sobota 4. ledna 2014

Komentář Eleison CCCXXXVIII - Billot III (2014)

Komentář Eleison CCCXXXVIII – Billot III (2014)
(338)
4. ledna 2014
BILLOT III
Současní vůdci Bratrstva sv. Pia X. vytrvale a vychytrale pracují na jeho začlenění do rámce konvenční Církve, která vytrvale a vychytrale prosazuje revoluční a koncilní ideje volnosti (náboženské svobody), rovnosti (kolegiality) a bratrství (ekumenismu). Přesto tito vůdcové určitě berou kardinála Billota vážně. Měli by se zamýšlet nad jeho úvahami o naší páté epoše Církve, které vyplývají z jeho výkladu sedmi epoch v epilogu prvního svazku jeho slavného Pojednání o Kristově Církvi. Zde je několik úvah volně přeložených a upravených z latiny:
„Naší vlastní dobou by tedy měla být pátá epocha, epocha odpadnutí, apostaze a liberalismu přicházející mezi koncem Svaté říše římské a tím, co sv. Pavel nazývá „vzkříšením z mrtvých“ (Řím. XI, 15). Kéž to tak je! Dává nám to uprostřed tolika a tak velkých soužení dneška (napsal kardinál v roce 1927 – co by asi napsal v roce 2013?) naději budoucí obnovy a – odpusťte mi to vyjádření – kontrarevoluce. Již dnes mnozí vůdčí vědci, politici a ekonomové uznávají a svobodně připouštějí, jak otrávené jsou plody Francouzské revoluce z roku 1789, která vyhlásila, že jediným zdrojem všech nemocí světa bylo pohrdání „právy člověka“. Jaká lehkovážnost! Jaká pošetilost! Jaká hloupost!
„Volnost revolucionářů končí tyranií silných nad slabými; jejich rovnost končí u několika milionářů, kteří ještě více ovládají lid (člověk myslí na Wall Street 2013!); jejich bratrství končí u vnitřních sporů a třídní nenávisti. Někteří lidé to chápou, zatímco mnozí nevidí v zásadě satanskou povahu této revoluce. Ti, co však jdou pod povrch, vidí, že náboženská otázka je základem všech ostatních otázek v současnosti znepokojujících lidstvo: že nákaza politického a ekonomického liberalismu pramení z ateistického a protikřesťanského liberalismu popsaného výše; že společenský řád nemůže být žádným způsobem obnoven, dokud nebudou křesťanské zásady opět řídit veřejný život.
„Kéž by toto poznání teorie přineslo praktické plody! Celým svým srdcem voláme po takové obnově, když víme, jak mohou pohanské zákony, pod nimiž nyní žijeme, jedincům stále ještě umožňovat být křesťany (v roce 2013, jak dlouho ještě?), naprosto však znemožňují křesťanskou společnost. Proto hledáme především království Boží a jeho spravedlnost, aniž bychom opovrhovali ostatním, co nám bude přidáno (srovnej Mt. VI, 33). Jak říká sv. Pavel o zbožnosti, že je „užitečná pro všechno“, tak má také autorita Církve „zaslíbení pro život nynější i budoucí“ (srovnej I Tim. IV, 8).
Není zde těžké vidět, jak kardinál nebyl jednou z mnoha duší, jež zmiňuje, že nevidí skrze falešný půvab moderního světa. Naopak mu jeho pevné chápání katolické věrouky umožňuje popsat naši vlastní dobu, takřka o století pozdější. 
Vedení FSSPX, vzbuďte se ze svého pošetilého snu, že obrátíte liberály, kteří nyní ovládají Církev, a přestaňte záplavou dvojznačných prohlášení předstírat, že stále obhajujete Tradici. Vaše činy prokazují opak a činy hovoří hlasitěji než řada prohlášení! Jste podle jména živí, ale jste mrtví. Vzbuďte se a posilněte to, co zůstává, ale je připraveno umřít. Mějte na paměti, co jste obdrželi od arcibiskupa a uveďte to do praxe a čiňte pokání.
Kyrie Eleison
Zdroj: http://www.dinoscopus.org     
Překlad: D. Grof