sobota 3. července 2021

Komentář Eleison DCCXXIX – Bůh je nejdůležitější (2021)

Komentář Eleison DCCXXIX – Bůh je nejdůležitější (2021)

(729)

3. července 2021

BŮH JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ

Pokud se sám sebe zeptám, jak mohou mít ohromné počty obyvatel po celém světě tak málo zdravého rozumu, že formulují a přijímají tento covidový nesmysl, příval lží podmaňující si myšlení lidí, a poté tyranské hlouposti, které ovládají jejich chování, mám jen jedinou odpověď – nechali „vědu“, pak technologii a nakonec elektroniku natolik ovládat svůj život, že už jim nezůstal žádný zdravý rozum, aby rozpoznali tento globální podvod a postavili se proti globálním tyranům.

Je to předzvěst toho, co říká sv. Pavel o příchodu Antikrista: „A tehdy se objeví onen bezbožník ... jeho přítomnost bude podle působnosti satanovy s veškerou mocí a s divy a zázraky lživými, a s veškerým podvodem nepravosti pro ty, kteří hynou, a to proto, že nepojali lásky k pravdě, aby byli spaseni. Ano, proto pošle jim Bůh působnosti klamu, aby uvěřili lži, bv odsouzeni byli všichni ti, kteří neuvěřili pravdě, nýbrž zalíbili si v nepravosti.“ (II Tes. II, 8–11)

Toto je text, který je pravdivý ve všech dobách a všude, platí však víc než kdy jindy, jak se blížíme konci světa. Všimněte si, jak potíže začínají díky nedostatku lásky k pravdě. Milovat pravdu a usilovat o ní je velkým Božím darem, protože pokud o ni člověk usiluje, nalezne ji (Mt. VII, 7–8), a jestliže pak o ni nadále usiluje, Bůh pak toho, kdo o ni usiluje, povede do nebe a k věčné blaženosti. Jestliže však člověk z lásky ke světu, tělu a ďáblu – třem velkým nepřátelům duše – odmítá pravdu nebo odmítá o ni usilovat, pak z nedostatku pravdy v myšlení nutně bude následovat omyl v myšlení, narušení zdravého rozumu a zkažení a nemorálnost ve vůli. Zdravý rozum je totiž skutečně Bohem danou přirozenou vlohou myšlení s jeho schopností rozpoznávat realitu kolem sebe. A s realitou i pravdu. Je to schopnost normálně nezbytná pro přežití. Pokud však nastavím svou vůli proti realitě a pravdě – což mohu – pak Bůh dopustí, abych natolik narušil svůj zdravý rozum, že mi již nebude dávat žádný smysl.

To se nyní děje v globálním měřítku, takže se nejprestižnější „intelektuálové“ proměňují na nejhloupější lidi, protože aby například vnutili svou vlastní představu rovnosti ve Stvoření, které spočívá na Božím plánu rozmanitosti prostřednictvím nerovnosti, budou odmítat jakkoliv uznat rozmanitou komplementaritu mezi mužem a ženou a budou se snažit změnit muže na ženy a ženy na muže, což bude mít katastrofální důsledky pro oba. A budou existovat katastrofální chirurgické operace pro kluky, aby se změnili na holky, a pro holky, aby se změnily na kluky. Ale proč ne, jestliže Bůh, Stvoření, příroda, Adam a Eva, nebe a peklo nejsou skuteční? Pak se celý svět stane mou hračkou a dětským hřištěm lidí jako Gates, Soros a Schwab.

Proto je jediný pravý Bůh – od nějž má původ Stvoření, příroda, Adam a Eva, nebe a peklo – v samém středu tohoto globálního covidového podvodu, NIKOLIV proto, že by jej nějak přímo způsobil, ale proto, že jej s největší pravděpodobností dopustil, protože: „Tak mají býti odsouzeni všichni, kdož neuvěřili pravdě, nýbrž zalíbili si v nepravosti.“ Žádné lži nevejdou do Jeho nebe, natožpak příval lží. On však zamýšlí zalidnit Své nebe, navzdory tomu, jak lidé zamýšlí Jeho svět vylidnit!

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof