středa 6. prosince 2017

Proroctví biskupa George M. Wittmana (1833)


Proroctví biskupa George M. Wittmana (1833)
George Michael Wittman, zbožný a oddaný biskup z Řezna (Regensburgu), se narodil 23. ledna 1760. Vyznačoval se mimořádnými vědomostmi a erudicí, ráznou pravověrností, velkým učitelským nadáním, horlivým zanícením pro duše a svou láskou k chudým.
V roce 1788 se stal zástupcem ředitele a v roce 1803 ředitelem Biskupského semináře v Řezně; v roce 1821 kanovníkem katedrály; v roce 1829 sufragánem katedrály a generálním vikářem. Po smrti biskupa Tailora v roce 1832 se stal jeho ctihodným nástupcem a zemřel 8. března 1833. Hlas lidu jej vyhlašoval za svatého a všichni, kteří jej znali, říkali: „Byl člověkem prvních apoštolských dnů Církve – knězem dle Božího srdce.“
Wittmanův osvícený vhled předvídal budoucnost, když mluvil následovně:
„Běda mi! Smutné dny nastávají pro Svatou Církev Ježíše Krista. Utrpení Ježíšovo bude pokračovat nejbolestnějším způsobem v Církvi a v její Nejvyšší hlavě. Ve všech částech světa budou války a revoluce a bude prolito mnoho krve. Strádání, pohromy a bída budou všude veliké, protože nakažlivé choroby, nouze a jiná neštěstí budou následovat jedno druhé.“
„Násilné ruce spočinou na Nejvyšší hlavě katolické Církve: biskupové a kněží budou pronásledováni, a budou podnícena schizmata, a bude vládnout zmatení mezi všemi třídami. Přijdou časy natolik zlé, že se bude zdát jako by nepřátelé Krista a jeho Svaté Církve, kterou založil Svou krví, měli nad ní zvítězit. Kněžstvo však zůstane pevné a rozhodné, a dobří lidé přilnou k tomuto sboru. Bude provedeno všeobecné oddělení. Zrno bude odděleno [od plev] a podlaha zametena. Tajné společnosti způsobí velkou zkázu a budou uplatňovat ohromnou peněžní moc, a skrze to budou mnozí oslepeni a nakaženi nejhroznějšími omyly; avšak vše to bude marné. Kristus říká: Kdo není se mnou, je proti mně, a kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje. Pohoršení budou až příliš početná a běda tomu, skrze něhož přicházejí! Ačkoliv bouře budou strašlivé, a odkloní mnohé na jejich cestě, nemohou nicméně otřást skálou, na níž Kristus založil svou Církev. Porte inferi non prevalebunt.
„Věrné ovce se shromáždí a v Modlitebních sdruženích poskytnou účinný odpor nepřátelům katolické Církve. Ano, ano, stádo se stane malým. Mnozí z vás uvidí ony smutné časy a dny, které s sebou přinesou takové zlo; ale já je nespatřím. Stane se úžasná věc, ale pak peklo povstane v odporu proti ní a bude následovat strašlivá agitace proti ní. Veliké zmatení zavládne mezi vladaři a národy. Nevíra dneška připravuje ona hrozivá zla.“
Zdroj: The Christian Trumpet, sestavil Pellegrino, 1873, Thos. B. Noonand & Co., str. 38-39
Překlad: D. Grof