středa 10. srpna 2022

Odhalování omylů Ruska a boj proti nim (2017)

Odhalování omylů Ruska a boj proti nim (2017)

Bentley Hatchett

„Rusko… rozšíří své omyly po celém světě a zapříčiní války a pronásledování Církve…“ – Naše Paní Fatimská

I když nemají původ v Rusku jako takovém, je obtížné popřít, že tyto omyly, na něž Naše Paní odkazuje ve Fatimě, byly plody komunismu. Tato ideologie, která ovládla tuto zemi v roce 1917, využila aparát ruského státu, aby úspěšně nastolila socialistické republiky po celém světě. Došlo tedy k nevyhnutelnému úpadku omylů Ruska, když se po pádu Sovětského svazu tyto země podle jména přeměnily na demokratické republiky? Vůbec ne.

 

Komunističtí revolucionáři jako Lenin pracovali na změně myšlení moderního člověka, aby odmítlo Boží vliv. Tyto omyly Ruska, které Naše Paní Fatimská předpověděla, jsou dnes stále s námi.

I když se dnes několik zemí ještě nazývá „komunistickými“, jsou nejzákeřnější prvky této ideologie do velké míry zakořeněné v západním světě.

Definice omylů

Pro Marxe nebyl největší překážkou k zavedení komunismu kapitalismus, ale spíš Bůh, katolická Církev a křesťanská instituce rodiny. Z tohoto důvodu se komunističtí propagátoři a intelektuálové – jako byla například Frankfurtská škola – snažili do západní kultury prosadit stejné společenské úchylky, které se institucionalizovaly v různých sovětských „republikách“. Tyto mravní úchylky zahrnují ateismus, potraty, eutanázii, genderovou teorii, „manželství“ stejného pohlaví, radikální feminismus, sexuální nevázanost a relativismus. Jejich souhrn je systémem, o němž se obecně hovoří jako o „kulturním marxismu“. To znamená, že je aplikací komunismu ve společnosti ve všem kromě pojmenování.

V jádru této ideologie je neuspořádané rovnostářství živené pýchou a smyslností. Toto rovnostářství, které popírá Bohem stvořené harmonické a doplňující se nerovnosti, vede společnost k rozpadu tím, že smazává rozdíly mezi muži a ženami (androgynie, transgenderismus a feminismus), klade rovnítko mezi všechna náboženství (ekumenismus a panteismus), připodobňuj hřích ke ctnosti (homosexuální „manželství“), srovnává pravdu s omylem a nakonec i dobro se zlem (relativismus).

Jak s těmito omyly bojovat

Abychom zastavili prosazování těchto omylů, musíme bojovat s využitím zbraní, jež stanovila Naše Paní Fatimská – konkrétně každodenní modlitbou růžence a pobožností prvních pěti sobot – a hájit morální pravdy ve veřejné sféře, jak to v Evangeliu nařídil Náš Pán. Ve svém soukromém životě musíme oceňovat, milovat a přijímat legitimní a harmonický řád ustanovený Bohem, naším Stvořitelem.

Ačkoliv máme na konci slíbeno vítězství, žádá nás Naše Paní, abychom my, její děti, jednaly jako nástroje pro prosazování Božího království na této zemi tím, že budeme potírat omyly naší doby. Když na tuto výzvu odpovídáme, podílíme se na příslibu, který dala Naše Paní, že „nakonec Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí“.

Zdroj: Crusade Magazine, May/June 2017, str. 23

Překlad: D. Grof