úterý 18. dubna 2023

Jak mít šťastné manželství (2023)

 

Jak mít šťastné manželství (2023)

Tobiáš pak napomenul pannu: „Sáro, vstaň a modleme se k Bohu dnes, zítra, a pozítřku, neboť tyto tři noci dlužno nám spojovati se s Bohem; až bude po třetí noci, bude nám lze svůj sňatek dokonati. Jsmeť děti svatých, proto nesmíme se spojovati jako pohané, kteří Boha neznají.“ Oba tedy vstali a společně se úpěnlivě modlili, by se jim dostalo zdraví. Tobiáš se modlil: „Hospodine, Bože našich otců, chvaltež tebe nebesa i země, moře, prameny, řeky i všichni tvoji tvorové, kteří v nich jsou. Tys učinil Adama z hlíny země a dals mu pomocnici Evu. A nyní, Hospodine, ty víš, že neberu si svou sestru za manželku z chlípnosti, nýbrž jedině z lásky k potomstvu, by jím bylo velebeno tvé jméno na věky věkův.“ Sára pak se modlila: „Smiluj se nad námi, Hospodine, smiluj se nad námi a dej, bychom oba spolu ve zdraví zestárli!“ (Tobiáš 8:4–10)

1. Mějte správný postoj.

Pohlížejte na manželství jako na velice posvátný svazek, který založil Bůh a k důstojnosti svátosti jej pozvedl Ježíš Kristus jako prostředek spásy vaší duše.

2. Mějte správný úmysl.

Těšte se na to, že budete mít děti a založíte křesťanský domov. Lidé, kteří se berou ze sobeckých důvodů (peníze, potěšení, krása, sláva, vliv), velmi zřídka, pokud vůbec kdy, naleznou v manželství štěstí.

3. Neberte se ze sobeckých důvodů.

Ryzí štěstí dosáhnou pouze ti, kteří jsou zcela šlechetní a připravení se ve všem obětovat.

4. Zkoumejte, čím manželství je.

Manželství stejně jako kariéra vyžaduje specializované znalosti a ty se dají získat prostřednictvím zkoumání a modlitby. Nechte se instruovat knězem a přečtěte si o povinnostech a milostech katolického manželství.

5. Modlete se za šťastné manželství.

Měli byste se každý den modlit za šťastné manželství, protože s největší pravděpodobností svou duši spasíte nebo ztratíte jako sezdaná osoba.

Dům a majetek dědictvím po rodičích bývá; ale jen Hospodin dává manželku opatrnou. (Přísloví 19:14)

6. Připravujte se na manželství tím, že žijete křesťanský život.

Svaté přijímání přijímejte zaslouženě a často, pravidelně choďte ke zpovědi, zachovávejte Desatero Božích přikázání, zvláště šesté.

7. Řiďte se radami svých rodičů a svého farního kněze.

Je moudré hledat radu, když činíte jakékoliv důležité rozhodnutí, zvláště však, když se rozhodujete o svém partnerovi pro celoživotní svazek.

8. Vyberte si vhodného partnera.

Hledejte člověka, který je dobrým katolíkem, opravdu seriózně chce mít děti a chce založit křesťanský domov, takového, který je upřímný, pravdivý, spolehlivý a cudný.

9. Neberte se příliš mladí.

I když jsou dnes mladí lidé do 21 let (zvláště mladí muži) schopní se oženit nebo vdát a mít děti, často jsou ještě připoutaní k mladistvým zábavám a mohou tak považovat za zvlášť obtížné přizpůsobit se manželským povinnostem.

10. Mějte správný postoj k sexu.

Bůh stvořil sex, aby muže a ženu přitáhnul k tomu, aby měli děti a aby pěstovali vzájemnou lásku.

Pamatujte – odmítnout pohlavní styk svému manželskému partnerovi je smrtelný hřích, pokud nemáte vážný důvod.

11. Přijměte všechny děti, které vám chce Bůh poslat.

Na možnost mít děti pohlížejte jako na jedno z největších požehnání manželství.

Soudní záznamy ukazují, že mezi páry s velkými rodinami je méně rozchodů.

12. Mějte úctu ke svému partnerovi.

Člověk, kterého si vezmete, s vámi sdílí svazek, který založil sám Bůh a který Kristus pozvedl k důstojnosti svátosti.

Taktéž vy, muži, žijte rozumně se svými ženami jakožto se slabším pohlavím! Prokazujte jim úctu jako spoludědičkám milosti života (věčného), aby vaše modlitby nebyly rušeny. (1. Petrův 3:7)

13. Nebojujte a nehádejte se!

Sezdaní lidé by se měli naučit ovládat svou vznětlivost a probírat své problémy jako dospělí a nikoliv jako děti.

Oblecte se tedy jako vyvolení Boží, svatí a milí, v srdečné milosrdenství, snášejíce jeden druhého a odpouštějíce si vespolek, má-li někdo žalobu proti druhému. Jakož i Pán odpustil vám, tak i vy (odpouštějte)! Nad to všechno však mějte lásku, která je poutem dokonalosti! A pokoj Kristův, k němuž jste byli také povoláni jako jedno tělo, ať vládne ve vašich srdcích! A buďte vděční! … Ženy, buďte poddány svým mužům, jak se sluší v Pánu! Muži, milujte své manželky a nebuďte k nim nevlídní! (Kolosským 3:12–15, 18–19)

14. Nekritizujte!

Kritizování chyb vašeho partnera nebo neustálé omílání maličkostí ničí šťastné manželství.

Pročpak vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám v svém oku nepozoruješ? Anebo jak to, že říkáš svému bratru: „Dovol, ať vyjmu třísku z tvého oka“; a hle, v tvém oku je trám? (Matouš 7:3–4)

15. Navzájem si zcela důvěřujte.

Je hřích žárlit nebo soudit bez důkazu.

Nesuďte, abyste nebyli souzeni! Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou bude vám naměřeno. (Matouš 7:1–2)

16. Nežijte s rodiči!

Vaše první povinnost je vůči svému sezdanému partnerovi. Rodiče a další lidé jsou až na druhém místě.

Protož opustí člověk otce svého i matku a přilne k manželce své, že budou dva tělem jedním. (Genesis 2:24)

17. Dělejte věci společně.

Manžel a manželka by měli nalézat štěstí ve svém vlastním domově se svými dětmi a také se stýkat s druhými šťastně ženatými páry.

18. Učiňte ze svého domova příjemné místo.

Žena by z domova měla učinit místo, na nějž se manžel touží vrátit po celodenní práci. Mělo by být čisté, spořádané a jídlo by mělo být připravené na čas.

Ženy dobré šťastný muž jest; budeť počet let jeho dvojnásobný. Žena zdatná obveseluje muže svého, i dosáhne v pokoji plného věku. Úděl dobrý jest žena dobrá; za podíl bohabojných bývá dána, [muži za dobré skutky]. Boháč i chuďas bývá dobré mysli, každé doby tvář jejich veselá jest. (Sírachovec 26:1–4)

19. Používejte správně rodinné finance.

Manžel má povinnost zcela podporovat svou ženu a děti. Žena má povinnost používat rodinné peníze moudře.

Nestará-li se někdo o svoje a zvláště o své domácí, zapřel víru a je horší než nevěřící. (1. Timoteovi 5:8)

20. Modlete se společně!

Jak říká rčení: „Rodina, která se společně modlí, zůstává pospolu.“ Zahrnuje to rodinný růženec, navštěvování mše a přijímání Svatého přijímání společně.

Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já mezi nimi. (Matouš 18:20)

Zdroj: Our Lady Of the Rosary Library

Překlad: D. Grof