úterý 24. února 2015

Šest znaků Novus Ordo mše (2007)

 
Šest znaků Novus Ordo mše (2007)
P. Stephen Somerville
Pontský Pilát se při procesu s Ježíšem na Velký pátek Ježíše zeptal: „Co je pravda?“. Do dnešního dne si lidé stále lámou hlavu ohledně pravdy, a toho, kde ji nalézt. Když apoštol sv. Jan napsal úvod k tomuto Evangeliu, řekl nám: „Na počátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha a Bůh bylo to Slovo ... A [toto] Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. A [my apoštolové] viděli jsme jeho slávu ... plného milosti a pravdy.“ Ježíš, Slovo Boží, je plnost pravdy. Musíme se neustále odvolávat na Ježíše, abychom znali Pravdu.
 
Pilát se ptá Našeho Pána: „Co je pravda?“
V úplně první modlitbě tradičního římského mešního kánonu se modlíme k Bohu Otci, aby požehnal oběť, která je přinášena za celou Církev včetně všech pravověrných ctitelů katolické a apoštolské Víry.
V každé mši si tedy připomínáme, že Ježíš je plnost pravdy a dal nám víru, která nás činí pravověrnými ctiteli. Chtěl bych vám připomenout jeden z článků katolické Víry. Tento článek nebo pravda se vyslovuje v tiché modlitbě při nedělní mši po svatodušních svátcích. Tou pravdou je, že Bůh ustanovil jednu dokonalou oběť, oběť Svého Syna Ježíše, na místo všech obětí, které byly obětovány ve Starém zákoně před Kristem. Modlíme se k Bohu, abychom obdrželi tuto jednu dokonalou oběť a posvěcovali ji, aby nám všem pomohla dosáhnout spásy.
Tedy stručně: Ježíš, plnost pravdy, nám dal pravověrnou Víru, která říká, že mše je dokonalá oběť Ježíšova Těla a Krve, jež nahrazuje všechny starozákonní oběti.
Je smutné, že protestanté nepřijímají toto pojetí, že mše je pravá, i když nekrvavá, oběť skutečného Těla a Krve Kristovy. Pro protestanty je Eucharistie čistě náboženským pokrmem, který je symbolem a připomínkou Poslední večeře Ježíšovy. Není to skutečná oběť přinášená opravdovým knězem. Toto popírání naší katolické víry znamená, že nemůžeme očekávat, že by protestanté byli pravověrnými věřícími, i když se můžeme modlit za jejich obrácení. Co více, vy víte, že existují další pojetí článků katolické Víry, které protestanté nepřijímají. Příkladem je sedm svátostí, Neposkvrněné početí, Nanebevzetí Panny Marie a neomylnost papeže.
Vraťme se však ke mši. V roce 1969 Max Thurian, významný protestantský teolog, který pomohl založit ekumenickou komunitu Taizé ve Francii, pronesl toto prohlášení: „Nyní je pro protestanty teologicky možné používat tutéž mši jako katolíci.“ (1) Protestanté sloužící tutéž mši jako katolíci? Jak je to možné? Jak můžeme všichni být pravověrní věřící?
 
Protestanté Max Thurian (vlevo) a Roger Schutz
Abychom na tyto otázky odpověděli, vzpomeňte si, že Liturgická komise ustavená Pavlem VI. počátkem roku 1964 byla pověřena připravit reformu mše a všech dalších liturgických obřadů katolické Církve. Tato komise nazvaná Consilium ve skutečnosti reformovala mši v podstatě ihned a papež schválil a promulgoval tento nový řád neboli Novus Ordo mši 3. dubna 1969. Od té doby máme i anglickou verzi této nové mše, která se používá v katolických kostelích po světě. V mnoha ohledech je zcela odlišná od tridentské latinské mše. Jak by měli pravověrní katoličtí věřící hodnotit tuto novou mši Druhého vatikánského koncilu? Co bychom si my jakožto katolíci měli myslet o Novus Ordo mši?
Abychom zodpověděli tuto závažnou otázku, stručně popíšeme novou mši jazykem teologických expertů a liturgiků.
Za prvé, ji popisují jako ekumenickou. To znamená plánovanou tak, aby podporovala jednotu a shodu s nekatolickými vírami. Proto se stává důležitým „zdůrazňovat to pozitivní a eliminovat to negativní“. Člověk musí zdůrazňovat, čemu věříme společně, a tlumit přesvědčení, která nesdílíme. Nová mše změnila mnoho modliteb, zvláště kolekty, aby méně hovořily o pekle, méně o věčném trestu, méně o světě jakožto nepříteli Boha, méně o potřebě se postit atd.
 
 
Jan Pavel II. a monofyzitský heretik se modlí bok po boku na obřadu v Chrámu sv. Petra
Novus Ordo mše je dále popisována jako starověká. To má zdůraznit domnělé rané, původní rysy mše v době [církevních] Otců, tj. prvních čtyři až šesti století dějin Církve. To znamená opětné oživení předpokládané rané jednoduchosti bohoslužby a dalších prapůvodních předností. Znamená to zeslabit nebo odstranit obohacení katolické mše, která se objevila ve středověku a barokní a poreformační době. Znamená to prostší, prázdnější a jednodušší druh bohoslužby.
Některá z těchto zjednodušení zahrnují méně úklon, méně poklekání ze strany kněze, kratší modlitby, méně časté používání zvonů a kadidla, méně svátků svatých, méně soch a svěcené vody atd. Toto je tedy starověký aspekt nové liturgie.
Třetí vlastností je, že je komunitně založená. Komunita je horizontální rozměr, tj. to, co je kolem nás. Alternativou je vertikální rozměr, tj. [to, co je] nad námi. Ten chce poukazovat na Boha, nebe, anděly. Novus Ordo má sklon zdůrazňovat komunitu více než Boha; „zde“ více než „posmrtný život“, dobrotu v lidské společnosti spíše než v mystickém Těle Kristově. Všimněte si, že nové kostely, tj. budovy pro mši jsou širší a nižší, s malou věží, která ukazuje vzhůru, nebo bez ní. Všimněte si velké vstupní haly, aby se lidé mohli setkávat a povídat si horizontálně, spíše než se modlit k nebi, vertikálně. Všimněte si nového pozdravení pokoje, když si komunita hromadně potřásá rukou. Nová mše je tedy komunitně založená.
 

Nahoře, katedrála v Los Angeles vypadá jako kancelářská budova. Dole, nenucený, komunitně založený „oltářní prostor“ v kostele Nejsvětějšího Vykupitele v San Francisku
 
Další vlastností je, že jde o demokratickou církev. To doslova znamená vládu lidu, spíše než kněží, biskupů a papeže, která je hierarchická, nikoliv demokratická. Znamená to, že by mše neměla být vedená jen knězem, ale mnoha lektory nebo čtenáři, kteří se střídají, mnoha laickými pomocníky při rozdělování Svatého přijímání včetně žen a dokonce i náctiletých, mnoha ceremoniáři a především farním liturgickým výborem, který rozhoduje o stylu a struktuře různých mší. Hlavní zpěvák je dalším hráčem v týmu demokratické liturgie.
Pátým rysem Novus Ordo je být desakralizovaný. To znamená učiněný méně posvátným. Znamená to, že znaky zbožné úcty nebo tajemství nebo transcendence nebo nebe by měly být zredukovány na minimum nebo odstraněny. Některá taková odstranění ve mši již byla zmíněna dříve u rysu týkajícího se starověkosti, kde se mají zachovat jen gesta raného věku Církve.
Další úpravy posvátného: již nevidíme mřížku pro Svaté přijímání, již žádná latina, jednodušší méně zdobená roucha u kněží, kteří si již ani neoblékají patřičná roucha a jsou lhostejnější. Mnozí kněží ani nenosí kněžský oděv mimo mši. Slaví mši čelem k lidu, nikoliv k Bohu. Jednají více jako předsedové nebo prezidenti shromáždění, spíše než jako služebníci Boží. To je desakralizovaná liturgie.
Šesté a poslední přídavné jméno k popisu koncilní mše je protestantizovaná, tj. více sladěná s protestantskými názory a praxí. Jde o teologickou oblast, tj. dotýká se toho, co se učíme a co věříme o Bohu, svátostech, Církvi atd. Kvůli ekumenickému naléhání a také naléhání modernistické hereze učinili tvůrci nové liturgie katolickou liturgii zajisté protestantštější ve svém vyznění a obsahu. Mohli bychom to nazvat kvalitativní úchylkou, protože liturgici se odchylují od tradiční katolické Víry. Zde je několik konkrétních příkladů:
Naukou, která je oslabená, je nauka o reálné přítomnosti, tzn. reálnosti Těla a Krve Našeho Pána pod způsobami chleba a vína. Proto je svatostánek odsunut do rohu nebo je dokonce skrytý v oddělené místnosti. Člověk dostává Svaté přijímání nikoliv v kleče a do úst, ale ve stoje a na ruku. Člověk nemusí mít [eucharistický] půst tři hodiny nebo od půlnoci, ale jen hodinu. Slovo transsubstanciace se z mešních dokumentů vynechává.
Praxe a nauka týkající se zpovědi, jež je mezi protestanty takřka neznámá, přetrvává mezi katolíky čím dál méně a riziko svatokrádežného přijímání je nyní chronické, tzn., že Svátost oltářní je přijímána ve stavu smrtelného hříchu nebo bez předešlého rozhřešení ze strany kněze.
Duchovní role kněze je o hodně umenšena, jak demokraticky zdůrazňuje nová mše: Kněz je ve skutečnosti člověk vybraný a posvěcený pro posvátnou úlohu sloužení mše a přinášení oběti, i když je přítomno jen několik věřících.
Nové pojetí kněze je však spíše to, že je funkcionářem, zvoleným nebom jmenovaným oficiálním představitelem, předsedou obřadů, někdy dokonce i bavičem. Není divu, že jen málo mladých mužů dnes odpovídá na povolání k tomu, aby byli takovým nezáživným, humanistickým druhem kněze.
 
Svaté přijímání rozdělované ženou laikem na Světových dnech mládeže v roce 2002
Již jsme poznamenali, že obětní charakter mše se do velké míry vytratil. Mše je nyní pouze „obětí chvály“, obětováním svatých slov Bohu. Jedním rysem pravé oběti je, že je smírná, tj. že usmiřuje Boží hněv nad našimi hříchy. Jestliže věříme, že Bůh je příliš laskavý, než aby vyžadoval pokání za hříchy, nebo jestliže věříme, že Bůh je příliš velkolepý, než aby byl uražen našimi drobnými hříchy, pak jsme ztratili katolickou Víru a v takovém případě by smírná oběť nedávala žádný smysl.
Toto je šest rysů nového mešního řádu: ekumenický, starověký, komunitně založený, demokratický, desakralizovaný a protestantizovaný. V protikladu ke katolické tradici do Druhého vatikánského koncilu obsahuje početné změny, vynechávky a protiklady, a je to jen stěží mše pro pravověrné věřící. Nutí nás, abychom si uvědomili, proč se po Druhém vatikánském koncilu objevilo silné a zbožné hnutí za zachování a obnovu tradiční latinské katolické mše.
Doufám, že čtenář bude po této krátké úvaze pokračovat modlitbou a studiem, abychom se všichni stali nebo zůstali pravověrnými věřícími a věrnými následovníky tradiční katolické Pravdy.
Poznámky:
1) D. Bonneterre, The Liturgical Movement, str. 100. Tomuto autorovi také tento článek dluží dík za schéma šesti znaků nové mše.
Překlad: D. Grof