sobota 7. února 2015

Komentář Eleison CCCXCV – Myšlení Novobratrstva (2015)


Komentář Eleison CCCXCV – Myšlení Novobratrstva (2015)
(395)
7. února 2015
MYŠLENÍ NOVOBRATRSTVA
Na konci minulého roku poskytl druhý muž ve vedení Novobratrstva sv. Pia X., P. Niklaus Pfluger, rozhovor německému časopisu Der Gerade Weg [česky zde], v němž zodpověděl sedm otázek týkajících se Církve, Tradice, „Odporu“ a ex-FSSPX. Vzhledem k jeho významné pozici nemůže jeho myšlení zůstat bez zájmu. Jeho hlavní myšlenky jsou představeny níže, a poté i to, co je jejich hlavní vadou.
Katolická Církev je široká, mnohem širší než jen tradiční hnutí. Toto hnutí započalo v 70. letech jako pochopitelná reakce katolíků, které koncilní revoluce připravila o domov, nikdy však Tradici neuděláme přitažlivou nebo přesvědčivou, jestliže myšlenkově uvízneme v 50. či 70. letech. Katolická Tradice je ohromným pokladem, jenž se neomezuje jen na odsouzení, která byla běžná v 19. a 20. století, odsouzení modernismu, liberalismu a svobodného zednářství. V 70. a 80. letech FSSPX fungovalo jako záchranný člun pro tonoucí duše, ale v roce 2014 je „naše doba jiná, nemůžeme zůstat na místě“. Tradice Církve je jedna, ale tradicí je mnoho a mnohé z toho, co je moderní, není nemorální.
A tak se „musíme ustavičně posouvat“, někde mezi popíráním toho, že vůbec existuje jakákoliv krize modernismu v Církvi, a popíráním reality Církve, jak to činí „Odpor“. Oni převracejí čistě praktický problém (posunu) v otázku víry, tato „víra“ je však jejich vlastním výmyslem, subjektivním, osobním a v krajnosti je i popíráním reality – jak může Řím nebýt katolický? Jak může být biskup Fellay nepřítelem číslo jedna? Absurdní! „Odpor“ je sektářský, úzkoprsý, zlovolný a vyvolává rozpory.
Pokud jde o to, že vedení FSSPX zradilo v roce 2012 Tradici, jeho kroky byly napadány z obou stran, jednalo tedy s rozumnou umírněností. Jeho texty nebyly dogmatické, jen odpovídaly na okolnosti. [Vedení] se odchýlilo od závěrů generální kapituly z roku 2006, ale kdo si tehdy býval mohl představit, jak bude Řím mnohem méně agresivní vůči FSSPX v roce 2012? V roce 2014 už mohli naši tři biskupové všichni sloužit mše v bazilice v Lurdech!
Stručně řečeno, FSSPX následuje Ducha, čerpá z Tradice. Zachránilo liturgii (díky arcibiskupu Lefebvrovi). Není ani monopolní ani nejednotné ani poražené, jak se může zdát. Bouře v Církvi pokračují, ale pryč s konspiračními teoriemi a apokalypticismem, vzhůru s vírou, nadějí a novou mládeží! (Viz německý originál a francouzský překlad na francefidele.org nebo anglický překlad na cathinfo.com.) 
Kde je tedy vada v myšlení P. Pflugera? Nejjasněji je vidět v prvním odstavci nahoře, kde naznačuje, že Tradice může prospívat vně „odsouzení modernismu, liberalismu a svobodného zednářství z 19. a 20. století“. Pro P. Pflugera, jako pro všechny liberály, nejsou tato odsouzení nedílnou součástí katolické Víry, ale jsou pouze „základními ukotveními“ (vlastní vyjádření kardinála Ratzingera), jež může loď Církve v odlišné době opustit, když již neodpovídají odlišným okolnostem. Proto, i když P. Pfluger nemá odlišnou víru od arcibiskupa Lefebvra, Pia IX., sv. Pia X., Pia XII. atd., má určitě odlišné pojetí této Víry a toto odlišné pojetí je základem všech jeho poznámek v citovaném rozhovoru.
Proto je tento problém něčím mnohem víc než jen „praktickým posouváním“. Dnešní Řím vskutku není katolický. Biskup Fellay je ohromným problémem. Generální kapitula z roku 2006 byla implicitně dogmatická. Tradice se nemá dělat přitažlivou pro lidi, ale má být věrnou Bohu (který byl v rozhovoru zmíněn jen jednou a letmo). „Odpor“ je dalek toho vytvářet si svou vlastní „víru“. A tak dále a tak dále.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof