čtvrtek 9. dubna 2015

Jiná proroctví sestry Eleny Aiello (1956-1960)

 
Jiná proroctví sestry Eleny Aiello (1956-1960)
 
Svátek Neposkvrněného početí – 8. prosince 1956
Naše blahoslavená Matka hovoří: „Svět mě dnes uctívá, ale mé Mateřské Srdce krvácí, protože nepřítel je před našimi dveřmi! Lidé příliš urážejí Boha! Kdybych vám měla ukázat množství hříchů spáchaných každý den, umřeli byste hrůzou a žalem! Hříchy, které souží Boha nejvíce, jsou hříchy duší, které by měly provonět vzduch vůní svých ctností. Namísto toho otravují (svým hříšným životem) ty, kteří se k nim přiblíží.“
Doba je vážná. Celý svět je ve zmatku, protože se stal horším než v době potopy světa!“
„Vše je napnuté jako vlákno, když se toto vlákno přetrhne, Boží spravedlnost dopadne jako blesk a završí svůj strašlivý proces očišťování.“
Sestra Elena se zeptala: „Co se stane s Itálií?“
Panna Maria odpověděla: „Itálie, má drahá dcero, bude pokořena, očištěna v krvi, a musí mnoho vytrpět, protože jsou početné hříchy této milované země, sídla Kristova náměstka. Neumíš si představit, co se stane! V těch smutných dnech bude mnoho muk a pláče. Bude velká revoluce a ulice budou rudé krví.“
„Papež bude mnoho trpět a všechno toto utrpení bude jako agónie, která zkrátí jeho pozemskou pouť. Jeho nástupce povede loďku v bouři.“
„Potrestání bezbožných však nebude pozdrženo. Tento den bude nejděsivější na světě! Země se bude chvět, celé lidstvo bude otřeseno! Zlí a zatvrzelí budou trpět v ohromné přísnosti Hospodinovy spravedlnosti.“
„Ještě jednou vyšli poselství světu, aby poradilo lidem vrátit se k Bohu skrze modlitby a pokání a aby přišli k mému Neposkvrněnému Srdci.
Musí se ukázat má přímluva, protože já jsem Matka Boží, [Matka] spravedlivých a hříšníků. Skrze modlitbu a pokání bude mé milosrdenství schopné zadržet ruku Boží spravedlnosti.“
Proroctví z roku 1959
Ježíš, z nějž kapala krev, a s bolestným a trpícím pohledem, řekl: „Chceš se se Mnou sjednotit v Mé agónii? Podívej, jak moc trpím! Hříchy lidí mě takhle snížily! Jaká hořkost se vlévá do tohoto Srdce probodeného mnoha dušemi, které místo aby mě milovaly oběťmi a v úniku od hříšných marností zkaženého světa, páchají mnoho nespravedlností.“
„Pomoz mi trpět tím, že budeš utěšovat mé zarmoucené Srdce a činit náhrady za mnohé hříchy. Ach má milovaná nevěsto, kdybys znala bolest, jíž Mé srdce trpí kvůli ztrátě tolika duší! Satan vítězně prochází nad celým hříšným světem. Potřebuji šlechetné duše, aby utišily rozhořčenou spravedlnost Otce, protože svět směřuje k bezprostřednímu zničení. Hodiny temna jsou blízko!“
„Pak se mi Panna Maria zjevila smutná a prolévající slzy. Řekla: Tento velký plášť, který vidíš, je vyjádřením mého milosrdenství k zakrytí hříšníků a jejich záchraně. Lidé se místo toho zakrývají ještě větší nečistotou a nechtějí vyznat své skutečné viny. Proto dopadne na hříšný svět Boží spravedlnost, aby očistila lidstvo kvůli tolika hříchům, spáchaným otevřeně i ve skrytu, zvláště kvůli těm, které kazí mládež.
Kvůli spáse duší chci, aby se ve světě šířilo zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, Prostřednice lidí, obětované Božímu milosrdenství a Královně vesmíru.
Svět bude znovu postižen velkou pohromou; krvavými revolucemi, velkými zemětřeseními; hladomory; epidemiemi; strašlivými hurikány a záplavami z řek a moří. Nevrátí-li se však lidé k Bohu, z nebe bude padat očistný oheň jako sněhové bouře na všechny národy a velká část lidstva bude zničena!
Lidé již nemluví dle pravého ducha Evangelia. Nemravnost těchto časů dosáhla vrcholu. Lidé však nenaslouchají mým mateřským varováním, proto musí být svět brzy očištěn.
Rusko bude pochodovat všemi národy Evropy, zvláště Itálií, a vztyčí svou vlajku nad kupolí chrámu sv. Petra. Itálie bude těžce zkoušená velkou revolucí a Řím bude očištěn v krvi za své mnohé hříchy, zvláště za hřích nemravnosti! Stádo bude rozehnáno a papež musí velmi trpět.
Jedinými dostatečnými prostředky k usmíření Boží spravedlnosti je modlitba a pokání a návrat k Bohu s upřímným žalem za spáchané viny a pak bude trest Boží spravedlnosti utišen skrze milosrdenství. Lidstvo nikdy nenalezne mír, pokud se nevrátí k mému Neposkvrněnému Srdci jakožto Matky Milosrdenství a Prostřednice lidí; a k Srdci mého Syna Ježíše!“
Svátek Neposkvrněného Srdce – 22. srpna 1960
Panna Maria hovoří: „Hodina Boží spravedlnosti je blízko a bude strašlivá!“
„Ohromné rány se blíží na svět a různé národy jsou zasaženy epidemiemi, hladomory, velkými zemětřeseními, strašlivými hurikány, záplavami z řek a moří, které přinášejí zničení a smrt.“
„Jestliže lidé v těchto (přírodních) pohromách nerozpoznají varování Božího Milosrdenství a nevrátí se k Bohu s pravým křesťanským životem, přijde z Východu na Západ další strašlivá válka. Rusko se svými tajnými armádami bude bojovat proti Americe; obsadí Evropu.
Řeka Rýn bude přetékat mrtvolami a krví. Itálie bude také sužována velkou revolucí a papež bude strašlivě trpět.“
„Šiř pobožnost k mému Neposkvrněnému Srdci, aby mohlo být mnoho duší dobyto mou láskou a aby se mnoho hříšníků mohlo vrátit k mému Mateřskému Srdci. Neboj se, protože budu provázet svou mateřskou ochranou své věrné a všechny ty, kteří přijímají má naléhavá varování a oni – zvláště díky recitaci Růžence – budou spaseni.
„Satan zuřivě prochází tímto rozháraným světem a brzy ukáže všechnu svou moc. Ale kvůli mému Neposkvrněnému Srdci se vítězství Světla nezpozdí ve svém vítězství nad mocností temnot a svět bude mít nakonec klid a mír.“
Překlad: D. Grof