sobota 24. července 2021

Poznámka k Motu Propriu Traditionis Custodes (2021)

Poznámka k Motu Propriu Traditionis Custodes (2021)

22. července 2021

V nedávné minulosti tři papežové kanonicky přijali právní úpravu ohledně mše svaté prostřednictvím Mota Propria: Jan Pavel II., Benedikt XVI. a František.

Všichni tito tři pontifikové vyzvedávali novou mši. Jan Pavel II. požadoval, abyste přijímali novou mši, pokud jste chtěli mít právo sloužit mši všech časů. Benedikt XVI. dal nové mši název „řádný ritus“ a požadoval, aby ji kněží sloužili alespoň během velikonočního tridua. František požaduje, aby ti, kteří mají prospěch z tohoto Motu Propria, nevylučovali platnost a legitimitu liturgické reformy a také nauky, která vyplývá z Druhého vatikánského koncilu a magisteria koncilních papežů.

Tato tři Motu Propria mají společné to, že přijímají nové náboženství. Všichni ti, kteří jsou s Římem svázáni nějakou dohodou, nyní pociťují váhu ruky Nejvyššího pontifika, který je zavazuje přijmout toto nové náboženství.

Opět můžeme vidět onen správný postoj arcibiskupa Lefebvra, který nikdy nevyužíval Motu Proprio, aby legitimizoval své kroky, ale zachovával mši všech časů proto, že je to mše Tradice, mše, kterou kanonizoval sv. Pius V. a dal každému knězi nezadatelné právo navždy ji sloužit.

Kéž nás Svatá Panna Maria, která přemohla všechny hereze, přiměje následovat cestu vytyčenou arcibiskupem Lefebvrem a biskupem de Castro Mayerem, čímž se uspíší dlouho očekávané vítězství Církve, které k nám přijde právě skrze přímluvu od Ní, Prostřednice všech milostí.

S. Dom Tomás de Aquino

Zdroj: Non Possumus

Překlad: D. Grof