozlehlá jako dříve, protože říše Antikrista bude zabírat jen některá z území starodávné říše. Vliv falešného proroka přiměje nekřesťanské a odpadlé národy, aby se nevzpíraly Antikristovi. Jeho nauky budou formulovány v pompézním literárním stylu a vyzdobené svůdným mysticismem, aby lépe vyhovovaly podpoře všech stupňů pýchy a zřeknutí se mravů. Budou pak nadšeně přijaty všemi hříšníky. A tito nadšenci vyhlásí vzkříšení Římské říše za zázrak věků. Církev je [zdánlivě] poražena. Papežství je zrušeno.
Sv. Pavel říká, že Antikrist „se posadí v chrámě Božím“ a bude si počínati jako by byl Bohem (2 Sol. II, 4). To není starobylý Jeruzalémský Chrám, ani takový chrám zbudovaný Antikristem, jak si někteří myslí, protože pak by to byl jeho vlastní chrám. V kapitole XI, 1 a 19, se ukazuje, že je tímto chrámem katolická Církev, možná jeden z kostelů v Jeruzalémě nebo Chrám sv. Petra v Římě, což je největší kostel na světě a je v plném smyslu „TÍM Božím chrámem“. Kdyby Antikrist do toho velkého chrámu šel osobně, aby přijal poctu svých stoupenců, falešný prorok by v neobvyklé míře naplnil své poslání. Hlavní město Antikrista bude v Jeruzalémě až do vzkříšení dvou svědků. Kdyby však nebyl národy nikdy viděn mimo své hlavní město, jeho moc a vliv by zůstali velmi omezené. Určitě bude cestovat z jedné země do druhé, aby se ukázal, hlásal své nauky, činil lživé zázraky, ustanovil svou říši a byl uctíván svými stoupenci. Tím, že se osobně objeví ve všech nejdůležitějších městech své říše, přesvědčí zlé, aby zmobilizovali veliké armády umožňující mu rozdrtit národy, jež se mu budou protivit.
Zdroj: P. Herman Bernard Kramer, The Book of Destiny, TAN BOOKS AND PUBLISHERS, INC. Rockford, Illinois, 1955, str. 319-321
Překlad: D. Grof