úterý 4. dubna 2017

Staré FSSPX a nové FSSPX (2017)


Staré FSSPX a nové FSSPX (2017)
27. března 2017
Následující je smyšleným rozhovorem mezi dvěma lidmi. Jeden reprezentuje Bratrstvo dřívějška, druhý Bratrstvo roku 2017. Mnozí bezpochyby již dříve slyšeli podobné rozhovory.
***
Všechny ty rozhovory o „regularizaci“ s Římem mě znepokojují.
Proč? Já myslím, že to Bratrstvu pomůže.
Jak to?
Nu, za jedna nám dluží regularizaci. K Lefebvrovi se zachovali nespravedlivě. Za dvě, výsledkem bude, že přijde více lidí. Spousty lidí.
Zajímavé. Kolik lidí přišlo, když byly „sňaty“ exkomunikace?
Uf. Nejsem si jistý. Asi hodně.
A kolik jich přišlo, když papež František řekl, že se mohou zpovídat u kněží Bratrstva?
Nevím.
Souhlasíte, že je důležité tyto věci vědět?
Je to možné.
Nemyslíte také, že by bylo dobré vědět, jestli ty skupiny, které šly s Římem, byly svědky spousty lidí, kteří k nim přišli?
No, jo. Ale pravděpodobně jde také o to, že měly horší dohodu než je ta, co se snaží získat biskup Fellay. On je takový svatý muž a já mu věřím.
Možná. Neříká však Písmo svaté, že máme vše prověřovat?
Jo. Takže?
No, věříte prostě čemukoliv, co biskup Fellay dělá?
Samozřejmě. Má dlouhodobé zkušenosti. Ví, čím se Římané zabývají.
Být dlouho u moci je ale nebezpečné. Může to kazit a nepřátelé Bratrstva mohou zjistit slabosti biskupa.
Možná. Ale biskup Fellay byl vybrán samotným arcibiskupem.
Biskup Williamson také.
Ach, ten? Jo, jaká chyba!
Proč?
Vždycky se rozkřikoval a třeštil. Věří, že Židé všechno řídí. A nebyl poslušný. Lefebvre měl vždy rozvážné vystupování, jako ho má biskup Fellay. V každém případě byl Williamson v životě pozdějším konvertitou. Nemyslím si, že vůbec kdy pochopil, o čem je katolicismus.
No a co? Augustin byl konvertita. Sv. Maria Magdalena byla konvertitka.
Srovnáváte biskupa Williamsona se sv. Augustinem?
Ne. Jenom říkám, že lidé konvertují a že vaše tvrzení je irelevantní.
Ať je to jakkoliv, je dobře, že už tady není.
Víte, že arcibiskup Lefebvre také věřil, že Židé „všechno řídí“?
Ne, nevěřil. P. Pfluger říká, že konspirační teoretici jsou blázniví.
Ve své knize Duchovní cesta napsal: „Nesmíme se bát prohlásit, že současné římské autority od Jana XXIII. a Pavla VI. se staly aktivními spolupracovníky mezinárodního židozednářství a světového socialismu.“
Hmmm...
Nikdy předtím jste ten citát nečetl?
Ne.
Zajímavé.
Nicméně, soudíte biskupa Fellayho, že? Jste katoličtější než on?
Ne, ne, ne. Jen říkám, že slepá poslušnost je nekatolická. Myslím si, že musíme pochopit, co dnes biskup Fellay říká v porovnání s tím, co říkal předtím.
Souhlasím.
Tak tedy, v roce 2003 Jeho Excelence přirovnala „regularizaci“ Camposu k tomu, že byl umístěn do ekumenické ZOO. Zhruba ve stejné době řekla, že Bratrstvo nemůže zahájit rozhovory s Římany, dokud Řím nebude zamýšlet vrátit se k Tradici.
To už je dávno.
Jen jsem se ptal, jestli si myslíte, že bychom měli porovnat, co říkal v minulosti, s tím, co říká dnes.
Prostě si myslím, že nyní je biskup Fellay moudřejší. Musíme se dále posouvat vpřed a po troškách se Řím bude měnit.
Je moudřejší nebo odporuje tomu, jaký sám byl v dřívějšku?
Věřím, že je dobrým biskupem.
No, to neodpovídá na otázku. Řekněme to takto: Myslíte si, že je možné, aby bylo Bratrstvo pokoušeno stejně jako byla pokoušena Církev na Druhém vatikánském koncilu?
Co tím myslíte?
Myslím tím, že Církev na Druhém vatikánském koncilu se rozhlédla a řekla si: „Jestliže se nezměníme, staneme se bezvýznamnými, vyřazenými a vyloučenými ze světa.“ Nicméně nyní kněží Bratrstva jako P. Schmidberger a další říkají totéž. „Jestliže nebudeme regularizováni, jestliže to teď nevyřešíme, staneme se bezvýznamnými, vyřazenými a vyloučenými z Církve.“ Je to totéž, ne? Historie se opakuje?
Nevím, kdo je P. Swissburger. Ale vím, že když budeme samostatní příliš dlouho, můžeme se stát skutečně schizmatickými a dokonce sedesvakantistickými.
To ale arcibiskup neříkal. Říkal, že nemá žádné obavy, že budeme samostatní. Věděl, že je v pravdě. Byli to Římané, kdo jsou ve schizmatu.
No, možná to tehdy říkal, ale dnes vidím v naší kapli mnoho lidí, kteří jsou schizmatičtí.
Opravdu? Kteří?
Mnozí. Říkají, že nechtějí mít nic do činění s Římem, a že bychom se měli držet stranou.
Cožpak nám Písmo svaté neříká, že nemáme být v jednotě s těmi, kteří popírají katolickou Víru? Není pochyb, že papež František je modernista, který odmítá Tradici. Navíc v roce 2011 samo Bratrstvo řeklo, že vejít do styku s Římem by znamenalo riskovat nákazu a že nelze vést dialog s koncilními autoritami bez přijetí jejich omylů.
O tom jsem neslyšel, ale to bylo tehdy. Teď je teď. Je to věc spravedlnosti!
Ignorujete, co jsem řekl.
Ne, neignoruji. Je to věc spravedlnosti!
Slyšel jste, co jsem říkal?
O čem?
No o tom, co říkal arcibiskup, a o tom, co řeklo Bratrstvo v roce 2011?
Ještě jednou, co to bylo?
Říkali: „Držte se stranou.“
Ještě jednou, to bylo tehdy a teď je teď. Je to věc spravedlnosti!
Přestaňte křičet. Jste relativista?
Kdo?
Relativista je někdo, kdo říká, že se věci mění v závislosti na čase a místě.
To nejsem. Jsem tradiční katolík. Rozumný tradiční katolík!
Tradiční katolíci obvykle nepoužívají frázi „to bylo tehdy, teď je teď“.
Myslíte to vážně? Právě před měsícem jsem byl o sedm kilogramů těžší. To bylo tehdy, tohle je...
To nemyslím. Znovu se podívejme na to, o čem jsme předtím hovořili. Přinesly jiné skupiny, které jdou s Římem, spousty konvertitů?
Vsadím se, že otec X zná ty počty.
No, ve skutečnosti jsem se na to otce X ptal před šesti měsíci. Zkoumal jsem to asi dva roky. Říkal, že minulý rok na priorát volali čtyři noví lidé a ptali se na čas sloužení mše. A když byly exkomunikace „sňaty“, bylo jich asi pět nebo šest. Také říkal, že ani skupiny Ecclesia Dei skutečně nenarostly. Jeho prior před časem opustil FSSPX a přidal se k nim. Říkal, že lituje, že odešel, protože Řím se na ně vždy vrhne a žádá, aby naplňovaly Druhý vatikánský koncil.
No, to není dobré.
Ne, to není. Stejná věc se stala Institutu Dobrého Pastýře, který byl arcibiskupem Pozzem v podstatě donucen přijmout koncil.
Kdo je arcibiskup Pozzo?
Kněz, který má na starosti rozhovory s FSSPX a Římem. Vážně ho neznáte?
Ne. Co je Dobrý Pastýř?
Byl [tento institut] založen P. Paulem Aulagnierem. P. Aulagnier byl vyhozen z Bratrstva v roce 2003, protože chtěl být regularizován. P. Violette, v té době představený Kanadského distriktu FSSPX, napsal dopis, který mu vytýkal jeho argumenty ve prospěch regularizace.
No, znovu. Fellay se nenechá „dát pod Řím“ nebo nenechá Bratrstvu vnutit Druhý vatikánský koncil. Řekl, že neudělá kompromis. Je rozumný. Je moudrý.
Můžete říkat cokoliv, ale neznamená to, že se to nestane. National Catholic Register [americký Novus Ordo týdeník – pozn. překl.] přinesl ve skutečnosti zprávu, že Bratrstvo „zmírnilo“ své články a eseje.
Tady zase říkáte, jak je biskup Fellay špatný vůdce. Páni, vy ale unáhleně odsuzujete.
To jsem neřekl.
Chováte se tak.
Nevím, proč chcete tohle o Fellaym předstírat. V každém případě, co si myslíte o tom, že byl P. Violettem vyhozen, protože chtěl dohodu? Biskup Fellay dnes v podstatě používá tytéž jeho argumenty, aby dohodu prosadil.
Co říkal? Jsem si jistý, že to bylo skvělé!
Podobné věci jako P. Aulagnier. „Riskujeme, že budeme schizmatičtí. Uděláme více dobra pro Církev uvnitř. Můžeme pomoct ostatním.“
No, já věřím biskupu Fellaymu. Je rozumný.
Vkládáte do biskupa Fellayho mnoho důvěry. Nemyslíte si, že je to pro Bratrstvo důležité poučit se od druhých, kteří byli Římem „regularizováni“? Nikdo z nich nedosáhl úspěchu, který si představovali. Řím je, jak řekl Fellay v roce 2003, v tomhle větší hráč, a v průběhu času prosadí svou vůli. Neměli bychom se z těchto zkušeností poučit?
Jo, ale...
Není to rozumné, poučit se od druhých?
Jo, ale...
No, dobře...?
Podívejte, jestliže FSSPX uzavře dohodu a bude uznáno jaké je, pak nejspíš časem poroste. Myslím tím, že Tradice všude roste.
Co myslíte tím, že Tradice roste?
Více lidí chodí na latinskou mši a tak.
To neznamená, že Tradice roste. Znamená to, že více lidí chodí na latinskou mši. Jenom proto, že lidé chodí na latinskou mši, neznamená to, že se Církev mění.
No, je to uctivější mše a ti, kteří ji navštěvují, jsou v jistém smyslu tradičnější.
Ale arcibiskup vždy říkal, že ten boj je o víře. Ano, Lex Orandi, Lex Credendi. Ale jestliže tito lidé nechodí na latinskou mši ze správných důvodů, pak na tom nesejde. Zbožná úcta není tou věcí. Latinská mše není „mimořádnou formou“ římského ritu, což navštěvování na indultu nepřímo říká. Novus Ordo mše a latinská mše jsou v naprostém protikladu jedna k druhé. Jedna je zednářským výmyslem vytvořeným s ekumenickým dialogem na mysli. Druhá byla smírnou obětí vytvořenou Duchem Svatým. Je dost zvláštní, že biskup Fellay nařídil kněžím Bratrstva zpívat Te Deum, když Benedikt XVI. napsal Summorum Pontificum, které staví obě na roveň.
Podívejte, je jasné, že v současnosti více lidí mluví o krizi v Církvi. Můj učitel ve škole sv. Marie byl knězem, a říkal mi, že biskup Athanasius Schneider mluví o krizi celou dobu.
Ano, ale tento biskup věří v mezináboženský dialog. Jestliže lidé, kteří hovoří o krizi, nemají stejná přesvědčení, jaká měl o Druhém vatikánském koncilu arcibiskup, pak co na tom záleží? Biskup Schneider s tím, v co věří, Církev nezachrání.
To vše je krok správným směrem, a čím více lidí chodí na latinskou mši, tím lépe! Já sám chodím i na mše FSSP a ti kněží jsou dost solidní.
Vy chodíte do kostelů FSSP? Jediným důvodem proč existují je, že Lefebvre byl exkomunikován. Tím, že tam chodíte, když ne přímo, tak nepřímo v podstatě souhlasíte s deklarací Ecclesia Dei.
Vy si tedy myslíte, že jediní katolíci na světě jsou FSSPX, a že není spásy mimo Bratrstvo?
To jsem nikdy neřekl. Jen se snažím žít svůj život podle zásad. Podle nauky. Jako by měl každý. Lefebvre říkal, že FSSPX, které založil, má čtyři znaky Církve, a že nesmí činit kompromisy s omylem. Pravda je výlučná.
No, pak tedy musíte věřit, že ve světě zbývá jen velmi malý počet katolíků. Vy si myslíte, že jste částí tohoto elitního zbytku? Neděláte nic jiného, než že házíte kameny a uzavíráte se před ostatními.
Chápu to tak, že jdu kamkoliv mě pravda vede. Proč bych se měl přátelit s lidmi, kteří nevěří věcem, kterým věřím já? Lev XIII. katolíkům říkal, že chtějí-li si ochránit svou víru, měli by být mezi stejně smýšlejícími katolíky. Pravdou je, že druzí „tradicionalisté“ musí přijít k FSSPX. Neučil vás váš učitel na škole sv. Marie, čemu věřil arcibiskup? Neučil vás, že Druhý vatikánský koncil je rozkolem s minulostí, že ekumenismus je v rozporu s vírou, a že tyto druhé skupiny nemají společné věci s Bratrstvem?
Opravdu se nepamatuji. Tak něco.
Takže vás tedy tyto věci ve škole skutečně neučili. Co vás tedy učili?
No, četli jsme Flannery O´Connorovou a každý rok jsme měli Shakespearovy hry. To byla bomba! Procházeli jsme arcibiskupův Otevřený dopis bezradným katolíkům, to ale bylo v mém třetím ročníku a četl jsem jej jen jednou.
Můžete si vzít můj. Je v mém autě. Nosím s sebou kopie navíc, abych je mohl rozdávat lidem. Také si můžete vypůjčit Biskup hovoří, obviňuji koncil a Zbavili jej trůnu. Mám je doma.
Dobře, děkuji. Ty jsem nečetl.
Žádný problém. V každém případě jste dříve řekl, že si myslíte, že více lidí přijde do kaplí FSSPX, bude-li [Bratrstvo] regularizováno?
Ano. Tolik lidí nás vidí jako schizmatiky. Drží se kvůli tomu stranou.
Kolik lidí?
Spousta.
To není moc přesné. Kolik?
No, vím, že jeden pár z místního indultu by přišel.
Pár?
Můj přítel z druhého konce státu říká, že tam je asi šest indultních mší. Jsem si jistý, že tam existují někteří, kteří by přišli.
Jsou ty mše dobře navštěvované?
Říká, že ano.
Dobře, kdo tam vlastně chodí? Mají ty kostely k sobě přidružené školy? Navštěvují tyto mše mladé rodiny, mladí lidí nebo sedmdesátníci?
Nejsem si jistý.
Tak jak tedy Bratrstvo vůbec kdy poroste, jestliže tato indultní společenství nerostou? Kdo k nám přejde?
Znám pár lidí ve městě a zdá se, že jsou otevření naslouchat tomu, co říkám.
Dobře, pár není, co jste říkal předtím. Navíc, myslíte si, že rodiny, které jsou svého druhu tradiční a které mají nějaké čtyři nebo pět malých dětí, které navštěvují místní školu FSSP nebo indultní školu, půjdou a vše zahodí a přejdou k nám, kde nikoho neznají? Jestliže tam posílají děti do školy, tak se nechystají odejít.
Možná.
Myslíte si, že staří lidé na těchto mších se právě teď chystají odejít? Někteří z nich na tyto mše chodí dvacet let a oddával je kněz, který slouží mši. Nebudou chtít začínat nanovo.
Možná.
Mladí lidé, kteří navštěvují tyto latinské mše, pravděpodobně navštěvují i setkání Juventutem. Myslíte si, že se chystají opustit své kamarády? Myslíte si, že se chystají opustit svého kněze? To jsou vazby, které se nebudou přerušovat.
Možná.
To je mnoho „možná“. Předtím jste byl neústupný, když jste říkal „přijde spousta lidí“.
Musíme se nadále modlit růžencová křížová tažení, jak nám to říká biskup Fellay. Není to věc, co se stane přes noc. Potřebuje to čas. Lidé už nás nebudou moct nazývat schizmatiky, jestliže se uzavře dohoda. To je dobrá věc.
Proč záleží na tom, co si myslí druzí? My víme, že máme pravdu. Bůh ví, že jsme v pravdě. Svatí se radovali, že jsou uvrženi do vězení kvůli pravdě. Není exkomunikace z této koncilní církve pro vás známkou cti? Bůh vidí pravdu. Náš boj je duchovním bojem. Ne marketingovým trikem.
No, možná může regularizace uklidnit myšlení lidí.
Jejich myšlení se může uklidnit, jen když se za to budou modlit.  Bůh nám říká: „hledejte a naleznete“ Kdyby katolíci chtěli znát pravdu o Bratrstvu a chtěli opravdu vědět, jestli mají přijít na mše Bratrstva, pak by se měli modlit k Bohu, aby poznali pravdu o této situaci. Milost je nepochybně pohne, aby přišli.
No, ne každý to udělá.
No, pak si zaslouží být, kde jsou. V podstatě říkáte, že lidé, kteří nechápou nebo nevěří tomu, co arcibiskup říkal a dělal, by měli přijít sem.
Říkám, že chci, aby byli lidi spaseni. Zdá se, že si myslíte, že je to špatná věc.
Ne, vůbec ne. Modlím se za druhé, aby byli také spaseni. Ve skutečnosti se snažím přesvědčovat svou rodinu a jiné lidi, aby přišli na mše Bratrstva.
No, to je dobře. Ale kdyby sem přišli, mohli by být spaseni.
Ne nutně. Může se stát, že to, že budou vystaveni pravým svátostem a dobré nauce, je přivede na správnou cestu, to však nezaručuje spásu. Navíc, Bratrstvo už ani nekáže o společenské nauce a omylech Říma.
Ale když sem dostaneme víc lidí, můžeme změnit Církev!
To není pravda. Arcibiskup říkal, že by to byla nebezpečná věc. Jeho slova: „Existuje mnoho lidí, kteří pokračují s moderním a liberálním duchem, kteří ale přijdou k nám, protože chtějí příležitostně navštěvovat tradiční obřad a mít kontakt s tradicionalisty. To však bude velmi nebezpečné pro naše tradiční věřící. Jestliže k nám vtrhnou všichni tito lidé, co se stane s Tradicí? Postupně dojde k určitému druhu prolnutí, druhu konsenzu ... Pomalu, pomalu skončíme tak, že nebudeme schopní rozlišit mezi liberalismem a tradicí. Je to velmi nebezpečné.“
Díváte se nazpět a jste zahořklý. A já uvažuji nad tím, zda by takový byl taky arcibiskup.
Páni! Dobře. No, prostě si myslím, že musíme být realističtí. Musíme si zde být vědomí lidské přirozenosti, sociologie a psychologie. FSSPX je záchranný člun, ne vlečný člun. Jestliže na loď naberete příliš mnoho lidí, kteří hovoří příliš mnoha různými jazyky, jistě se potopí.
Zdá se, že nechcete, aby lidé přišli na mši. To se Kristu nepodobá.
Myslím si, že Bůh zaopatří ty, kteří z jakéhokoliv důvodu nechodí do kaplí Bratrstva. FSSPX je jako tlustý muž na konci lana při přetahování lanem. Je to nakonec na vás a na mě obrátit tyto duše. Jak jste vlastně začal navštěvovat kapli Bratrstva?
Vyrostl jsem u Bratrstva a šel jsem do školy sv. Marie. O pár let později jsem absolvoval. Můj tatínek se také narodil v Tradici. Také je pro dohodu. Jak jste zde skončil vy?
Vyrostl jsem jako Novus Ordo, ve dvaceti jsem se stal ateistou, ve třiceti jsem se vrátil k víře. Po čase jsem se začal vyptávat svého kněze na latinskou mši. Říkal mi, abych tam nechodil, ale cítil jsem, že musím. Nakonec jsem šel do kostela FSSP a na bohoslužby Institutu Krista Krále. Po čase jsem zjistil, že jim něco chybí. Díky milosti Boží jsem začal ve čtyřiceti pravidelně navštěvovat kaple Bratrstva. Ale pohybuji se zde dost dlouho, abych viděl, čím Bratrstvo bývalo a čím se bohužel stalo. Bojím se o jeho budoucnost. Jinak řečeno, bojím se vás!
Zdroj: Psalm 129
Překlad: D. Grof