sobota 21. února 2015

Komentář Eleison CCCXCVII – Myšlení Novobratrstva III (2015)


Komentář Eleison CCCXCVII – Myšlení Novobratrstva III (2015)
(397)
21. února 2015
MYŠLENÍ NOVOBRATRSTVA III
Když tento „Komentář“ (395) prohlásil, že první asistent Novobratrstva postrádá nauku a že tento nedostatek nauky je problémem tak širokým, jak jen může být (396), konkrétně celé modernosti proti celé Pravdě, zbývá nyní ukázat, jak se tento všeobecný problém projevuje v sérii konkrétních omylů v rozhovoru, který P. Pfluger poskytnul v Německu ke konci minulého roku. Pro zestručnění budeme muset použít výtah jeho myšlení (ve své podstatě ne nepoctivý) předložený zde před dvěma týdny. Tvrzení z něho jsou kurzívou:
Katolická Církev je široká, mnohem širší než jen tradiční hnutí.
Ano, ale nauka tradičního hnutí není ani širší, ani užší než nauka katolické Církve, je s ní totožná, a tato nauka je podstatou tradičního hnutí.
Nikdy neučiníme Tradici přitažlivou nebo přesvědčivou, jestliže uvízneme v 50. nebo 70. letech 20. století.
Přemýšlet o tom, že Tradici učiníme „přitažlivou či přesvědčivou“ je příliš lidský způsob jejího pojímání, Katolická Tradice pochází od Boha a má Božskou moc přesvědčovat a přitahovat, pokud je prezentována věrně, bez změny nebo úpravy ze strany člověka.
Tradice se nemůže omezovat na odsouzení liberalismu z 19. a 20. století.
To je pravda, Evangelium však tehdy nemohlo být bráněno bez těchto věroučných odsouzení, a protože je 21. století liberálnější než kdy dřív, Tradice se bez nich dnes nedá zachovávat.
Naše doba je odlišná, nemůžeme stát na místě, mnohé z toho, co je moderní, není nemorální.
Naše doba není až tak velmi odlišná. Je liberálnější než kdy dřív (např. „manželství“ homosexuálů), možná tedy není úplně nemorální, ale katolická nauka je naprosto potřebná, aby prosívala morální od nemorálního.
A tak se musíme posouvat, což je praktický problém a nikoliv otázka Víry.
Jakékoliv posouvání, které kdy Církev činí, musí vždy být posuzováno ve světle Víry. Posouvání ex-FSSPX od roku 2012 jasně opouští arcibiskupův boj za Víru.
Hnutí „Odporu“ si vytvořilo svou vlastní „víru“ s pomocí níž odsuzuje Novobratrstvo.
Ať již jsou lidská selhání „Odporu“ jakákoliv, stejně jako tradiční hnutí v 70. letech 20. století, vyvstal spontánně po celém světě v reakci na zradu Novobratrstva. Reakce se může zdát rozdělená, je však stmelována totožnou Vírou, kterou Odporující zastávají.
Vedení FSSPX nikdy v roce 2012 Tradici nezradilo, protože jeho kroky byly napadány z obou stran.
Pravda je tedy vždy uprostřed a má se poměřovat lidskými reakcemi? To je lidská politika, která je nedostačující k posuzování Boží Pravdy, naprosto nedostačující k vyřešení současné krize Církve.
Oficiální texty Novobratrstva z roku 2012 nebyly dogmatické.
Nejoficiálnějším dokumentem ex-FSSPX ze všech však v roce 2012 bylo šest podmínek generální kapituly pro jakoukoliv budoucí „dohodu“ s Římem [česky zde], tj. šest vážně nedostatečných podmínek pro podřízení obrany Víry jejím smrtelným koncilním nepřátelům. Je celá Víra nedogmatická?
Řím byl vůči ex-FSSPX mnohem méně agresivní v roce 2012 než byl v roce 2006.
Protože od roku 2006 a i předtím mohl Řím vidět, že FSSPX je trvale proměňováno na „papírového tygra“.
FSSPX následuje Ducha a čerpá z Tradice.
Novoprotestantští charizmatici „následují Ducha“. Indultisté „čerpají z Tradice“.
Mělo by být nyní jasné, že P. Pfluger chce nechat za sebou antiliberální Bratrstvo arcibiskupa Lefebvra a přetvořit jej na Novobratrstvo, které bude ladit s Novocírkví Druhého vatikánského koncilu. Nepostačuje ani říct, že ještě nebyl podniknut žádný rozhodný krok ze strany ex-FSSPX směrem k Římu, protože pokud nebude brzy existovat tuhý odpor zevnitř Novobratrstva, jeho vůdci jej [rozhodný krok] do náručí koncilního Říma pomalu, ale jistě, činí. Je to to, co katolíci chtějí?
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof