čtvrtek 8. července 2021

Žijeme v zajímavé době (2021)

Žijeme v zajímavé době (2021)

Eric Bermingham

23. června 2021

Eric Bermingham's article, "We Live in Interesting Times"

Když slyšíte hovořit mnohé evangelické pastory, pomysleli byste si, že bezprostředně nastane druhý příchod Ježíše Krista. Zdá se také, že mnozí z nich jsou přesvědčeni, že brzy nastane „Vytržení“, kdy Bůh vezme všechny dobré křesťany do nebe, aby se vyhnuli trestu, který má dopadnout na svět. Někteří navíc očekávají tisíciletou vládu Krista na zemi před Posledním soudem. Všechny tyto nápady pocházejí z mylných výkladů určitých pasáží Písma svatého. Jaká však je katolická nauka, pokud jde o tyto myšlenky?

Mělo by být zjevné, že život na zemi jednoho dne skončí. Dokonce i světští vědci si uvědomují, že hmotný svět neustále upadá a že slunce nakonec vyhasne, pokud se dřív nestane něco jiného. Mnozí křesťané však chápou, že časový rámec pro návrat Ježíše Krista na konci světa je mnohem kratší než miliony let. Někdo by mohl říct, co na tom záleží, když určitě umřu dříve, než to nastane. Možná. Ale nikdo z nás neví, kdy umře. Říká se: „Kdo je předem informován, je lépe připraven.“ A je zajisté možné, že někteří dnes žijící lidé se dožijí návratu Krista. Každopádně byste měli být kdykoliv připraveni na svůj vlastní osobní soud.

Je mnoho katolických proroctví, která hovoří o konci času, a podávají doplňkové informace k tomu, co říká Písmo svaté. Svatý Pavel řekl, že „čas je krátký“ (1 Kor. 7:29), to však bylo před dvěma tisíci lety. Svatý Vincenc Ferrerský hlásal křížové tažení proti hříchům své doby a tvrdil, že je andělem Apokalypsy (srov. Zjevení sv. Jana 14:6–7). To však bylo koncem 14. století. Doposud se každý, kdo předpovídal datum konce světa, mýlil. Ježíš řekl, že jen Otec zná ten den a hodinu (Mat. 24:36). Jak byste však poznali, že jsme mu blízko?

Ježíš v Evangeliu naznačuje znamení, na základě nichž můžeme poznat, že je konec blízko. Nacházejí se konkrétně v Evangeliu podle Matouše 24, Marka 13 a Lukáše 21. Náš Pán dokonce řekl: „Tak i vy, až uzříte, že se tyto věci dějí, vězte, že je blízko království Boží.“ (Lk. 21:31) Náš Pán tedy chtěl, abychom byli připraveni, až ten čas nadejde: „Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kterou neznáte!“ (Mt. 24:44) Tato znamení, která nám byla dána, abychom věděli, že konec je blízko, zahrnují falešné mesiáše a antikristy, války, zemětřesení, smrtící nákazy, hladomory, znamení na nebi a pronásledování křesťanů. Svatý Pavel také hovoří o hromadné apostazi, než přijde doba Antikrista. (2 Tes. 2:3–4)

Mohli byste argumentovat, že všechny ty věci (s výjimkou Antikrista) se už v nějaký moment během posledních dvou tisíc let tou či onou formou děly. Je však celkem jasné z oněch proroctví, i z jiných proroctví, která obdrželi různí vizionáři, že jak se budeme blížit konci světa, věci se budou stávat intenzivnějšími. Některé dokonce poukazují na „Malý trest“ a „Velký trest“. Historie má sklon se odehrávat v cyklech, protože každé pokolení se musí učit ze zkušenosti. Velký trest nastane během konečného cyklu historie – během tří a půl let vlády Antikrista – a Malý trest přijde během cyklu, který bude předcházet. Ze studia proroctví se zdá, že v současnosti jsme uprostřed Malého trestu.

Uzávěry kostelů během covidové krize mnoha lidem vnukly myšlenku o varováních o ohavnosti zpustošení v knize Daniel: „...zruší [mešní] oběť ustavičnou, a postaví ohavnost zpustošení.“ (Daniel 11:31) Modloslužba spojená s Pačamamou, která se odehrála ve Vatikánu, bezprostředně předcházela uzávěrám. Bylo to, jakoby tato modloslužba přiměla Boha uvalit na většinu světa interdikt. Z pohledu víry je tato linie uvažování určitě pochopitelná.

Kromě toho „znamení šelmy“, o němž se hovoří ve Zjevení sv. Jana, bez nějž „žádný člověk nemůže kupovat ani prodávat“ zní znepokojivě podobně s očkováním proti covidu – a vakcinačními pasy, které budou brzy následovat – které se vnutí většině světa. Zdá se to jako opravdu dobrá generální zkouška na vládu Antikrista.

Německá vizionářka blahoslavená Anna Kateřina Emmerichová (+1824) měla několik vidění, která, jak se zdá, odpovídají době, ve které teď jsme:

13. května 1820:

Na všech místech jsem viděla katolíky utlačované, rozmrzelé, omezované a připravené o svobodu; kostely byly zavřené; a všude převládalo veliké trápení kvůli válce a krveprolití. Viděla jsem hrubé, nevědomé lidi nabízející násilný odpor. Tento stav věcí však netrval dlouho. Znovu jsem ve vidění viděla chrám sv. Petra, který byl podkopáván podle plánu vymyšleného tajnou sektou, přičemž byl zároveň poškozován bouřemi. Byl však zachráněn ve chvíli největšího strádání. Opět jsem viděla Blahoslavenou Pannu, jak nad ním rozprostírá svůj závoj.

25. srpna 1822:

Ona [Naše Paní] řekla, že jsou nablízku velká soužení; že se lidé musí vroucně modlit s rozpaženýma rukama, i kdyby to bylo jen po dobu tří Otčenášů, protože takto se za ně Její Syn modlil na Kříži; že by měli vstát o půlnoci a takto se modlit; že by měli nadále přicházet do Jejího kostela, který vždy naleznou otevřený; a že by se především měli modlit za vymýcení církve temnoty.

Konec současného cyklu historie a vrchol Malého trestu zřejmě nastane během tří dnů temnoty. Různí vizionáři o této události mluvili. Říká se, že nastane na vrcholu krize. Francouzská vizionářka Marie-Julie Jahenny (+1941) o tom měla obsáhlá zjevení. Řekla, že na vrcholu krize „...nezůstane žádná stopa po Svaté oběti, žádná zjevná stopa víry. Všude bude zmatení.

Marie-Julie Jahenny řekla, že nastane období dvou dnů temnoty 37 dní před třemi dny temnoty. Předtím bude také jeden den temnoty a částečný den temnoty. Budeme tedy mít nějaké varování. Navíc řekla, že tři dny temnoty nastanou ve čtvrtek, pátek a v sobotu.

Tato proroctví samozřejmě nejsou neomylná. U každého proroctví také existuje problém se správným výkladem. Když však budeme vycházet z výše zmíněné maximy – kdo je předem informován, je lépe připraven – mohlo by být pro více lidí prospěšné vědět o těchto varováních. Konec konců budou takové dny nejen dobou strašlivých trestů, ale také dobou, kdy budou k dispozici velké milosti. A tak mohou být tyto dny vhodnou dobou k obrácení pro ty, kteří byli o těchto proroctvích informováni předem.

V několika proroctvích, viděních a událostech Písma svatého také zřetelně figuruje období sto let. (1) Prostřednictvím sv. Markéty Marie Alacoque požadoval Náš Pán po francouzském králi, aby Francii zasvětil Jeho Nejsvětějšímu Srdci. Nikdy nebylo veřejně uskutečněno a francouzská monarchie padla o sto let později. Papež Lev XIII. měl vidění, v němž satan dostal sto let ke zničení Církve. Melánie z La Saletty napsala, že Naše Paní řekla, že určité události se stanou v rozmezí období sto let. „Ta doba není daleko, neuplyne dvakrát 50 let.

Proroctví Melánie zveřejněné v roce 1879 říkalo: „Proto Ježíš Kristus pro Svou velkou spravedlnost a pro Své velké milosrdenství poručí Svým andělům, aby poslali na smrt Jeho nepřátele. Jediným úderem zahynou pronásledovatelé Církve Ježíše Krista a všichni lidé oddaní hříchu a země bude jako pustina. Pak nastane pokoj a lidé budou smíření s Bohem.“ Velmi to připomíná tři dny temnoty následované obdobím míru.

Naše Paní z Fatimy 13. června 1929 požadovala zasvěcení Ruska. Sto let to bude 13. června 2029. Zbývá už jen osm let. Přesně 2912 dnů. Je zajímavé, že 13. červen připadl na středu v roce 1917 v roce fatimských zjevení, a připadne na ni i v roce 2029. To znamená, že následující tři dny jsou čtvrtek, pátek a sobota, což jsou dny v týdnu, o nichž bylo řečeno, že během nich dojde ke třem dnům temnoty. Shoda okolností? Na to odpoví čas.

Blahoslavená Alžběta Canori Mora (+1825) měla také vidění krize v Církvi. Řekla, že na vrcholu krize budou existovat dva papeži. Pravý papež bude donucen opustit Řím a bude zavražděn v exilu, což zanechá Církev bez své hlavy. Krátce poté bude seslán trest – pravděpodobně tři dny temnoty – aby zlikvidoval nepřátele Boha. Menšina lidstva, která zůstane, pak bude vedena papežem narozeným poblíž Říma, jmenovaným sv. Petrem a známým jako „Petr Říman“ To je také slovní spojení přiřazené poslednímu papeži, který má vládnout před koncem světa, dle proroctví sv. Malachiáše.

Jestliže jsou tato proroctví správná, zdá se, že už v historii světa nezbývá žádná „normální“ doba. Spíše odteď budeme žít v „zajímavých“ časech.

Poznámky

1) Více ohledně konceptu sta let naleznete v článku Marianny Bartold „Fatima and the One-Hundred Year Time Limit“ v posledním vydání časopisu Fatima Crusader (č. 127, léto 2021).

Zdroj: The Fatima Center

Překlad: D. Grof