středa 29. ledna 2014

Antikrist 1. část (1975)

 
Antikrist 1. část (1975)
Yves Dupont
Poznámka překladatele: Yves Dupont byl odborníkem na proroctví a Písmo svaté, autorem vynikající knihy Katolické proroctví: nadcházející trest. Tento esej sepsal v září 1975 a původně měl za cíl demonstrovat, že Antikrista nelze ztotožnit s nějakým společenským systémem (v Dupontově době s komunismem), ale že se jedná o konkrétního člověka.
***
Antikrist bude lidská bytost, konkrétní člověk, nikoliv systém, režim nebo ideologie. To víme jistě z Písma svatého, z patristických spisů a také ze soukromých zjevení, ačkoliv posledně zmíněné nezakládá definitivní důkaz.
 1. „Kristus vzešel ze Židů a on (Antikrist) vzejde ze Židů. Kristus přirovnal Své tělo k Chrámu a třetího dne jej pozvedl; a on také pozvedne kamenný Chrám v Jeruzalémě.“ (Sv. Hippolyt)
 2. „Antikrist, syn záhuby, se narodí v Korozainu, vyroste v Bethsaidě a začne vládnout v Kafarnaum dle toho, co řekl Náš Pán Ježíš v evangeliu: „Běda tobě Korozain! Běda tobě, Bethsaido! ... A ty, Kafarnaum, nebylos povýšeno až do nebe? Až do pekla budeš svrženo!!“ (Luk 10, 13) Antikrist vykoná tisíc zázraků na zemi. Slepým vrátí zrak, hluchým sluch, chromí budou chodit, mrtví ožívat, aby, bylo-li by to možné, byli oklamáni jeho magickým uměním i vyvolení. Antikrist nadmutý pýchou triumfálně vstoupí do města Jeruzaléma a usedne na trůn v Chrámu, aby byl uctíván jako by byl Synem Božím. Protože jeho srdce bude opojené domýšlivostí, zapomene, že je pouhým člověkem a synem ženy z kmene Dan.“ (Sv. Zenobius)
 3. „Antikrist se narodí z židovských rodičů z kmene Dan, jeho matka však nebude pannou, jak mnozí věří. Jako Duch Svatý vstoupil do srdce Panny Marie, tak ďábel vstoupí do matky Antikrista a jeho ďábelská síla jej vždy bude podporovat. Babylon bude místem jeho narození, bude však vychován a vyučen v Bethsaidě a Korozainu. Po výchově v rukách zhoubných duchů odejde do Jeruzaléma a usadí se v Chrámu, který obnovil. Podrobí se rituálu obřízky a bude prohlašovat, že je Synem Všemohoucího Boha. Jeho prvními konvertity budou králové a vladaři. Jeho vliv se bude rozprostírat od moře k moři převážně na základě síly a přesvědčivé výřečnosti. Ti, kteří v něj věří, budou označeni znamením na čele. Po tři a půl roku bude vládnout a na konci tohoto období usmrtí Henocha a Eliáše, kteří mu předtím vzdorovali tím, že hlásali pravou víru. Brzy poté se objeví Kristus a Antikrist bude zabit Archandělem Michaelem.“ (Mnich Adso, 10. století)
 4.  „Bratří, pokud se týká příchodu Pána Našeho Ježíše Krista a našeho spojení s ním, prosíme vás, abyste se nedali hned pomásti na mysli nebo děsiti ani (prorockým) duchem ani slovem ani listem od nás prý poslaným, jako by onen den Páně (již) nastával. Nedejte se jiným nijak svésti! Nejdříve totiž musí přijíti odpadnutí a objeviti se člověk hříchu, syn záhuby, protivník, jenž se bude povyšovat nade všechno, co se jmenuje Bůh a nebo čemu se vzdává božská pocta; dokonce se posadí v chrámě Božím a bude si počínati, jako by byl Bohem.“ (2 Sol 2: 1-4)
 5. Těchto několik pasáží postačuje k tomu, abychom si ukázali, že Antikrist bude vskutku člověkem. Ukazují tím pádem také, že nebude ateistou, protože bude tvrdit, že je Bohem a Synem Božím, což samo o sobě uznává, že Bůh není mytická bytost jak tvrdí komunisti. Navíc shromáždí židovský lid – čehož chtějí komunisti dosáhnout jen stěží. Nejde proto na rozum, proč by měl kdokoliv říkat, psát a znovu psát navzdory všem námitkám, že komunismus je Antikristem.
 6. Navrhuji nyní představit další důkaz, abych ukázal absurditu takového tvrzení. V každém případě vyzývám čtenáře, aby se zastavil a zeptal se sám sebe, zda se tyto pasáže hodí na komunismus.
 7. „V každém ohledu se tento Podvodník snaží o to, aby vypadal jako Boží Syn. Kristus je králem věcí nebeských i pozemských a Antikrist bude králem země. Spasitel poslal apoštoly ke všem národům a on podobným způsobem pošle falešné apoštoly. Kristus shromáždil rozptýlené stádo a on podobným způsobem shromáždí rozptýlený židovský lid. Kristus se objevil v podobě člověka a on podobným způsobem přijde v podobě člověka.“ (Sv. Hyppolit)
 8. „Tento bezbožný člověk ... bude vydávat příkazy, aby byl sám uctíván jako Bůh. Protože řekne, že je Kristem, ačkoliv bude Jeho nepřítelem. Aby se mu uvěřilo, obdrží moc činit zázraky, aby oheň sestupoval z nebe, slunce se odchýlilo ze své dráhy a obraz, který vytvořil, mohl hovořit. A takovými divy přiměje mnohé, aby jej uctívali a aby přijali jeho znamení na svou ruku nebo čelo. A ti, kteří jej nebudou uctívat a nepřijmou jeho znamení, zemřou rafinovaným mučením. Takto zničí skoro dvě třetiny, třetina uprchne na pusté samoty. On však zběsilý a zuřící nesmiřitelným vztekem povede armádu a oblehne hory, do nichž utekli spravedliví. A když ti uvidí, že jsou obleženi, budou silným hlasem úpěnlivě prosit Boha a Bůh je vyslyší a pošle jim Zachránce...“ (Lactantius)
 9. „Mnozí však, kteří slyší Písmo svaté a mají jej ve svých rukách a mají ho na paměti s pochopením, uniknou jeho klamu. Protože jasně prohlédnou jeho záludný zevnějšek a jeho falešný podvod a uniknou jeho rukám a odeberou se do hor a skryjí se v jeskyních země; a budou hledat Přítele člověka se slzami a se zkroušeným srdcem: a On je zachrání z těchto osidel a Svou pravou rukou zachrání z jeho nástrah ty, kteří Jej úpěnlivě prosí úctyhodným a poctivým způsobem.“ (Sv. Hyppolit)
 10. „Antikrist bude učit, že Kristus byl podvodníkem a nikoliv skutečným Synem Božím.“ (Sv. Hilarius)
 11. „Na zemi se znovu objeví Nero jako posel a předchůdce Zlého, který přichází ke zkáze země a rozvrácení lidstva.“ (Lactantius)
 12. „Jednoho dne jsme se zeptali sv. Martina z Tours na konec světa a on řekl, že Nero a Antikrist přijdou jako první. Nero si podmaní deset králů a bude vládnout v zemích na Západě. Pronásledování, které zavede, půjde až tak daleko, že bude vyžadovat uctívání pohanských model. Antikrist se prvně zmocní říší na Východě; Jeruzalém bude jeho sídlem a hlavním městem říše. Znovu vystaví město i chrám. Jeho pronásledování bude obnášet popření Kristova božství (on sám bude předstírat, že je Kristem) a zákonem všem vnutí obřízku. Nakonec sám Nero zahyne rukama Antikrista. Takto bude celý svět a jeho národy přiveden pod jeho jho, než bude tento bezbožný podvodník při Kristově příchodu přemožen.“ (Sulpicius Severus)
 13. (Poznámka 1). Znovuobjevení Nera neznamená vzkříšení skutečného Nera, ale příchod člověka tak špatného, jako on, nebo možná člověka se stejným jménem.
 14. (Poznámka 2). Antikristova vláda má trvat do druhého Kristova příchodu. Nemůže to být komunismus, komunismus je však jistě sám o sobě pokusem ďábla zničit Království Boží. Zde může být užitečné si připomenout různé „plány“ (a jejich částečné selhání) použité ďáblem ke zničení křesťanství, které ho pokaždé vedou k tomu, aby vyzkoušel nový „plán“.
 15. Tak jsme měli reformaci v 16. století na konci tisíce let míru v Církvi. Ve světě věřících, jaký tehdy byl, bylo nemyslitelné hlásat ateistickou filozofii. Cílem ďábla bylo oslabit a možná zničit katolickou Církev tím, že ji nahradí zeslabenou formou křesťanství. Neuspěl, protože katolická Církev stále žije; uspěl však v tom, že zasadil semena nesváru a rozdělení a v tom, že povzbudil filozofii liberalismu, která přišla s protestantismem a postupně přešla z náboženské oblasti do hospodářské a politické.
 16. Liberalismus byl Církví zavržen; liberální katolíci byli varováni a odsouzeni Řehořem XVI. a Piem IX. v 19. století. Lev XIII. znovu potvrdil tento odsudek svých předchůdců a zvláště odsoudil koncept tzv. „křesťanské demokracie“ (protože demokracie je politickým vyjádřením liberalismu, zatímco kapitalismus je jeho vyjádřením hospodářským). Modernisti však převzali pochodeň podvratné činnosti a omylu a na počátku 20. století je odsoudil sv. Pius X. Jejich myšlenky se však dále šířily v podzemí po dobu padesáti let až jejich přítomnost přiměla Pia XII. vydat encykliku „Humani Generis“. Ale když Pius XII. v roce 1958 zemřel, uspěli noví heretici, nyní známí jako „progresivisti“, při infiltrování Církve na nejvyšších místech. Zde se nacházíme v roce 1975. „Progresivismus“ je vlastně náboženským vyjádřením liberalismu.
 17. V oblasti politiky dal liberalismus zrod demokracii. To jsem probíral ve své knížečce „Papeži a demokracie“. V oblasti hospodářské jsme měli kapitalismus. Kapitalismus je založen výlučně na zisku, nikoliv na potřebách člověka. Pravda, nedá se očekávat, že společnost nebo korporace bude pracovat se ztrátou, a z toho důvodu je zisk zcela legitimní pohnutkou, ba dokonce je nutným stimulem, který je ničen kdekoliv se socialismus dostane k moci, čímž [socialismus] přináší naprostý hospodářský chaos. Ale i když je motiv zisku nezbytnou podmínkou, nesmí převážit nad jinými faktory, a ačkoliv je zcela oprávněný ke zvýšení výroby spotřebního zboží, nemůže tolerovat spekulaci u neexistujících peněz vytvořených čistě v účetních záznamech. A obávám se, že to je na rozdíl od soukromého podnikání podstatou kapitalismu. Abyste si byli jistí, když zničíte soukromé podnikání, zničíte také soukromý kapitalismus, ale na rozdíl od zjednodušujících řešení socialistů, je možné kontrolovat kapitalismus, aniž by bylo zničeno soukromé podnikání. Toho se dosáhne, až se bankám upře právo tisknout neexistující peníze.
 18.  Co je dalšími zly liberalismu? Jakým způsobem ďábel uspěl při podkopávání naší křesťanské civilizace, když dal zrod reformaci v 16. století? Úplná odpověď by si žádala mnoho stran; zmíním jen jeden příklad: kvůli nadřazenosti naší křesťanské kultury bylo spravedlivé a žádoucí, aby západní národy přinesly nekřesťanům výhody svého vědění. Říká se tomu kolonizace. Protože však kolonizace sotva začala, když národy Západu opustily svou křesťanskou filozofii, stala se kolonizace v mnoha případech nečestnou záležitostí lépe známou jako kolonialismus. Barevné národy nebyly nikdy získány pro náš způsob myšlení, protože v jejich očích jsme byli vykořisťovateli. Přesto jsme jim dali práci, řád a do určité míry prosperitu. Současně jsme je však živili našimi smrtícími liberálními koncepty a jejich elity vychované na našich bezbožných univerzitách měli na mysli jediný cíl: setřást co nejrychleji západní jho – a my jsme je naučili jak. Taková je rozpornost liberalismu: vykořisťuje z čiré hrabivosti, říká však vykořisťovaným, proč by měli setřást jho a jak to mají udělat! Po druhé světové válce tedy rychlým tempem nastala dekolonizace. To však naše bývalé otroky neuspokojilo; jen je to podnítilo, aby žádali více a byli militantnější, protože naše liberální filozofie je nyní také jejich filozofií. Dnes nás neváhají vydírat a ohrožovat samotný život západních národů tím, že jim odpírají ropu, kterou potřebují. A toho dosáhl liberalismus. Kdybychom je naučili křesťanství namísto filozofování, mohli být našimi nejlepšími a nejvděčnějšími přáteli.
 19. Takové jsou v několika odstavcích zlé důsledky liberalismu v náboženství, hospodářství a politice. Je proto docela jasné, že ďábel dosáhl určitého úspěchu, když dal povstat reformaci v 16. století. Nezničil tam a tehdy katolickou Církev, semena však vyrostla a nesou dnes své otrávené plody.
 20. S Francouzskou revolucí v roce 1789 se ďábel dostal o úroveň dál. Tentokrát katolická Církev měla přísahat věrnost státu, dva papeži byli odstraněni silou z Vatikánu a uvězněni, tisíce kněží a jeptišek bylo zabito. Revolucionáři však stále považovali za nerozumné upřít existenci Bohu, jehož nazývali „nejvyšší bytostí“. Ateismus byl ponechán pro další fázi. Církev se v 19. století vzpamatovala, ďábel však uvolnil další síly destrukce v rodící se filozofii komunismu, protože ten pocházel přímo od Francouzské revoluce.
 21. Posledním pokusem byla ruská revoluce v roce 1917. Tentokrát byla připravena scéna pro otevřené popření existence Boží, pro masová pronásledování a pro pečlivě naplánované zabití vyhladověním doslova milionů rolníků nepřátelských novému režimu. Ďáblovi však netrvalo dlouho, aby si uvědomil, že dokonce ani tohle nemůže zničit náboženské city lidu. Proto komunisti začali s politikou infiltrace a dialektické polemiky (dialogu). Vytřídili se komunističtí agenti a byli na Krymu a jinde vzděláni na kněze. Byly obsazeny katolické noviny a časopisy a komunisti předstírali ovzduší respektu ve vzájemných vztazích s křesťany. Této fáze se dosáhlo v roce 1975 a její úspěch se zdá evidentní. Zdání však klamou a i toto selže a komunisti se vrátí k politice krvavé destrukce. To bude čtvrtým velkým pokusem ďábla. Nebude se to omezovat na Rusko jako v roce 1917, bude to celosvětové. Také to však selže. Proto, když si ďábel uvědomí, že ateistický materialismus nemá moc zničit Království Kristovo, pokusí se o odlišný úklad: dá vzejít Antikristu, nikoliv aby popřel Boží existenci, ale aby byl uctíván jako Bůh sám. Protože nemohou-li se srdce lidí obejít bez pojmu Boha, řekněme jim, že já jsem Bůh. Takový bude cíl ďábla skrze Antikrista a církevní otcové nám říkají, že to tak je.
 22. „Usedne v Chrámu Božím jako by byl Kristem a povede na scestí ty, kteří jej budou uctívat.“ (Sv. Irenej)
 23. „Tento prokletý je poslán ďáblem, aby uvedl lidi v omyl.“ (Sv. Hildegarda)
 24. „Antikrist se narodí poblíž Babylonu. Získá si podporu mnoha za pomoci darů a peněz. Zaprodá se ďáblovi a poté nebude mít žádného strážného anděla ani svědomí.“ (Sv. Jeroným)
 25. „Dan, řekl Mojžíš, je mládětem lva; a když jmenoval kmen Dan, jasně označil kmen, jemuž je souzeno, že z něj vzejde Antikrist.“ (Sv. Hyppolit)
 26. „Dan ten povede pře svého lidu jako jeden z kmenů Izraele. Hadem na cestě buď Dan, buď na stezce růžkatou zmijí, jež do paty uštkne koně, že se jeho jezdec skácí nazpět.“ (Genesis 49:16,17)
 27. „On svolá všechen lid k sobě, ze všech zemí z Rozptýlení, učiní je svými, jako by byli jeho vlastními dětmi, a slíbí obnovit jejich zemi a opět ustanovit jejich království a národ, aby jimi mohl být uctíván jako Bůh.“ (Sv. Hyppolit)
 28. Poslednímu soudu bude předcházet Antikrist, který se bude pokoušet oklamat lidi čtverým způsobem:
·         Falešným výkladem Písma svatého, v němž se bude snažit prokázat, že je Mesiášem slíbeným v Zákoně.
·         Tím, že bude činit zázraky. (Tj. falešné zázraky)
·         Tím, že bude rozdávat dary.
·         Tím, že bude uštědřovat tresty. (Sv. Anselm)
 1. „Antikrist bude vládnout světu z Jeruzaléma, z nějž učiní skvostné město.“ (Sv. Anselm)
 2. „Protože až přijde a sám od sebe soustředí ve své vlastní osobě odpadlictví a dosáhne čehokoliv, co učiní dle své vůle a výběru, usedne také v Chrámu Božím, aby jej jeho důvěřivé oběti mohly uctívat jako Krista...“ (Sv. Irenej)
Překlad: D. Grof