středa 3. srpna 2022

Třetí tajemství předpovídá zrušení mše svaté (2022)

Třetí tajemství předpovídá zrušení mše svaté (2022)

P. Paul Kramer

Nečetl jsem vlastní text třetího fatimského tajemství, ale konzultoval jsem jej s lidmi, kteří jej četli nebo jej slyšeli z úst lidí, kteří jej sami četli. V průběhu let jsem provedl rozsáhlé rešerše ke třetímu fatimskému tajemství a různé fragmenty, když je poskládáte dohromady, postačují k tomu, aby poskytly přesný, i když neúplný, obraz celku.

Neexistovala žádná tisková zpráva, když ctihodný Pius XII. v roce 1957 otevřel dopis obsahující tajemství a tak je tato skutečnost obecně málo známá, na rozdíl od toho, když třetí tajemství v roce 1962 otevřel a přečetl papež Jan XXIII. Otec Malachi Martin se o obsahu dozvěděl od kardinála Bey. Víme, že to, co Malachi řekl, je autentické, protože mnozí další lidé, kteří mezi sebou neměli žádnou spojitost, při různých příležitostech řekli v podstatě totéž. A všichni měli informace z autentického zdroje.

Otec Lawrence Emmet Hughes doprovázel v roce 1957 do Říma kardinála Stritche, který byl přítomen, když Pius XII. otevřel a četl tajemství. P. Hughes se vrátil zpět do Chicaga a pak se o tom v listopadu téhož roku v Los Angeles na rodinném setkání zmínil a vysvětlil, že proto, že je pod přísahou, nemůže prozradit detailní obsah tajemství, může však říct toto: V tajemství se odhalovalo to, že v Církvi velmi brzy bude hnutí, které bude usilovat o zrušení slavení mše svaté. Přijde den, kdy bude zrušena a výsledkem ztráty milostí získávaných díky mši budou katastrofy a trest pro celý svět. Víme, jaké některé z nich budou. V druhé části tajemství je Naše Paní předpověděla: „válka, hlad, pronásledování Církve a Svatého otce“.

Řekla také, že znovu přijde, aby požádala o zasvěcení Ruska, aby se zabránilo trestu a vyhlazení celých národů. Když 13. července 1917 odhalila toto tajemství, předložila detailní informace o nadcházející druhé světové válce. Řekla, že jestli lidé nepolepší své životy, vypukne další, horší válka. Její naléhavá varování a požadavky však zůstávají nevyslyšeny, a tak dnes čelíme třetí světové válce.

Když byl papež Benedikt XVI. ještě kardinálem Ratzingerem, sdělil Dr. Ingu Döllingerovi, že ve třetím tajemství jsou zmíněny konkrétní detaily o papežích. Zeptal jsem se Malachiho Martina na něco z toho již v roce 1997, rok předtím, než umřel. Byl jsem ve Woonsocketu na Rhode Islandu a dovolal jsem se mu telefonicky. Malachi o obsahu třetího tajemství nikdy dobrovolně nehovořil vzhledem ke své přísaze. Když však někdo vyřkl nějakou skutečnost obsaženou v tajemství, souhlasně ji potvrdil, což učinil i u mě.

Řekl jsem mu, že jsem zkoumal fatimské tajemství a došel jsem k závěru, že se ve třetím tajemství odhaluje, že přijde antipapež, který bude heretikem. Malachi odpověděl: „Kdyby jen to!“

V tajemství se tedy předpovídá, že přijde antipapež a podle kardinála Stritche se zde odhaluje ještě něco horšího: Antipapež zruší mši a zavede reformu Církve, která vyústí v to, že velká část Církve zběhne. To povede k vytvoření falešné církve pod heretickým antipapežem – což je přesně to, co prorokovala blahoslavená Anna Kateřina Emmerichová.

Přesně to také plánoval Martin Luther – zrušení katolické mše a falešnou církev s falešným novým náboženstvím a padělanou „mší“. Musíme si proto dávat pozor na Bergogliovu „Synodu o synodalitě“. Poprvé 13. října 2016 a podruhé znovu vloni přinesl na zahájení této synody sochu Martina Luthera. Luther je ten, kdo řekl, že mše je ohavnost a napsal knihu proti papežství. Luther ďábelským způsobem pracoval na zrušení mše, kterou nazýval „ohavností“, přesto Bergoglio přinesl sochu Martina Luthera na Synodu o synodalitě!

Církvi vládne nástupce sv. Petra na základě zvaném munus [úřad], který obdržel jako papež a který mu dává úplnou a naprostou jurisdikci nad Církví, jak to bylo definováno jako článek Víry na Prvním vatikánském koncilu. Proto nikde v Církvi neexistuje žádná jurisdikce, kterou by měla synoda biskupů a která by nebyla podřízena úplné a nejvyšší jurisdikci papeže.

Synoda nemůže změnit slova konsekrační formule mše svaté ani formu svátostí. Žádná synoda nemá takovou moc. A dokonce ani papež nemá moc změnit to, co je podstatné v ritu a v substanci svátostí.

Žádný koncil ani synoda a dokonce ani papež nemají moc změnit mešní ritus. Dle 39. sezení Kostnického koncilu jsou všichni vázáni Božím zákonem k „tradičnímu ritu“ – tj. k tradičnímu mešnímu ritu a svátostem. Papež se k němu výslovně zavazuje. Nemá žádnou autoritu k tomu, aby vyhlásil nový ritus, ani aby dal biskupské synodě pokyn k podstatné reformě ritu a aby vyhlásil novou formu mše.

Mnozí si s určitým ospravedlněním myslí, že Bergoglio je poněkud duševně nevyrovnaný. Není to však nic, co by mělo přirozený původ. Je to ďábelské zmatení – ďábelský vliv na myšlení. Jeho myšlení je překrouceno tak, že řečeno Shakespearovými slovy: „Ačkoli je to šílenství, přesto v tom existuje metoda.“ On ví, co dělá.

V druhém svazku své knihy To Deceive the Elect [Svést vyvolené], jsem citoval dokumenty zednářů z 19. století, kde vysvětlují, jak plánují Církev změnit a zničit: Zničit hierarchii kněžství v Církvi a nahradit katolické svátosti zednářskými svátostmi. Chtějí zjednodušenou formu „křesťanství“ – nazývají to „křesťanství bez dogmatu“ – což je náboženství dobrých skutků. To je přesně Bergogliova reforma. Ony zednářské dokumenty nastiňují reformu zásadně podobnou Bergogliovým plánovaným reformám, které nastiňuje ve svých proslovech a dokumentech. Znamená to zběhnutí z Církve u těch, kteří jej v jeho „reformách“ budou následovat. Budou jej následovat do apostaze. To je třetí tajemství: Apostaze – apostaze velké části věřících a hierarchie, kteří zběhnou z Církve a utvoří falešnou církev.

Je to apostaze zevnitř, kdy budete mít falešného papeže, který stáhne většinovou část hierarchie k tomu, že se oddělí od těla Církve tím, že vytvoří nové falešné náboženství. Bergogliova „církev“ bude falešnou novou církví s falešnými svátostmi. Bude to úpadková a degenerovaná „církev“, která nebude mít platné svátosti, ani mši a ani nebude mít daná dogmata a mravní kodex katolické Církve.

Vždy však pamatujte na příslib z nebe. Panna Maria Fatimská nakonec zvítězí. Náš Pán nás v Evangeliu ujišťuje: „Nebojte se. Já jsem přemohl svět.“

Zdroj: Servants of Jesus and Mary č. 58, červenec 2022

Překlad: D. Grof