sobota 9. května 2020

Komentář Eleison DCLXIX – Vytáhnout padací most! – II (2020)


Komentář Eleison DCLXIX – Vytáhnout padací most! – II (2020)
(669)
9. května 2020
VYTÁHNOUT PADACÍ MOST! – II
Minulý týden tento „Komentář“ začal slovy arcibiskupa Lefebvra z roku 1990, komentujícími způsob myšlení oficiálních představitelů na vrcholu koncilní církve v Římě, a ta končila drsným závěrem:
Vše, co můžeme udělat, je vytáhnout padací most (tj. přerušit všechny styky). S těmito lidmi nemůžeme nic dělat, protože s nimi nemáme nic společného.
Může se zdát, že taková slova postrádají buď křesťanskou lásku, nebo přinejmenším úctu vůči vládcům Církve Našeho Pána, ve skutečnosti však nejsou ani bezcitná, ani neuctivá, protože základním účelem Církve Našeho Pána je 1) Víra, na níž 2) musí být založena křesťanská láska a 3) úcta k oficiálním představitelům, kteří o tuto Církev mají pečovat.
1) „Bez víry však se nelze líbiti Bohu, neboť ten, kdo přistupuje k Bohu, musí uvěřiti, že (Bůh) jest a že odplácí těm, kdož Ho hledají.“ (Žid. XI, 6) (Ateisté, pokud chcete, abyste mohli uvěřit v Boha, bezprostředně si všimněte, že „odplácí těm, kdož Ho hledají“, a pokud setrváte v Jeho hledání, je nanejvýš pravděpodobné, že vaší odplatou bude to, že Jej naleznete, jak to dosvědčují mnohé citáty v Písmu svatém. To je však příběh na jindy.) Všechny náboženské duše, díky nimž lidé žijí, pocházejí od Boha v souladu s Jeho přáním, aby se rozhodly použít své krátké životy k rozhodnutí vrátit se k Němu pro věčné dokonalé štěstí v Jeho nebi. I když je však tato volba povzbuzována vším dobrým ve stvoření, je také odrazována třemi největšími nepřáteli duše – světem, tělem a ďáblem – a vším zlem, jež se Bůh ve svém stvoření rozhodl dopustit, aby šlo o ryzí volbu, která vyžaduje ctnost, bez níž bych se od Boha odkláněl ke zlu.
Projevování dobra v Božím stvoření je takové, že ti, kteří jej vidí a přesto nevěří v Boha, jsou sv. Pavlem nazváni těmi, kteří „nemají omluvy“ (Ř I, 20). Bůh sám nicméně normálně zůstává neviditelný (např. Kol. I, 15), takže prvořadou ctností potřebnou k započetí vlastní cesty k Němu, je ctnost víry, prostřednictvím níž se rozhoduji skočit od toho, co vidím svýma očima, k těm věcem nebo Tomu, o němž musím díky svému myšlení vědět, že je za tím, co vidím očima. Proto Tridentský koncil (VI, 6) nazývá víru „základem spásy“. A katolická Církev svými naukami jednoduše objasňuje to, čemu musím věřit, abych měl víru v pravdu a nikoliv v klam o Bohu.
2) V lidské vůli nemůže být touha, jíž nepředchází nějaká myšlenka v myšlení téhož člověka. Touha bez objektu není touha. Tento objekt je lidské vůli prezentován prostřednictvím myšlení. Křesťanská láska je typem touhy dlícím ve vůli a tak předpokládá nějakou myšlenku v myšlení. A pokud má být křesťanská láska skutečně nadpřirozená a nikoliv jen lidská a sentimentální, předpokládá nadpřirozený objekt v myšlení. A to je ten nadpřirozený objekt, v nějž se věří vírou. Proto pravá křesťanská láska předpokládá pravou víru a bez pravé nadpřirozené víry zde nemůže být pravá křesťanská láska. Z toho vyplývá, že pokud mají současní římští oficiální představitelé víru přinejmenším vážně nakaženou Druhým vatikánským koncilem, jak tomu jistě je, pak lidé, kteří si chtějí udržet pravou Víru, musí být vážně varováni držet se od takových oficiálních představitelů dál, jinak se jejich vlastní víra také nakazí. Jinak řečeno, musí se jim říct, že mají „vytáhnout padací most“.
3) A tak, i když těm, kteří „zasedli na stolci Mojžíšově“ (Mt. XXIII, 2), patří náležitá úcta kvůli stolci Mojžíšově, a tím spíše pak kvůli římskému stolci, a i když náleží duším vysokých oficiálních představitelů Církve, které mají ohromnou odpovědnost při svém osobním soudu, veškerá láska, je nicméně na prvním místě katolická víra, takže ani úcta, ani láska nemohou zahrnovat to, abych svou duši nebo duši někoho jiného vystavoval nakažení víry prostřednictvím nerozumných styků, kdy se právě takové nakažení riskuje. Konciliaristé roku 2020 jsou stále bojovníky za modlářské uctívání člověka, jež jim vnucuje jejich bídný koncil. Arcibiskup Lefebvre měl pravdu – vytáhněte padací most. Katolíci a konciliaristé jsou v náboženské válce, válce na život a na smrt.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof