sobota 9. dubna 2022

Komentář Eleison DCCLXIX – Getsemanské citáty (2022)

Komentář Eleison DCCLXIX – Getsemanské citáty (2022)

(769)

9. dubna 2022

GETSEMANSKÉ CITÁTY

Mnoho katolíků dovozuje podobnost mezi Umučením Našeho Pána Ježíše Krista, které vedlo k Jeho ukřižování a smrti, a dnešní předapokalyptickou krizí Jeho mystického Těla, Církve, vedoucí k případné Apokalypse a konci světa. Určitě je tedy pravdivé přísloví, které říká, že: „Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.“, což znamená, že Boží spravedlnost je pomalá, ale nanejvýš přesná při svém uplatnění, takže konec světa nebude zítra, ani pozítří. Svět bude ještě fungovat několik desítek let. Nicméně dnešní hrozby, například světový hladomor a světová válka již vrhají naléhavé světlo na evangelní popis utrpení Našeho Pána. Pro rozjímání o něm jsou určitě vhodné poslední dva týdny postního období. Zde jsou citáty z evangelia sv. Marka XIV, 26–38:

26 A zazpívali chvalozpěv a vyšli na horu Olivetskou. I dí jim Ježíš: „Všichni se pohoršíte [v této noci nade mnou], neboť je psáno (Zach. XIII, 7): ´Bíti budu pastýře a rozprchnou se ovce.´“ Mohl by nějaký citát vrhnout více světla na současný stav katolické Církve? Mohl by svět být v takovém zmatení v jakém je, kdyby katolíci neztratili hlavu? Mohli by katolíci ztratit hlavu, kdyby jejich pastýř a papež nebyl bit díky své Pačamamě a nepochopení, neřkuli nenávisti, ke katolické Tradici? Ježíš může dopustit, aby Jeho papežové byli biti, stejně jako to dopustil u Sebe.

29 Petr mu však řekl: „I kdyby se všichni nad tebou pohoršili, já nikoliv.“ Petr je dobrý člověk, naprosto oddaný Našemu Pánu. Je statečný a plný důvěry – v sebe. A to je jeho problém. Kolik katolíků od Druhého vatikánského koncilu mělo plnou důvěru ve svou vlastní věrnost Našemu Pánu – a přesto ztratili své katolické myšlení, jak krize v Církvi pokračovala dál a dál? Samotní nástupci arcibiskupa Lefebvra na čele FSSPX jsou si sebejistí, že neztratili cestu – a přesto? Ani tzv. „Odpor“ nemá žádnou záruku, že nemůže selhat. Jen vlastní Církev Našeho Pána má tento příslib. Kolegové, mějme trochu pokory.

35 A popošel dále, padl na zem a modlil se, aby odešla od něho ta hodina, možno-li. I řekl: „Abba, Otče, tobě je všechno možné; odejmi ode mne tento kalich, ale ne co já chci, nýbrž co Ty!“ Mnoho katolíků v dnešním světě je již pod takovým tlakem, že se své víry drží jen konečky prstů. A jak se tlak stává stále těžším, vypadá to, že jejich počet jenom roste. Ať je utěší příklad Božského Mistra. Mají plné oprávnění žádat Všemohoucího Boha, aby je zprostil tohoto tlaku, což samozřejmě může vždycky učinit, ale pouze za podmínky, že pro sebe přijmou Jeho Boží vůli. Bůh může například víru a vytrvalost mnoha jiných duší učinit závislou na jejich vlastním příkladu vytrvalosti pod tlakem. Nechává mi svobodu vzdát se Jeho následování, jestliže shledám, že je pro mě zmatení ve světě dnes či zítra příliš velké. Kde bychom však vy i já byli, kdyby Ježíš odmítl ten obrovský tlak při Svém Umučení? Bez možnosti vstoupit do nebe. Jen Jeho obětní smrt otevřela brány nebe, které byly zavřené kvůli prvotnímu hříchu. Musím nést takový Kříž, jaký mi Bůh sešle.

37 Pak jde a nalezne je spáti. I dí Petrovi: „Šimone, spíš? Nemohl jsi bdíti ani jedinou hodinu? Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení! Duch je zajisté připraven, ale tělo je slabé.“ Jak moudře poukázal jeden komentátor, Náš Pán nikdy neřekl jen „modlete se“, ani „modlete se a bděte“, ale „bděte a modlete se“. Ale jak může být bdění předřazeno dokonce i modlitbě? Protože pokud nebdím, jinak řečeno nejsem vzhůru, usnu a už se nemodlím, stejně jako to udělali tři apoštolové. Kolik duší dnes „pohodlně otupělých“ tvrdě spí! Musíme zůstat vzhůru a sledovat světové události, prostřednictvím nichž Bůh promlouvá, protože jsou všechny pod Jeho kontrolou. A mnoho dalších událostí brzy připraví, aby probudil co největší možný počet duší…

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof