pondělí 27. listopadu 2017

Komentář Eleison DXLI – Jak rozlišovat? - II (2017)

 
Komentář Eleison DXLI – Jak rozlišovat? - II (2017)
(541)
25. listopadu 2017
JAK ROZLIŠOVAT? - II
Po Josephově první otázce týkající se zmatení v Církvi obecně (srovnej tento „Komentář“ z minulého týdne), se jeho druhá otázka týkala Bratrstva sv. Pia X. konkrétně. Zde je:
Minulý týden jste napsal, že posuzováno po jejich ovoci, nebyl Druhý vatikánský koncil katolický, zatímco arcibiskup Lefebvre byl. Avšak v Bratrstvu sv. Pia X., které založil, se zdá vyvstávat nový způsob myšlení, které člověk může vyjádřit v řadě tvrzení. Například:
1) Jakkoliv špatně se papež a biskupové chovají, stále jsou platnými autoritami Církve.
2) Papež František může být modernistou, ale přesto má moc přivést FSSPX zpět do Církve.
3) Koncilní biskupové nejsou všichni špatní. Mohou mít křesťanské reakce, vykazovat povědomí o krizi Církve, hájit veřejně katolické mravy, vyzývat k úctě k Bohu v liturgii, ukazovat zbožnost vůči Blahoslavené Panně Marii atd.
4) Lze si představit dohodu s Římem, pokud budeme „přijati, jací jsme“.
5) Neseme vinu, jestliže systematicky odmítáme jakoukoliv dohodu s Římem.
6) Je užitečnější hovořit o zbožnosti arcibiskupa Lefebvra, než o jeho opozici vůči koncilu.
7) Je lepší s FSSPX vycházet, než přestat vycházet kvůli názorům, které nejsou neomylné.
8) Konciliaristé jsou neukáznění a neposlušní. Příznivci FSSPX musí být ukáznění a poslušní.
Závěrem, vzhledem ke komplexnosti situace, v níž se dnes katolíci nalézají, mohou být členové nebo stoupenci Bratrstva obviňováni za to, že smýšlejí v linii těchto tvrzení?
Odpověď: to vše závisí na tom, jak moc tito členové nebo stoupenci vědí. Například, staří stoupenci FSSPX věděli, že koncil je novým náboženstvím a že arcibiskupova opozice vůči němu tudíž byla věcí Víry, svou podstatou důležitější než zbožnost, protože jak může existovat zbožnost bez víry? Tito veteráni Bratrstva mají být nejvíce obviňováni (pokud a dokud nakonec nezareagují veřejně), protože umožňují, aby to, co Joseph výše nazývá „novým způsobem myšlení“, opanovalo arcibiskupovo Bratrstvo, aby mladí z Bratrstva měli mnohem menší šanci pochopit, co je špatně na osmi tvrzeních výše. Nová generace kněží Bratrstva je tak zbožná, jak si lze přát, ale (vždy s výjimkami) nemá ani páru o krizi, která nyní ničí Církev po více než století a půl:
1) Pravda, papež a biskupové podle všeho vypadají jako platné autority Církve, ale jejich chování, pokud jde o Víru, je tak špatné, že mnozí seriózní katolíci tuto platnost zpochybňují.
2) Do jaké Církve by papež přivedl Novobratrstvo? Do Novocírkve? „Vyloučili mě z Novocírkve?“, řekl „exkomunikovaný“ arcibiskup – „A co? Nikdy jsem do ní nepatřil!“
3) Opravdu, koncilní biskupové nejsou všichni špatní, ale jsou takřka všichni modernisty, což znamená, že mnozí z nich ztratili svou katolickou víru, aniž by si to uvědomili. Moderní člověk je tak zkažený, že když je jeho katolické náboženství změněno, aby pasovalo k jeho modernosti, ani si neuvědomí, že už to není katolické.
4) „Přijatí, jací jsme“ bylo pro FSSPX jedna věc řekněme v roce 1987 a docela jiná věc v roce 2017!
5) Kdyby se jen Řím vrátil k pravé Víře, už by neexistovala žádná další potřeba nějaké dohody.
6) Díky Bohu také za arcibiskupovu zbožnost, ale zdaleka jeho nejdůležitější dobrou vlastností byla jeho víra.
7) „Názory, které nejsou neomylné“? Existuje taková věc jako pravda! Studoval někdo, kdo má v Novobratrstvu nějakou důležitost, ve skutečnosti dokumenty Druhého vatikánského koncilu? Popírají, že představují nové náboženství?
8) Příznivci FSSPX musí být ukáznění a poslušní vůči čemu? Vůči novému na člověka zaměřenému náboženství?
Problém všech těchto tvrzení je, že FSSPX se zrodilo uprostřed velké války, kterou vede moderní svět proti Bohu, ale od arcibiskupovy smrti v roce 1991 jeho vůdci ztratili veškeré účinné chápání toho, kdo vede tuto válku, a jak a proč. Josephe, čtěte si „Pascendi“ znovu a znovu, než jej plně pochopíte!
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof