úterý 26. ledna 2016

„Vystřelili na něj rány z pušek a šípy“ (2015)

 
„Vystřelili na něj rány z pušek a šípy“ (2015)
Další kousek ve skládačce třetího tajemství
Výňatek přednášky Christophera Ferrary na konferenci „Only the Pope Can Save Washington“, 22.-24. září 2015.
Christopher A. Ferrara
Skládat dohromady rébus třetího fatimského tajemství je jako proces skládání puzzle. Jen s několika dílky na správném místě, je obtížné – ne-li nemožné – vidět obrázek. Jak se však do rámečku klade víc a víc dílků, stane se brzy zjevným, co skládačka jako celek odhalí.
Tam, kde jde o třetí tajemství, jsme dávno překročili bod, kde většina dílků skládačky odkrývá velký obraz: že tajemství předpovídá Boží trest pro Církev i svět, který následuje po vnitřním útok na Církev ze strany jejích nepřátel v ní. Onen dílek skládačky, který se vztahuje k vnitřním nepřátelům Církve, byl odkryt papežem Benediktem XVI. během jeho pouti do Fatimy v květnu 2010, když prohlásil, že v tajemství:
„jsou naznačeny budoucí události Církve, které se kousek po kousku odvíjí a odkrývají... Co se týče novinky, kterou dnes můžeme objevit v tomto poselství, je jí to, že útoky na papeže a Církev nepřicházejí jen z vnějšku, ale utrpení Církve přicházejí právě zevnitř Církve, z hříchů, které v Církvi existují. Vždy se to vědělo, dnes to však vidíme skutečně děsivým způsobem: největší pronásledování Církve nepochází od nepřátel zvnějšku, ale vyvstává z hříchu v Církvi.“ (1)
V tomto bodě rébusu se stává čím dál snazší zkompletovat skládačku, protože nyní už je tolik velkých dílků na svém místě. Jeden z prvních dílků, jak víme, zahrnoval odhalení sestry Lucie, zaznamenané ve dvou odlišných obálkách [více k tomu např. zde], a týkající se tajemství, že blahoslavená Panna Maria (v rozporu s lživými tvrzeními kardinála Bertoneho) výslovně nařídila, že tajemství mělo být odkryto v roce 1960, protože, jak Lucie vysvětlila, mělo být tehdy „jasnější“ (mais claro).
Bezpříkladná krize Církve
Jistě by onen prvek tajemství, který předpovídá bezpříkladnou krizi Církve – myslím tím text, který Vatikán zadržel, a v němž blahoslavená Panna Maria vysvětluje smysl nejasné vize zveřejněné v roce 2000 – byl v roce 1960 jasnější. V tomto roce začínala revoluce v Církvi, se svoláním Druhého vatikánského koncilu, a všeobecná krize ve světě, který klesl do naprosté zkaženosti. (Kdokoliv, kdo je dostatečně starý, aby si pamatoval ty dny, si vzpomene, že 60. léta 20. století byla dobou, v níž se zdálo, že Církev i společnost překročily hranici do stavu věcí, jaký kdysi křesťanský Západ nikdy předtím neviděl.)
Dnes tolik velkých dílků skládačky zapadlo na místo, že dokonce i nejmenší dílky jsou připraveny přesně pasovat do obrazu. Například synoda o rodině, kde přesně vidíme, že „největší pronásledování Církve nepochází od nepřátel zvnějšku, ale vyvstává z hříchu v Církvi“. Proto není žádným překvapením, že v poselství z Akity, jež papež Benedikt (tehdejší kardinál Ratzinger) potvrdil jako „rozšíření Fatimy“, a to takové, že „tato dvě poselství, z Fatimy a Akity, jsou v podstatě totožná,“ (2) čteme to, co může být jedině předpovědí toho, co vidíme působit na synodě:
Dílo ďábla pronikne dokonce i do Církve takovým způsobem, že budete vidět kardinály, jak se staví proti jiným kardinálům a biskupy stavět se proti jiným biskupům. Kněží, kteří Mě ctí, budou vysmíváni a budou se proti nim stavět jejich spolubratři. Kostely a oltáře budou pustošeny. Církev bude plná těch, kteří přijímají kompromisy, a démon přinutí mnoho kněží a zasvěcených duší opustit službu Pánu.“ (3)
A přesto se mi jeden malý, ale, jak se zdá, důležitý dílek skládačky vždy zdál zvláštní a nepřípadný. Je jím odhalení sestry Lucie, že ve vizi „bíle oblečeného biskupa“ budoucí popravčí papeže na něj „vystřelili rány z pušek a šípy“. Šípy? Jaký je smysl tohoto odkazu na tak primitivní zbraň? Člověk může být v pokušení myslet si, že se Lucie jistě musela přebreptnout a že Naše Paní asi nemohla mínit doslova, že budoucího papeže chytí a zabijí muži ohánějící se lukem a šípy.
Také zde se však zdá, že vývoj v čase nám umožnil umístit i tento zvláštní malý dílek do většího obrazu – s halasným a docela děsivým potvrzením toho, co je doopravdy významem zdánlivě nezapadajícího detailu.
„Dobudeme váš Řím, rozlámeme vaše kříže, zotročíme vaše ženy“ ... ISIS
Zvažte nejprve nedávný článek v časopise ISIS Dabiq, který cituje fanatického imáma, který „prorokuje“ následující: „Se svolením Alláha dobudeme váš Řím, rozlámeme vaše kříže a zotročíme vaše ženy.“
Dále zvažte nedávný článek v italském deníku Il Giornale, který může docela dobře poskytnout jedno z těch detailních historických vodítek, jež vyjasňují proroctví, jak se jeho naplnění blíží (jako dozrávající fíkovník, který ohlašuje příchod jara – abych použil podobenství Našeho Pána o příchodu posledních dní).
Článek podává zprávu o „elektronické knize“ distribuované muslimskými militanty, která poskytuje instrukce, jak se připravit na dobytí Říma tím, že se naučí používat různé zbraně včetně „podomácku vyrobených luků a šípů“. Ideou je hromadit zbraně, jejichž vlastnictví není v současnosti nezákonné, aby se daly použít v městském guerillovém boji. Jak říká instruktážní manuál: „Příchod války za dobytí Říma bude sestávat v první řadě z městské guerilly ve městech a ulicích Evropy.“
Náhle odkaz na to, že budoucí papež bude zabit ranami z pušek a šípy zapadá na místo ve velké skládačce, která se kompletuje před našima očima. Můžeme si být jistí, že to tak je? Bez vlastního vysvětlení vize ze strany Panny Marie – jejž Vatikán nahradil směšnou „interpretací“ vatikánského státního sekretáře – zjevně nemůžeme. Pak je opět vždy prozíravé zkoumat znamení času, když nám samo nebe dalo varování o blížící se pohromě – pohromě, na níž takřka celá hierarchie nedbá, když setrvává v ničivém kurzu posledních padesáti let posunu a úpadku v Církvi a rozšiřující se apostaze ve světě.
Poznámky:
1)      „sono indicate realtà del futuro della chiesa che man mano si sviluppano e si mostrano…. Quanto alle novità che possiamo oggi scoprire in questo messaggio è anche che non solo da fuori vengono attacchi al Papa e alla chiesa, ma le sofferenze della chiesa vengono proprio dall’interno della chiesa, dal peccato che esiste nella chiesa. Anche questo lo vediamo sempre ma oggi lo vediamo in modo realmente terrificante che la più grande persecuzione alla chiesa non viene dai nemici di fuori, ma nasce dal peccato nella chiesa.“ “Intervista Concessa Dal Santo Padre Benedetto XVI ai Giornalisti
2)      „Mary Today,“ Inside the Vatican, listopad 1998, str. 30, 33.
3)      Srovnej „Zjevení blahoslavené Panny Marie v Akitě v Japonsku sestře Agnes Sasagawa. (Česky zde.)
Zdroj: The Fatima Crusader č. 113, zima 2015, str. 45-48
Překlad: D. Grof