středa 23. února 2022

Bude Řím zničen? – V (2021)

Bude Řím zničen? – V (2021)

Poslední papež?

Homer Sweeney

9. února 2022

Světský tisk začal publikovat příběhy o proroctvích sv. Malachiáše poté, co v září 1978 zemřel Jan Pavel I., který jako papež úřadoval pouhých 33 dní. Najednou zůstali pouze tři papežové z proroctví sv. Malachiáše.

st malachy

Stránka z díla Lignum Vitae

vitae

Když byl sv. Malachiáš, irský arcibiskup z Armaghu, v roce 1139 v Římě, sepsal 112 krátkých a velmi přesných latinských frází o budoucích papežích. Tyto popisky poukazovaly na jejich rodiště, města, kde žili, rodinné vazby nebo v mnoha případech na jejich erb. Tento dokument byl nalezen ve vatikánských tajných archivech v roce 1556 a v roce 1595 jej zveřejnil jeden benediktinský mnich ve svém díle Lignum Vitae o dějinách benediktinského řádu.

Někteří historici a teologové tento dokument označili za padělek a zpochybnili jeho platnost, protože byl 400 let neznámý, a i když byla raná proroctví docela přesná, některá proroctví z pozdějších let byla zpochybněna.

Tuto námitku lze snadno zodpovědět, protože rychlý přehled ukazuje, že tato motta sepsaná i o nedávných papežích před více než 900 lety, jsou skutečně velmi přesná. Následuje několik příkladů, kdy jsou motta psána kurzivou v českém překladu:

107. papež Jan XXIII. Pastýř a Námořník: Byl pastýřem Benátek, námořnického města, a často nosil oděv s vyobrazením plachetnice.

108. papež Pavel VI. Květ květů. Ve svém erbu měl tři lilie.

109. papež Jan Pavel I. Z poloviny měsíce. Byl generálním vikářem diecéze Belluno, což znamená nádherný měsíc. Byl papežem 33 dní, které začaly s polovinou měsíce a skončily s druhou polovinou.

Francis the Roman

František Říman

110. papež Jan Pavel II. Ze zatmění Slunce. Byl jediným papežem, který se narodil v den zatmění Slunce a byl pohřben v den, kdy nastalo zatmění Slunce. Část poselství Naší Paní z La Saletty říká: „Církev bude zastíněna, svět strne hrůzou.“

111. papež Benedikt XVI. Sláva oliv. Neznáme žádnou konkrétní symboliku Benedikta XVI. nebo kardinála Josefa Razingera, která se vztahuje k olivám. [Uvádí se, že olivová ratolest je jedním ze symbolů sv. Benedikta z Nursie. V benediktinském řádu také existuje kongregace Olivetánů. – pozn. překl.]

112. papež František. Petr-Říman. Přijal jméno po sv. Františku z Assisi, jehož prostřední jméno bylo Petr, a zdůrazňoval fakt, že je římským biskupem, „Jsem Říman.“, čímž zlehčoval svou roli Nejvyšší hlavy univerzální Církve.

Otázka spojitosti několika mott s papeži není skutečným důvodem, proč si někteří Novus Ordo katolíci myslí, že je toto proroctví padělkem. Skutečným problémem je, že nechtějí věřit poslednímu tvrzení o pronásledování Církve, protože nezapadá do jejich agendy, že neexistuje peklo a všichni budou spasení:

Během extrémního pronásledování svaté římské Církve bude sedět na stolci Petrus Romanus, který bude pást svá stáda uprostřed mnohého soužení; po jejich skončení bude město na sedmi pahorcích [Řím] zničeno a obávaný Soudce bude soudit svůj lid. Konec.

Co si myslíme o tom, že sv. Malachiáš použil tyto tituly pro papeže druhého vatikánského koncilu?

Kromě skutečnosti, že některé z oněch titulů se na tyto poslední papeže určitě snadno nevztahují, aniž bychom museli vyvinout značné úsilí při hledání jejich smyslu, musíme také čelit faktu, že tito papežové vlastně opustili katolickou Víru a měli bychom na ně odkazovat jako na apostaty, spíše než jim dávat zdvořilé tituly. To znamená, že [u nich] není zmíněna velká apostaze, kterou řídili. Takové opomenutí se u pravého proroctví těžce připouští.

Nicméně tomu ponechme výhodu pochybnosti a pokusme se podívat na to, jestli je poslední tvrzení sv. Malachiáše v souladu se Zjevením sv. Jana a jestli odpovídá naší době.

Obávaný soudce bude soudit svůj lid

Soud národů je popisován ve Zjevení sv. Jana, ale mnozí katolíci nejsou s touto částí Písma svatého obeznámení, protože je psána jako symbolické vidění.

Tento Soud podle sv. Jana nastane po zničení Říma a velkém Trestu. Pak po tomto Trestu vidí sv. Jan duše těch, kteří se mají na tisíc let podílet s Kristem na vládě v Jeho Církvi, neboli až do Posledního soudu.

rome

Řím bude zničen jako trest za svou nevěrnost

Jsou to svatí, kteří neuctívali šelmu ani její obraz a ani nepřijali její znamení na čelo. Zvláště jsou to mučedníci, kteří dali svůj život „jako svědectví o Ježíši a Božím slově“. (Zj 1:2)

Zlí, zbytek mrtvých, nežijí život duše, protože byli zavrženi do věčných pekelných muk. Vláda svatých a mučedníků s Kristem v nebi se nazývá prvním vzkříšením. Vzkříšení těla při Posledním soudu bude druhým vzkříšením.

Město na sedmi pahorcích bude zničeno

Ve Zjevení sv. Jana ohlašuje druhý anděl blížící se pád Babylonu. Strašlivé zničení a zpustošení Říma, na nějž se někdy odkazuje jako na Soud národů a jinými je považováno za důsledek Druhého vatikánského koncilu, je trestem za mnoho hříchů Říma a za hříchy, do nichž zavedl ostatní národy. Řím bude zničen a navždy zůstane jen hromadou suti.

rozluštěné verzi třetího tajemství se říká: „Protože dogma víry není v Římě uchováno, jeho autorita bude odňata a přenesena do Fatimy. Římský stolec bude zničen a nový bude postaven ve Fatimě. 

9. března 2004 Jan Pavel II. dle pokynů z rozluštěné verze třetího tajemství přenesl základní kámen Petrova hrobu z Říma do Fatimy. Docela dobře to může být jediný hmotný pozůstatek Svaté římské Církve z Říma.

Jestliže budeme považovat proroctví sv. Malachiáše za autentické a spojíme ho se Zjevením sv. Jana, vyjde nám, že toto zničení nastane poté, co Petr Říman skončil svá soužení, a před jeho úmrtím, což znamená za života většiny z nás.

Co nastane po Františkovi?

Po třech dnech temnoty budou podle jiných proroctví svatý Petr a Pavel, kteří sestoupili z nebe, kázat po celém světě a ustanoví nového papeže. (zde) To bude na rozdíl od Malachiášova proroctví znamenat, že František nebude posledním papežem Církve.

Náš Pán v různých proroctvích prohlašuje, že zreformuje Svůj lid a Svou Církev a že pošle horlivé kněze hlásat Jeho Víru. Duch Svatý obnoví svět a znovu budou ustaveny řeholní řády. (zde a zde)

last pope

Přijde další papež?

Bude to znamenat dlouhé období, kdy bude Kristus vládnout „na zemi jako na nebi“, což bude velké vítězství. Víme také, jak tohoto vítězství bude dosaženo.

13. července 1917 Naše Paní ve Fatimě řekla třem dětem: „Nakonec Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí. Svatý Otec mi zasvětí Rusko a ono se obrátí, a po celém světě zavládne mír.“

Ve třetí větě prvního zjevení určeného fatimským vizionářům, jim Naše Paní 13. května 1917 řekla: „Přišla jsem vás požádat, abyste sem přicházeli po šest příštích měsíců třináctého dne v měsíci, vždy ve stejnou hodinu. Později vám řeknu, kdo jsem a co chci. A vrátím se sem ještě posedmé.“

Mohlo by toto sedmé zjevení Naší Paní nastat v době, kdy bude svět očišťován a započne vláda Panny Marie? Bylo by určitě příhodné, aby se Královna nebe zjevila a tento slavný věk ohlásila.

Pokračování příště

Zdroj: Tradition In Action

Překlad: D. Grof