čtvrtek 28. května 2020

Soud národů – I (2020)


Soud národů – I (2020)
Poslední časy a Soud národů
Margaret C. Galitzin
13. května 2020
Nedávno jsem narazila na malou knížečku s názvem Los Ultimos Tiempos (Poslední časy), kterou napsal španělský odborník na Písmo svaté, P. Benjamin Sánchez (nar. 1905). (1) Tato krátká práce, která zkoumá veřejná i soukromá proroctví o Posledních časech, je pro naši dobu velmi zajímavá a významná. Je to zčásti proto, že si mnoho katolíků, kteří jsou ohromeni apostazí a hříchem dnešní doby, mylně myslí, že žijeme na Konci času, který bude bezprostředně předcházet Poslednímu soudu.
P. Sánchez na základě Písma svatého a proroctví, která jsou s ním v souladu, naší dobu správně začleňuje do časového rámce historie. Výsledky jeho studie potvrzují proroctví z Fatimy a Quita a také proroctví velkého mariánského proroka sv. Ludvíka Marii Grigniona z Montfortu, která hovoří o Velkém trestu, po němž bude následovat dlouhé období míru, kralování Krista prostřednictvím Panny Marie, nebo stručněji řečeno, vláda Panny Marie, o níž hovořil další prorok naší doby, prof. Plinio Corrêa de Oliveira.
Last Judgment - Cathedral Orvieto
Detail Posledního soudu – katedrála v Orvietu
Obecně vzato, Písmo svaté a soukromá proroctví, nad nimiž se P. Sánchez zamýšlí, nás varují před velkým trestem, který přijde na celé lidstvo, – Soud národů – jenž bude následován dlouhým obdobím míru a univerzální prosperity. Když používá vyjádření Poslední časy, zdůrazňuje, že se nevztahuje ke konci světa stvořeného Bohem. Svět ve velké všeobecné katastrofě, která přichází, nebude zcela zničen.
Zbytek lidstva, který přežije trest, bude proměněn a očištěn. S horlivostí pro slávu Našeho Pána a Naší Paní vybuduje lepší svět. Mnohá proroctví mluví o velkém vůdci poslaném Bohem, o prorocké postavě milované Naší Paní, postavě podobné Eliášovi, která povede tuto obnovu.
P. Sánchez poznamenává, že v době, která bude následovat: „bude Kristus kralovat od jednoho konce světa na druhý a položí všechny své nepřátele pod své nohy (1 Kor. 15:25), aby se mu podřídili.“
Jeho Církev bude slavně triumfovat na celé zemi. (2)
Čas konce nebo Poslední soud nastane teprve po tomto období Božího triumfu na zemi. P. Sánchez zdůrazňuje, že Velký trest a očištění světa by se neměly zaměňovat s Posledním soudem, protože Písmo svaté nám říká, že ani andělé v nebi neznají ten den nebo čas výše zmíněného.
To, co se v Písmu svatém a proroctví ohlašuje, a představíme to v sérii článků, není konec světa, ale to, co se nazývá Soudem národů, který nastane během Velkého trestu, jenž přijde na svět, který ztratil víru a těžce přestoupil všechny Boží zákony. Je to Trest, který nastane v naší době, jak předpovědělo Písmo svaté, a jasněji to bylo popsáno v různých schválených proroctvích.
Začněme tuto sérii tím, že se podíváme jen na několik citátů z Písma svatého (3), které potvrzují Trest nebo Soud národů, po němž následuje doba, kdy se očištěný zbytek bude obávat Hospodina a oslavovat jej.
Citáty z Písma svatého o Velkém trestu a očištěném zbytku
Izajáš prorokoval Poslední časy, kdy země zneuctěná svými obyvateli, bude zničena a zůstane pouze hrstka věřících:
Isaiah the Prophet - Aleijadinho - Congonhas - Brazil 
Prorok Izajáš, Congonhas do Campo, Brazílie
Hle, Hospodin vyplení zemi, zcela ji zpustoší; zohaví její vzezření, její obyvatele rozptýlí. Stejně dopadne kněz i kmán, otrok i jeho pán, děvečka i její paní, ti, kdo kupují i kdo prodávají, věřitelé i dlužníci, lichváři i jejich oběti.
Zem bude vypleněna, o všechno bude oloupena – takové slovo vyšlo od Hospodina! Zem chřadne, uvadá, celý svět vadne vyčerpán, vyčerpán je i výkvět národa. Země je poskvrněna svými obyvateli; neboť překročili zákony, na ustanovení nedbali a věčnou smlouvu zrušili.
To proto zemi hltá prokletí a její obyvatelé pykají; obyvatelé země mizejí, zbývají už jen nemnozí.“ (Iz 24:16)
Malý počet přeživších tohoto velkého trestu je předpovězen v obraze několika oliv, které se stále drží na stromě i poté, co se s ním třáslo:
Toto se stane na zemi mezi národy – jako když se češou olivy, jako když po vinobraní zbudou paběrky.“ (Iz 24:13)
Důležité je poznamenat, že i když jich bude málo, nějací obyvatelé zůstanou i po Velkém trestu, což je rozhodujícím znamením, že to není konec světa.
Soud národů
Den Páně ohlášený v Knize Sofoniáš bude Soudem národů, kdy každý dostane spravedlivý trest a zbývající věřící povede „vyvolený (čistý) ret“, aby všichni mohli sloužit Hospodinu a vzdávat mu slávu:
DEsruction of Babylon
Zničení Babylonu se stalo archetypem všech Božích trestů
Blízko je ten veliký Hospodinův den, blízko je a rychle se blíží! Slyš! ...Ten den bude den zuření, den úzkosti a sevření, den zkázy a pohromy, den chmury a temnoty, den mračna a setmění... Tehdy sevřu lid úzkostí, aby jak slepci tápali, protože proti Hospodinu hřešili. Krev se z nich vyřine jako hlína a vnitřnosti jak lejna!“ (Iz 1:14-17)
Toto je můj soud: Posbírám národy, shromáždím království a vyliji na ně svou prchlivost, všechnu svou rozpálenou zlost. Ano! Žár mé žárlivosti pohltí celou zemi! Tehdy dám národům čisté rty, aby všichni vzývali jméno Hospodin a společně mu sloužili.“ (Iz. 3:8-9)
Obnovený svět, nikoliv poslední časy
Zachariáš předvídá Velký trest, který přijde na zemi, kde zůstane pouze třetina lidí. Ti však budou zkoušeni a očišťováni a budou vzývat jméno Hospodina:
V celé zemi, praví Hospodin, budou dvě třetiny vyhlazeny a pomřou, takže v ní zůstane jen třetina.
I tu třetinu, ale zavedu do ohně. Přetavím je, jako se taví stříbro, protříbím je, jako se tříbí zlato. Budou vzývat mé jméno a já je vyslyším. Řeknu: »To je můj lid« a oni odpoví: »Náš Bůh je Hospodin!«“ (Zach. 13:8-9)
To by mělo stačit k tomu, abychom si ukázali, že všeobecný Soud národů, což bude něco, co všichni uvidí a zakusí, není Posledním soudem, který přijde až na konci světa.
pokračování příště
Poznámky:
1) Rektor semináře v Zamoře a kanon v katedrále v Zamoře. Byl plodným autorem na téma Písmo svaté, čtyři poslední věci, komunismus a propagátorem pobožnosti k Naší Paní a modlitby růžence.
2) Dp. Benjamín Martin Sánchez, The Last Times: Public and private Prophecies, anglický překlad André Marie González, TOP, 1. vyd., „Imprimatur: biskup Euardus Zamorensis, 1968, str. 9.
3) Další odkazy na Písmo svaté, které P. Sánchez cituje, jsou následující: O zbytku, který se po trestu obrátí: Iz 6: 11-13, Iz 66: 15-16,19,21, 2 Pet 3:10-13; O obrácení zbývajících Židů vf posledních časech: Ozeáš 3:5, Makab. 2:7, Deut. 4:30, Is 4:3, Sof. 3:13; O Soudu národů: Sof. 1:8-9, 13.
Překlad: D. Grof