pondělí 4. dubna 2022

A co Františkovo překvapivé zasvěcení? (2022)

A co Františkovo překvapivé zasvěcení? (2022)

Atila Sinke Guimarães

30. března 2022

František, skoro jako u všeho ve svém pontifikátu, překvapil katolický svět, když tiskový úřad Svatého stolce 15. března oznámil, že vykoná zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Francis Consecration March 25, 2022

Papež František během aktu zasvěcení, Vatikán 25. března 2022

Ukrajinští biskupové jej 2. března požádali, aby jejich zemi a Rusko zasvětil Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, „jak to Nejsvětější Panna žádala ve Fatimě“. František souhlasil, že to učiní. A tak k tomuto zasvěcení Ukrajiny a Ruska došlo.

Vyjádření zasvěcení Ruska, stejně jako obsah dopisu od ukrajinských biskupů, připomnělo požadavek Naší Paní z Fatimy, která o to žádala, aby se Rusko obrátilo a na svět přišlo období míru.

Důležité bylo datum a text zasvěcení. Datum 25. března, svátek zvěstování Panny Marie, nemohlo být příhodnější. A text? ... Inu, museli jsme si na text počkat. Byl zveřejněn teprve 48 hodin před tímto datem.

Rostoucí očekávání

Zpráva, že František plánuje naplnit zasvěcení požadované Naší Paní z Fatimy, se šířilo po světě rychlostí blesku – i když on ani žádný vatikánský orgán neoznámil, že toto je jeho úmysl. Katolický svět však byl nadšený. Budeme mít zasvěcení Ruska a slíbené období míru – vládu Panny Marie! A skromný František zase jednou bude ve středu pozornosti...

 Card. Konrad Krajewski at Fatima, March 25, 2022

Kardinál Konrad Krajewski zastupoval papeže v kapli Zjevení ve Fatimě

První zprávy říkaly, že tento akt provede sám ve Vatikánu a zároveň ve stejnou chvíli provede tentýž akt nějaký kardinál v jeho zastoupení ve Fatimě. O dva dny později přiživil šeptandu a rozhodl se pozvat všechny biskupy, kněze i věřící světa, aby se k němu připojili při recitaci zasvěcení.

Emoce pak explodovaly a dosáhly vrcholu! Jak skvělé! Papež se všemi biskupy světa provede zasvěcení, jak nařídila Naše Paní!

V homilii, kterou František pronesl při obřadu zasvěcení, však prohlásil, že obnovuje zasvěcení světa Naší Paní (1), čímž naznačil, že zasvěcení vykonaná předtím předešlými papeži naplnila podmínky z Fatimy.

Nadešel 25. březen. Zasvěcení bylo provedeno. Bohužel, všichni biskupové světa se k němu nepřipojili!

A co text?

Hlavní opomenutí v textu

Než si zanalyzujeme text, který papež přečetl, zaměřme se na jeho největší opomenutí:

1. Ačkoliv bylo toto zasvěcení ve Vatikánu provedeno před sochou Naší Paní z Fatimy a Františkův vyslanec provedl totéž ve svatyni ve Fatimě, nebyla v textu zasvěcení zmíněna ani Fatima, ani vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

2. Omyly Ruska nebyly zmíněny. Těmito omyly nejsou ustrnulé omyly ruské schizmatické církve, která je ve svém růstu ochromená, ale omyly komunismu, které se rozšířily po celém světě včetně uvnitř katolické Církve.

3. V „kajícím aktu“, který František četl s použitím diplomatického „my“, obvinil druhé z toho, že způsobili válku. Neukázal žádnou kajícnost za bující zločiny pedofilie a homosexuality mezi vysokým i nízkým klérem a jejich zakrývání. Je celkem pokrytecké obviňovat hlavy státu a civilní osoby, které činí rozhodnutí, z „chamtivosti, nacionalismu, lhostejnosti a sobectví“ a zůstat naprosto zticha ohledně mnohem závažnějších hříchů páchaných jím samotným (zde, zde, zde, zde, zde, a zde) a těmi, kteří mu podléhají.

Naše Paní z Fatimy přišla odsoudit morální úpadek světa ve své době. V La Salettě přišla varovat před velkou apostazí v Církvi a použila vyjádření „kněží se stali kloakami nečistoty“. (2) František však toto morální zkažení ani nezmínil...

Toto jsou hříchy, které s největší pravděpodobností způsobí hněv Boží.

Podle mého názoru jen samotná tato tři ohromná opomenutí velmi zpochybňují platnost tohoto zasvěcení, pokud bylo zamýšleno jako to, které požadovala Naše paní z Fatimy.

Bergogliova agenda v textu

Jsem přesvědčen, že omyly progresivismu jsou také další klíčovou příčinou pro příchod Trestu, jehož může být válka na Ukrajině spouštěčem. Ale František – který se připojuje k ostatním koncilním papežům jakožto zprostředkovatelům této velké apostaze – nepožádal o odpuštění za tyto omyly a hereze. Namísto toho potvrdil jejich špatnou nauku.

Následující body představují progresivistickou agendu, která si našla svou cestu do textu zasvěcení: 

German Bishops

Ani němečtí biskupové, nahoře, ani francouzští biskupové, dole, se k zasvěcení nepřidali

French Bishops

1. Když text říká: „nedostáli jsme závazkům, které jsme na sebe jako Společenství národů vzali, zrazujeme touhy po míru a naději“, odkazuje na OSN a utopii Evropské unie při budování Jednoho světového pořádku. Této utopii žehnali progresivističtí papeži, kteří navštívili OSN a Evropský parlament, aby jim propůjčili svou podporu (zde, zde, zde, zde a zde). František dramaticky zvolal: „Odpusť nám, Pane!“ za to, že jsme nedosáhli tohoto revolučního cíle. To je něco, co sotva těší Naší Paní.

2. Když řekl: „Roznemohli jsme se žádostivostí, uzavřeli jsme se do svých nacionalistických zájmů, zatvrdili jsme se svou lhostejností, paralyzovali se egosimem.“, vrátil se ke svému stálému útoku na kapitalismus, což je leitmotiv jeho pontifikátu. Je to další bod progresivistické agendy v rozporu s katolickou naukou. Jsem přesvědčen, že toto prohlášení nepohne Naší Paní k zastavení války. Namísto toho Jí pohne k uspíšení Trestu.

3. Text prohlašoval: „Zalíbilo se nám ignorovat Boha ... utiskovat lidské životy a hromadit zbraně. Přitom všem jsme zapomněli, že jsme ochránci svého bližního, ochránci společného domova světa.“ Pozornost se zde zaměřuje na ničení našeho „společného domova“, což je termín údajně vymyšlený Leonardem Boffem, když pomáhal Františkovi koncipovat jeho encykliku Laudato sí. Tento dokument spolu s exhortací Querida Amazonia nastínil novou ekologicko-tribalistickou revoluční utopii, která by se měla aplikovat v Církvi a ve státě. Její prosazování nemůže těšit Naší Paní, ale spíše Ji uráží.

4. Dále: „...bratrství se rozptýlilo“, pak o něco dál: „Královno lidské rodiny, ukaž národům cestu bratrství“. Tyto pasáže je nutné číst v kontextu Františkovy encykliky Fratelli tutti, která byla encyklikou, která se zaměřovala na zničení soukromého vlastnictví a bojovné povahy Církve. Je to dokument velmi ceněný svobodnými zednáři.

5. Podivným výrazem v zasvěcení bylo toto oslovení Naší Paní: „Země Nebe [terra del Cielo v italském textu (3)] ... přiveď na svět znovu Boží svornost“. Jde o záhadné pojmenování Naší Paní, které připomíná výraz Matka Země neboli Pačamama. Máme zde závažnou urážku Naší Paní, spíše než způsob, jak Jí potěšit a naklonit Jí tomu, aby ukončila válku.

6. Poslední slovní spojení před aktem zasvěcení bylo: „Ukrajinský národ a ruský národ tě s láskou uctívá, k tobě se utíká. Pro ně, a pro všechny národy ničené válkou, hladem, nespravedlností a bídou, zní tlukot tvého srdce.

Toto prohlášení je nepřesné. Rusové jsou povětšinou schizmatici a mimo katolickou Církev. Jejich nauka obsahuje mnoho herezí. Značná část ruského národa je komunistická. Nicméně na to František „zapomněl“ a zařadil je spolu se všemi Ukrajinci – také z velké části schizmatiky – na stejnou úroveň s katolíky, kteří jej požádali, aby zasvětil Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Jak to může těšit Naší Paní?

Vidíme, že jen když zvážíme těchto šest bodů, nebylo zasvěcení z 25. března aktem vyhovujícím Naší Paní a Našemu Pánu. Nebylo by překvapivé, kdyby namísto zastavení války posloužilo k jejímu zhoršení jako trest za toto arogantní znovupotvrzení progresivismu v Církvi.

Pokud jde o ty katolíky, kteří se pohnutí synovskou oddaností připojili k tomuto zasvěcení, protože si mysleli, že se jedná o zasvěcení požadované Naší Paní ve Fatimě, doufám, že je navzdory těmto závěrům a jejich naivitě nějak přivede blíž k Sobě.

Poznámky

1) Toto byla Františkova slova: „V jednotě s biskupy a věřícími světa chci slavnostním způsobem přinést vše, co v současnosti prožíváme Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Přeji si jí obnovit zasvěcení Církve a celého lidstva a zasvětit jí zvláště ukrajinský a ruský národ, který ji se synovskou láskou ctí jako Matku. Původní vatikánský text zde.

2) „Kněží, služebníci mého Syna, svým špatným životem, svou neúctou a bezbožností při slavení svatých tajemství, svou láskou k penězům, láskou k poctám a rozkoším se stali kloakami nečistoty.“ Celý text lze nalézt zde.

3) Terra do Céu v portugalštině, tierra del Cielo ve španělštině, terre du Ciel ve francouzštině, [Země Nebe v češtině – pozn. překl.]. Toto vyjádření bylo do angličtiny nepřesně přeloženo jako Královna nebe.

Zdroj: Tradition In Action

Překlad: D. Grof