čtvrtek 2. února 2017

Petice J. E. biskupovi Fellaymu (2017)

 
Petice J. E. biskupovi Fellaymu (2017)
Poznámka překladatele: Otiskuji překlad této petice, na níž jsem byl upozorněn, protože se mi zdá velmi dobře sepsaná, ačkoliv naprosto nevěřím, že biskup Fellay bude ochoten podniknout kroky, o něž je v ní žádán.
***
Vaše Excelence,
jak jste si bezpochyby dobře vědom, papež František se již ve Švédsku setkal s luteránskými vůdci, aby zahájil vzpomínkovou oslavu 500. výročí protestantské revolty. K tomu vztyčil sochu Martina Luthera ve Vatikánu a nadále se veřejně modlí spolu s luterány a s bezpočtem jiných heretických sekt. Dnes bylo Filatelistickým a numismatickým úřadem Vatikánu potvrzeno, že bude také vydána známka připomínající Martina Luthera.
Nejvyšším zákonem Církve je spása duší a tato veřejná pohoršení papeže Františka jsou ohromným nebezpečím pro duše mnohých. Je proto mým přesvědčením, že [ani] nemůžeme dostatečně odsoudit tato tragická pohoršení. Inspirován listem sv. Pavla Galaťanům (2:11), v němž svatý Pavel (biskup) veřejně kritizoval sv. Petra (papeže), protože „zasluhoval domluvy“, vás pokorně žádám, abyste podobným způsobem veřejně odsoudil Jeho Svatost za tato vážná pohoršení communicatio in sacris a za vychvalování arciheretika (což jsou dvě pohoršení mnohem většího významu a nebezpečnosti než místní pohoršení, jež sv. Petr dal sv. Barnabášovi a jiným v Antiochii).
Sté výročí zjevení Naší Paní ve Fatimě dává věrným katolíkům důvod chvět se ve svatém strachu před velmi reálnou možností nadcházejícího bezprecedentního soužení. Člověk skutečně může mít pocit, že – v této kritické chvíli – pouze Boží spravedlnost Všemohoucího Boha může zvrátit újmu, která byla vykonána v posledním více než půl století. A přesto víme, že zatímco „my skrze Ducha očekáváme naději spravedlnosti z víry“ (Gal. 5:5), nemůžeme stát v nečinném mlčení, když Řím a zbytek světa duchovně hyne. Následující citáty skutečně můžeme považovat za prozíravá znamení:
  • „Nejtemnější místa v pekle jsou vyhrazena těm, kteří zachovávají nestrannost v časech morální krize.“ – Dante
  • „Dostatečně pádná jsou v tomto ohledu slova našeho předchůdce Felixe III. ´Omyl, jemuž se nevzdoruje, je schvalován; pravda, jež se nehájí, je potlačována... Ten, kdo neodporuje zjevnému zločinu, je otevřený podezření z tajné spoluviny.´“ – papež Lev III., Inimica Vis, 1892, č. 7
  • „Ten, kdo vidí jiného v omylu, a neusiluje jej opravit, dosvědčuje, že je sám v omylu.“ – papež sv. Lev Veliký
  • „Nesmí [kněží] mlčet jako němí psi, kteří nemohou štěkat, ale musí ustavičně křičet a pozvedat hlas v kázáních a dosáhnout, aby proti odsouzeným článkům jmenovaných heretiků bylo hlásáno Boží slovo a pravda katolické víry.“ – Lev X., Decet Romanum Pontificem, 1521, č. 5
  • „Všichni teologové hodní toho jména učí, že pokud papež svými činy ničí Církev, nemůžeme ho poslouchat a musíme mu uctivě, ale veřejně, vytýkat.“ – arcibiskup Marcel Lefebvre
Tato nabádání jsou nepochybně varováním všem katolíkům, že my, roznícení krví mučedníků, musíme vzývat svátostnou milost biřmování, abychom povstali, odmítli mlčet, odsoudili omyl a hájili pravdu.
Vaše Excelence, nejsem žádná sv. Kateřina Sienská. Nemám žádnou možnost audience u Jeho Svatosti. Vy však tuto možnost máte. Odsoudíte veřejně tyto zločiny jménem všech věrných katolíků celého světa? Budete naším hlasem? Podporujeme a budeme vás nadále podporovat svými modlitbami a oběťmi.
Signovaný dopis rozšiřovaný natolik veřejně, jak je to jen možné, a podepsaný vámi a ostatními biskupy Bratrstva, by měl velikou cenu. Cesta do Říma jako veřejný vzdor papeži Františkovi „tváří v tvář“, by roznítil a/nebo znovu zažehl zápal věrných katolíků po světě. „Neboť, což se snažím nyní získati (přízeň) lidí, nebo Boha? Anebo usiluji o to, abych se líbil lidem? Kdybych se ještě lidem chtěl zalíbit, nebyl bych služebníkem Kristovým.“ (Gal 1:10)
Skutečně věřím, že před sebou máte příležitost zajistit si místo velkolepé, heroické proslulosti v Knize života, jestliže se chopíte této možnosti hájit práva Boha Otce, Boha Syna a Boha Ducha Svatého, trojnosti v jediném.
Kéž vám Duch Svatý skrze přímluvu Blahoslavené Panny Marie, sv. Petra a sv. Pavla, všech andělů a svatých dá odvahu, moudrost a prozíravost učinit, co je třeba. Buďte, prosím, ujištěn mými modlitbami.
V úctě
[petici je možné podepsat zde]
Zdroj: ipetitions
Překlad: D. Grof