čtvrtek 6. dubna 2017

Šachmat? (2017)

 
Šachmat? (2017)
4. dubna 2017
Papežův poslední dopis o sňatcích u FSSPX je hluboce znepokojující. Stejně jako odpověď Bratrstva. Spíše než bychom jej obsáhle citovali, rovnou se vrhneme na jeho analýzu.
Za prvé, dopis dává hned na úvod vědět, že papež je motivován touhou o „uklidnění svědomí“ věřících FSSPX ohledně jejich sňatků. Na konci dopisu se tato údajná motivace opakuje:
Toto dikastérium, jisté si, že se takto utiší jakýkoliv neklid svědomí na straně věřících, kteří lnou k Bratrstvu sv. Pia X., jakož i jakákoliv nejistota, pokud jde o platnost svátosti manželské, a zároveň, že se může usnadnit tento proces k plné institucionální regularizaci, spoléhá na Vaši spolupráci.
Odpověď Bratrstva to radostně opakuje jako důvod pro papežovy kroky. Dvakrát.
My na [blogu] Psalm 129 nemáme pocit, že papež skutečně chce „uklidnit svědomí“ věřících FSSPX, pokud jde o manželství. Možná se mýlíme, ale nevidíme žádné důkazy, že mezi věřícími je, nebo kdy byla, obava ohledně jejich manželství. Zdá se nám, že docela všichni, kteří byli oddáni v kapli Bratrstva knězem Bratrstva, přesně věděli, kanonicky řečeno, do čeho vstupují.
Je pravděpodobné, že pohlaváři FSSPX řekli Františkovi, že věřící FSSPX potřebují „uklidnit“. Znovu se však jeví, že zde není žádný důkaz, že o to věřící FSSPX žádají. Spíše jsou to paranoidní autority, které jsou znepokojené. A tak se „uklidnění svědomí věřících“ pro FSSPX objevuje jako nový argument. Jsme přesvědčení, že je používán jako všezahrnující pojem kvůli své pružnosti, aby posloužil jako důvod dělat cokoliv, co vedení FSSPX chce. Jinými slovy, je to jasný způsob a) jak svalit vinu někam jinam, kdyby se v budoucnu s Římany něco nevydařilo a b) že nemají žádné skutečné zásadové argumenty k tomu, proč musí dojít k dohodě s Římem. Vše, co k tomu FSSPX může říct, je: „ no, děláme to kvůli laikům“ a může se tak zbavit všech předešlých argumentů proti dohodě a vykreslit kohokoliv, kdo je proti dohodě, jako že je „proti věřícím“.
Je však víc než nesmyslné říkat, že by se toto mělo udělat kvůli „věřícím“. Faktem je, že laici jsou, řekne-li se to bez obalu, hloupí. Naše obavy, naše touhy, naše svědomí jsou obecně řečeno prolezlé ubohým uvažováním. Musíme být katechetizováni, musí se nám říct, co máme dělat, musíme být instruováni ohledně toho, co je objektivní realita. Jinak vyjádřeno: co jako, že se věřící „obávají“ o své sňatky? Objektivně jsou v pořádku a věřící o tom jen potřebují přesvědčovat, jestliže mají skrupule.
Zvláštní pravdou ohledně toho všeho je, že nic z toho se nedělá pro současné věřící FSSPX. Dělá se to pro veřejné uspokojení nečlenů FSSPX. Jak jsme již na Psalm 129 řekli dříve, FSSPX má větší starost o marketingové triky a PR kampaně, než o říkání pravdy.
Za druhé, dopis říká:
Nakolik je to možné, místní ordinář má poskytnout zmocnění asistovat u sňatku diecéznímu knězi (nebo v každém případě plně regulérnímu knězi), tak, že tento kněz může obdržet souhlas stran během manželského obřadu, následovaného v souladu s liturgií Vetus Ordo slavením mše, která může být slavena knězem Bratrstva.
To mohlo být také vzato z Druhého vatikánského koncilu. Je to časovaná bomba, která má vybuchnout o desítky let později. Znamená to řezat si pod sebou větev. Použil se obrat „nakolik je to možné“. A co stojí v cestě umožnit to? Kněz FSSPX? Pár, který se chce vzít? Kdo rozhodne, jestli bude delegát přítomen? Co jestli je moje svědomí již v klidu i bez přítomnosti tohoto delegáta? Uzná diecéze, že jsem byl oddán, jestliže jsem to byl já, kdo odmítnul jejich delegáta? Vznese místní biskup stížnost proti mému knězi, jestliže to bude můj kněz, kdo nepřipustí tohoto delegáta, aby administroval mou svatbu? Na takové odmítnutí se jistě bude nahlížet jako na akt skutečného schizmatu. Jestliže kněz FSSPX odmítne nechat delegáta vyškoleného v Novus Ordo vstoupit do své kaple, odstraní jej biskup Fellay z této kaple nebo ještě hůře, vyloučí jej úplně? Není to nepravděpodobné.
A navíc, jako jaký hybridní Frankenstein bude tento svatební obřad vypadat? Bude mít kněz vyškolený v Novus Ordo zahajovací kázání, oddá pár a pak se vytratí, převlékne se zpátky do trička a džínů až pojede zpátky na ústředí diecéze? Zdá se nám, že tento dopis ustavuje ekumenickou svatební mši, kde předsedá Novus Ordo kněz, a později ustoupí tradičnímu knězi. Kdo kdy slyšel o takové věci? A FSSPX říká, že chce vyjádřit „svou hlubokou vděčnost Svatému Otci za jeho pastorační starostlivost“? Tento dopis není v žádném případě ústupkem. Vytváří ohromný tlak na jednotlivé kněze FSSPX a přímo vtahuje diecézi do poskytování svátostí v jejich kaplích. Tohle není uznat nás „jací jsme“. Je to přímý útok na srdce kněze FSSPX, který je formován tradičně a ve výlučnosti vůči Novus Ordo kněžství.
Navíc se může stát, že místní biskup prostě řekne, že chce být svým vlastním delegátem. Představte si ty novinové titulky, jestliže kněz FSSPX odmítne vstup do své kaple místnímu biskupovi. Jak může Bratrstvo vydat takovou radostnou odpověď na tento totalitní výnos?
Člověk taky přemýšlí, jestli tento delegát bude mít nějakou kontrolu nad tím, jak se odehrává příprava na tento sňatek u FSSPX. Budou muset věřící FSSPX podstoupit přípravu schválenou diecézí? Diecéze nepochybně bude v průběhu příštího desetiletí vyvíjet tlak na věřící FSSPX, aby přijali její vlastní přípravný kurz. Jestliže má tento delegát oddávat věřící FSSPX, chápe, jak je muž hlavou domácnosti? Chápe vůbec co to je, co koná za obřad? Docela dobře může stát na kazatelně a rozkřikovat se o feminismu a o tom, jak místní biskup věří, že jsou muži a ženy partnery. I když bude předpokládat, že je „konzervativním“ nebo dokonce „tradičním“ delegátem, není ničím víc než falešným přítelem Bratrstva.
Je to daleko od toho, aby se uklidnilo něčí svědomí. Přítomnost Novus Ordo kněze, pochybně vysvěceného Novus Ordo biskupem a vychovávaného v Novus Ordo náboženství, by měla tento pár skutečně znepokojit. Může ten delegát být dokonce i svobodným zednářem se zlým úmyslem? To, že tak málo tradičních komentátorů této věci o čemkoli z toho na svých blozích uvažovalo, naznačuje, jak málo jich chápe krizi a to, za čím stál arcibiskup Lefebvre, a proč dělal to, co dělal.
Ten dopis také říká, že jestliže delegát nemůže přijít nebo „jestliže žádní kněží v diecézi nemohou obdržet souhlas stran, ordinář může udělit nezbytné fakulty knězi Bratrstva, který má také slavit mši svatou, a připomenout mu povinnost předat relevantní dokumenty diecézní kurii co nejdříve.“
Znamená to, že tento pár se nyní musí dožadovat v budoucích manželských záležitostech Novus Ordo diecézního tribunálu? Kdo je zodpovědný za vydávání anulací? Diecéze je dnes vydávají jak na běžícím pásu.
Nakonec by se mělo poznamenat, že Bratrstvo ve svém dopise napsalo následující:
Papež František si jasně přeje, aby, stejně jako ve věci zpovědí, všichni věřící, kteří se chtějí oddat v přítomnosti kněze Bratrstva sv. Pia X., tak mohli učinit bez jakýchkoliv obav ohledně platnosti této svátosti.
To je zvláštní formulace slov. Věřící Bratrstva se nechtějí prostě jen „oddat v přítomnosti“ kněze FSSPX. Chtějí být oddáni knězem FSSPX. Je to přehlédnutí na straně editorů webu FSSPX nebo pokračuje záměrná machinace?
Možná přijdou konkrétní odpovědi na tyto otázky v následujících dnech, ale teď se to jeví ne-li jako smrtící rána pro Bratrstvo, pak jako kostýmní zkouška na ní. Bratrstvu byl Římany dán úspěšný šachmat a bylo zahnáno do rohu, kde se opravdu nemůže bránit. Vše, co může říct, je „prosím“ a „děkuji vám“. To, že to považuje za báječnou věc, ukazuje, jak daleko zašlo jeho vedení.
Zdroj: Psalm 129
Překlad: D. Grof