pátek 10. ledna 2014

Rezignační dopis P. Martina Fuchse, FSSPX (2014)

S velmi těžkým srdcem jsem generálnímu představenému 30. prosince oznámil svou rezignaci z Bratrstva sv. Pia X. Po celou věčnost budu vděčný arcibiskupu Lefebvrovi za katolickou Víru a za kněžství! S lítostí jsem si však v posledních letech uvědomil, že se kousek po kousku odchýlili z jím stanovené cesty:
  1. „Te Deum“ na díkůvzdání za Motu Proprio, v němž byla tridentská mše neoddělitelně spojena s mší Pavla VI. a v němž bylo žádáno přijetí Druhého vatikánského koncilu. Až donedávna si člověk mohl na internetu přečíst, že na priorátu Bratrstva sv. Pia X. v Mnichově se slouží ‘mše svatá (v mimořádné formě)‘. V semináři jsem se učil, že recitujeme mši v tridentském ritu, neexistuje žádný řádný nebo mimořádný ritus, to je zcela neudržitelný konstrukt papeže Benedikta XVI. Ten, kdo hovoří o mimořádném ritu, musí mít následně na mysli a přijmout řádný ritus, novou mši.
  2. Vděčnost za snětí exkomunikací čtyř biskupů. Arcibiskup Lefebvre řekl na tiskové konferenci v roce 1988: „Jsme tedy exkomunikováni modernisty, lidmi, kteří by byli předešlými papeži exkomunikováni. Co je to? Jsme odsouzeni lidmi, kteří jsou odsouzeni a kteří by měli být odsouzeni veřejně. To nás ponechává lhostejnými.“ Arcibiskup Lefebvre exkomunikace vždy považoval za neplatné. To, co však je neplatné, se nemusí snímat. – Kromě toho, při snětí nadále zůstává v platnosti nespravedlnost spáchaná vůči arcibiskupu Lefebvrovi a biskupu de Castro Mayerovi.
  3. Ochota vyjednávat s Římem, ačkoliv arcibiskup Lefebvre již jasně a jednoznačně určil, za jakých podmínek by mělo vyjednávání nastat v budoucnu: „Za předpokladu, že nás Řím vyzve k obnovení rozhovorů, pak stanovím podmínky a zeptám se: Souhlasíte s velkými encyklikami všech papežů, kteří vás předcházeli? Souhlasíte s Quanta Cura Pia XI., Immortale Dei a Libertas Lva XIII., Pascendi Gregis Pia X., Quas Primas Pia XI., Humani Generis Pia XII.? Přijímáte ještě celou Protimodernistickou přísahu? Jste za společenskou vládu Našeho Pána Ježíše Krista? Nepřijímáte-li nauku svých předchůdců, je zbytečné se bavit! Dokud nepřijmete opravu koncilu s přihlédnutím k nauce těchto papežů, svých předchůdců, není možný žádný dialog. Je zbytečný.“ (Fideliter č. 70)
  4. Předložení praktické dohody bez věroučného vymýcení herezí Druhého vatikánského koncilu. V duchovní promluvě dne 21. prosince 1984 arcibiskup řekl: „Kanonická otázka, tato čistě veřejná a vnější otázka v Církvi, je tedy druhotná. To, na čem záleží, je zůstat v Církvi ... uvnitř Církve, jinak řečeno, v katolické Víře všech časů, v pravém kněžství, v pravé mši, v pravých svátostech a v tomtéž katechismu, s toutéž Biblí. To je to, na čem nám záleží. To je Církev. Veřejné uznání je druhotná otázka.“
  5. Znovu a znovu jsem si musel uvědomovat, že se již nemluví žádným jasným jazykem. Takže druhá intence v růžencovém křížovém tažení [nově vyhlášeném biskupem Fellayem – pozn. překl.] říká: „za návrat Tradice do církve...“. Co je míněno „církví“? Katolická Církev, jak byla založena Ježíšem Kristem, nebo pokoncilní církev? Jestliže to znamená katolickou Církev, pak není žádný návrat možný, protože Tradice je integrální částí katolické Církve; myslí-li se pokoncilní církev, pak je to ona, kdo opustil Tradici. Ona se tedy musí vrátit k Tradici, ne Tradice do církve.
Toto jsou hlavní důvody, které mě přivedly k mému rozhodnutí. Navzdory varováním tří pomocných biskupů, biskupa Williamsona, biskupa Tissiera de Mallerais a biskupa de Galarrety, navzdory varováním z Institutu Dobrého Pastýře, navzdory znalosti postoje papeže Benedikta XVI., kde se nic nemohlo pohnout vpřed bez uznání přijetí Druhého vatikánského koncilu, se pokračovalo v rozhovorech a vyjednáváních.
Člověk by mohl argumentovat: „Náš generální představený nic nepodepsal.“ – Byl však připraven k dohodě, aniž by vyřešil věroučné odlišnosti, jak dokazuje jeho dopis ze 17. června. Byli připraveni k nejhoršímu, ale Řím to nechtěl. – Důvěra v představené je nyní jaksi otřesena, je zničena.
V tomto bodě z celého srdce děkuji mým drahým věřícím za všechny vaše modlitby a oběti, s nimiž jste podporovali mou kněžskou službu. S radostí se odporoučím do vašich modliteb také v budoucnu.
P. Martin Fuchs
Jaidhof, 5. ledna 2014
Poznámka překladatele: Dle posledních zpráv by měl P. Fuchs pravidelně sloužit mši svatou v Aigenu v Horních Rakousech, v soukromé kapli, která byla do nynějška propůjčována FSSPX, která však nyní hromadně přešla k Odporu. Aigen leží na hranicích s Českem, zhruba 100 km od Českých Budějovic.

Zdroj: The Recusant 
Překlad: D. Grof