středa 27. listopadu 2019

Amazonský ritus a další požadavky synody (2019)


Amazonský ritus a další požadavky synody (2019)
Atila Sinke Guimarães
14. listopadu 2019
Vytvoření nového Amazonského ritu má základ v Závěrečném dokumentu této synody.
V jeho § 119 se skutečně píše: „Nový organismus církve v Amazonii musí ustanovit komisi, která dle praxe a obyčejů původních národů prostuduje a prodiskutuje rozpracování Amazonského ritu.“
Také v § 117 tohoto dokumentu se zmiňuje, že v Církvi existuje 23 různých ritů a nepřímo se naznačuje, že je nyní nutné (§ 118), aby se vytvořil nový „inkulturovaný“ ritus.
Normální čtenář si tedy představí, že je požadován jeden jednotný ritus, jako je dalších 23 ritů v Církvi. Ve skutečnosti to však není tak jednoduché. Když jsme došli k tomuto prvnímu závěru, věci se začínají komplikovat. V Amazonii je ve skutečnosti 400 různých indiánských kmenů. Takže, aby byla koncilní církev autenticky „inkulturovanou“ církví – tj., aby se opravdu přizpůsobila konkrétní realitě každého kmene – musela by vytvořit nikoliv jeden nový ritus, ale stovky nových ritů.
Amazonian tribes
V Amazonii existuje více než 400 kmenů; svátosti by se musely přizpůsobit každému z nich...
A tak se zdá, že v požadavku biskupů existuje rozpor. Když papeže žádají o dovolení vytvořit Amazonský ritus, zdá se, že jej prezentují jako jeden nový ritus, tento dojem je však klamný, protože to bude nespočet ritů, jež budou vytvořeny.
Nevím, v čem se tento požadavek vytvořit mnoho ritů bude lišit od toho, co progresivističtí misionáři již dělají, když mši přizpůsobují každému místu, které navštíví. Jakmile Druhý vatikánský koncil otevřel dveře tomu, aby se mohla pozměňovat liturgie, aby se vyšlo vstříc různým skupinám a národům (Sacrosanctum Concilium 38), vidíme všelijaké druhy „inkulturovaných“ mší. Pokud jde o přizpůsobování rozmanitým „kulturám“, brány jsou otevřené od roku 1963, kdy byla konstituce Sacrosanctum Concilium schválena.
Já to vnímám tak, že pokud František oficiálně schválí tento „Amazonský ritus“, bude to znamenat jen další zrychlení procesu, který už se i tak pohybuje vysokou rychlostí.
Jedinou zásadní odlišností je, že tito biskupové požadují, aby se pozměnily svátosti. V § 118 žádají: „Je naléhavé vytvořit komise pro překlad a přepis biblických textů do jazyků různých regionů, s nutnými odchylkami, ale při zachování podstaty svátostí a přizpůsobení v jejich formě, aniž by přestaly brát ohled na to, co je podstatné.“
Liturgická reforma Pavla VI. již změnila tradiční formu svátostí, což způsobilo velké diskuze o jejich platnosti. Nyní biskupové opět žádají změnu, ale nikoliv určení formy; žádají totálně zničit formu svátostí, aby je „zpřístupnili“ početným amazonským kmenům. Pokud papež František ve své apoštolské exhortaci přijme tento požadavek, výsledkem bude s největší pravděpodobností to, že svátosti přestanou existovat.
Jsem přesvědčen, že platný papež má právo měnit formu nějaké svátosti z jedné stabilní formy na jinou stabilní formu. Proto jsou podle mého názoru svátosti Pavla VI. ještě platné. Nemyslím si však, že papež může říct, že formy svátostí jsou od nynějška proměnlivé, aby se vyhovělo potřebám každé kulturní skupiny. Pokud to František učiní, překročí omezení své autority a v podstatě zničí svátosti. V oblastech, které budou využívat toto povolení, přestanou svátosti existovat.
Další témata synody
Tři další témata mohou podlé mého názoru shrnout tento Závěrečný dokument:
1. Celý dokument je rozdělen na různá „obrácení“, která Církev a Západ musí prodělat. Samotný pojem obrácení naznačuje, že člověk je ve hříchu a musí se změnit. A tak synoda a její Závěrečný dokument nepřímo naznačují, že celá katolická Církev – nejen ta, která existovala do Druhého vatikánského koncilu, ale i koncilní církev, která přišla po něm – byla a je ve stavu hříchu. Stojíme tedy před úplným popřením všeho, co předcházelo této synodě, abychom udělali nový krok: obrovský krok k „církvi s amazonskou tváří“.
Synod 2019
Synoda nepřímo naznačuje, že minulost katolické Církve byla špatná a volá po obrácení
2. Tato „ideální“ církev nabízená katolíkům, je vytvořena dle indiánů: dle jejich víry, jejich vize světa a jejich životního stylu. Pokud jde o víru indiánů, jsou to modloslužebníci a fetišisté. Jejich vize světa, pokud připustíme, že nějakou mají, je imanentní božství ve všem – v zemi, vodě, vzduchu i ohni – a stejně tak v živém stvoření – v rostlinách a zvířatech. To znamená, že popírají transcendentního a absolutního Boha, jakého vyznává katolická Církev. Jejich životní styl znamená popření všech výdobytků civilizace, pokud jde o morálku, a popření všech systémů společensko-politických organizací, jež se v dějinách vyvinuly. Krátce řečeno je to tribalismus, který je nejradikálnějším stadiem barbarství, jejž překonává jen naprostá anarchie.
3. Jsem přesvědčen, že kromě těchto špatných cílů (viz bod 1 a 2), existuje i konkrétní zájem o vyhlášení Amazonie za nezávislou oblast na základě pochybné záminky ochrany indiánů, lesa a Země. Pokud na místní vlády tento progresivistický mýtus udělá dojem, vzdají se ohromné části svého území ve prospěch „indiánů“. Ve skutečnosti ji dají těm, kteří indiány ovládají – teokratické tribalistické autoritě, kterou zcela kontrolují vůdci liberální teologie.   
Pokud jsou moji čtenáři zvědaví na další omyly v tomto Závěrečném dokumentu, předkládám jim následující seznam:
Za prvé, Závěrečný dokument biskupů opakuje stejné omyly jako Laudato Si, to znamená:
  • Vměšuje se do témat, která přísluší státu, nikoliv Církvi (§§ 10,11, 28, 34, 35, 41, 70, 72, 73, 77, 84).
  • Zaujímá postoj ke globálnímu oteplování, který odporuje vědě (§§ 2,11, 68, 77).