čtvrtek 23. května 2019

Moc Žalmu 91 (2015)


Moc Žalmu 91 (2015)
Amelia Monroe Carlson
Nedávno, když jsem procházela stresujícím obdobím, poslala mi kamarádka zprávu, která říkala jen: „Žalm 91“. Věděla jsem, co je to za zprávu, ale upřímně řečeno, bylo už pozdě večer a já jsem byla v posteli, takže motivace přečíst si ji zde v tu chvíli nebyla. Následovala jsem však její radu a klikla ve svém mobilu na aplikaci s Písmem svatým a nalezla si Žalm 91. (No tak, nemysleli jste si, že vylezu ze své pohodlné a teplé postele, abych si došla pro Písmo svaté, že ne?)
Poté, co jsem si žalm přečetla a pak ještě jednou, věděla jsem, proč mě tam nasměrovala a rozhodla jsem se přečíst si Žalm 91 každý večer, než půjdu spát, kvůli moci, kterou měl. Také mi připomněl automobilovou nehodu, kterou jsem měla před několika lety, kdy se moje auto otočilo a skončilo na střeše, a přesto strana spolujezdce zůstala opřená o pahýl stromu, který vytvořil ochrannou kapsu pro řidičovu stranu. Poté, co jsem se vysoukala z auta bez zranění (dokonce bez škrábance) a čekala jsem u silnice se svou matkou s malým bratrem na policii než dokončí papírování, můj malý bratr ukázal na Písmo svaté, které bylo během havárie vyhozeno ven z auta, a šel, aby mi jej přinesl. Když mi Písmo svaté podal, všimla jsme si, že střep skla z rozbitého čelního skla se zapíchl doprostřed stránek…a označil Žalm 91 říznutím skla. Pochopila jsem to poselství. Boží andělé mě ochránili a postarali se, aby se vytvořila ona kapsa.
Avšak nyní mi Žalm 91 připomíná každý večer, že bez ohledu na situaci mám Boží lásku a neselhávající ochranu kolem sebe. Ale…je to víc než to. Je to také připomínka jedné z krás mše:
1) Ochranná modlitba – Žalm 91 je zjevně modlitbou někoho, kdo hledal a nalezl útočiště u Pána, a v oné době je pravděpodobné, že jedinec nalezl útočiště, o němž se hovoří, v Chrámu. „Kdo žije pod ochranou Nejvyššího, přebývá v stínu Všemohoucího, ať říká Pánu: ´Tys mé útočiště, můj hrad a Bůh můj, v nějž mám důvěru.´“ Boží ochrana je všude kolem nás celý den, nezáleží na tom, jestli jsme v práci, doma nebo na nákupech. Je však něco zvláštního na milosti, která se rozlévá ze svatostánku Ježíše Krista v kostele, který poskytuje stín, v němž můžeme přebývat. V době, kdy byl tento žalm napsán, jedinec, který hledal ochranu v chrámu, nalezl ochranu a milost ve „stínu perutí Všemohoucího“ (verš 1) pod křídly cherubů u svatého svatých.
2) Ochrana Nejvyššího – „Ochrana Nejvyššího“ je prostě „skrýš“, ale v žalmech to bylo označení chráněných Chrámových prostor. „On mě ve zlý den schová ve svém stánku, ukryje mě v skrýši svého stanu, na skálu mě zvedne.“ (Žalm 27:5) „Ukrýváš je u sebe v své skrýši před srocením, před jazyky svárlivými schováváš je v stánku.“ (Žalm 31:21) Pravidelné zanedbávání navštěvování mše je zanedbáváním utíkání se k nejchráněnějšímu, nejbezpečnějšímu a nejjistějšímu místu, jež Bůh slibuje těm, kteří Jej milují a slouží Mu. Je to víc než jen fyzické bezpečí (ačkoliv i to byl ten případ v době, kdy byl tento žalm napsán), je to duchovní bezpečí, útočiště milosti plynoucí od Pána, jež dosahuje hlubin vaší duše.
3) Jméno nad všechna jména – „Že je mi oddán, já ho vysvobodím, ochráním, že se k mému jménu zná.“ (verš 14) Žalm 91 slibuje, že ti, kteří jsou „oddáni“ Ježíšovi a znají se k Jeho jménu, budou ve stínu Jeho ochrany. Klíčem je „být oddán“ Ježíšovi. Ježíš musí být vaší první volbou namísto poslední možností. Musíte mít vztah s Ježíšem, kdy se k Němu utíkáte, když potřebujete pomoc, naději, lásku nebo povzbuzení.
Poslední verše Žalmu 91 jsou věštbou spásy, která poskytuje mocný příslib těm, kteří důvěřují Bohu, že spása je jejich.
Jestliže hledáte něco, co má moc dotknout se vašeho života a změnit váš postoj v době zármutku, nesnází, úzkosti a zoufalství, nebo jestliže jen chcete dodatečnou posilu povzbuzení a naděje, dejte si závazek modlit se Žalm 91 po 30 večerů v řadě, než půjdete spát. Uvidíte, co s tím Pán provede…
***
Žalm 91
Pod ochranou Nejvyššího
Kdo žije pod ochranou Nejvyššího,
přebývá v stínu Všemohoucího,
ať říká Pánu: „Tys mé útočiště,
můj hrad a Bůh můj, v nějž mám důvěru.“ –
Vždyť on tě zachraňuje z tenat lovců,
před slovem, které zkázu přináší.
On zastíní tě svými perutěmi,
pod jeho křídly dojdeš ochrany.
Nebudeš strachovat se nočních příšer
a šípů, které za dne létají,
nákazy, která v temnotách se plíží,
moru, jenž řádí za bílého dne. –
I když jich padne po tvém boku tisíc,
ba deset tisíc po tvé pravici,
záhuba přesto tebe nedosáhne,
vždyť jeho věrnost je tvůj kryt a štít.
Naopak, na své oči budeš vidět,
spatříš, jak hříšné stíhá odplata.
Co ty však? Pán je tvoje útočiště,
ty Nejvyššího vzal sis k ochraně.
Proto nic zlého se ti nepřihodí,
nepřijde žádná rána na tvůj stan.
Vždyť kvůli tobě andělům dal příkaz,
na všech tvých cestách být ti ochránci. –
A proto budou na rukou tě nosit,
aby ses neporanil o kámen.
A budeš kráčet po hadech a štírech
a lva i draka klidně zašlápneš. –
"Že je mi oddán, já ho vysvobodím,
ochráním, že se k mému jménu zná.
A vyslyším ho, když mě bude vzývat,
budu s ním v každém jeho soužení,
zachráním ho a ke cti pozvednu.
Dosyta obdařím ho dlouhým věkem
a svoji spásu mu dám uvidět."

Překlad: D. Grof