sobota 6. srpna 2016

Komentář Eleison CDLXXIII – Biskup Fellay - I (2016)


Komentář Eleison CDLXXIII – Biskup Fellay - I (2016)
(473)
6. srpna 2016
BISKUP FELLAY - I
Po setkání představených FSSPX 26.-28. června ve Švýcarsku nevydal generální představený jen Komuniké pro veřejnost z 29. června, jež se v těchto „Komentářích“ již rozebíralo před třemi týdny, ale také Prohlášení z 28. června k užitku členů FSSPX, tj. v první řadě kněží FSSPX. Prohlášení je samo o sobě zašifrované, když se však (s pomocí P. Girouarda) rozšifrovalo, má velikou důležitost pro budoucnost katolické Tradice. Zde je nejobyčejnější nástin prvních šesti odstavců Prohlášení a úplný text sedmého:
(1-4) Církev a svět jsou v krizi, protože namísto aby se točily kolem Kristova Kříže, točí se okolo člověka. FSSPX odporuje této „dekonstrukci“ Církve a lidské společnosti. (5) Božím vlastním nápravným opatřením na tento nepořádek bylo inspirovat arcibiskupa [Lefebvra], aby založil hierarchickou katolickou kongregaci točící se kolem svátosti kněžství – Ježíš Kristus, jeho Kříž, Vláda, oběť a kněžství, zdroj veškerého řádu a milosti, jsou tím, o čem všem je Bratrstvo založené arcibiskupem.
(6) FSSPX tedy není ani koncilní (točí se kolem Krista), ani odbojné (je hierarchické).
(7) „Přišel čas na všeobecnou obnovu Církve? Boží Prozřetelnost neopouští Boží Církev, jejíž hlavou je papež, Náměstek Kristův. Proto nepopiratelným znamením všeobecné obnovy bude, když papež dá znamení toho, co chce, tak, že poskytne prostředky k obnově řádu v kněžství, Víře a Tradici. Toto znamení navíc zaručí katolickou jednotu nezbytnou pro rodinu Tradice.“
Prvních šest odstavců jasně vede k sedmému. A není přehnané brát sedmý tak, že znamená, že když papež František dá Bratrstvu oficiální schválení, pak to bude důkazem, že nakonec nadešla chvíle pro celou katolickou Církev postavit se zpět na nohy, pro katolické kněžství, katolickou Víru a katolickou Tradici, aby byly obnoveny, a pro všechny tradicionalisty, aby se připojili k Bratrstvu sv. Pia X. za jeho generálním představeným. Zdálo by se, že biskup Fellay zde opakuje pro blaho všech kněží Bratrstva svou stálou vizi velkolepé role Bratrstva, protože na švýcarském setkání, jak slyšíme, přinejmenším někteří z jejich představených právě zpochybnili tuto velkolepost přicházející ve formě opětného sjednocení s oficiálním Římem. Avšak tito představení v opozici měli pravdu, protože biskup Fellay zde sní! Je to vznešený, ale smrtící sen.
Tento sen je vznešený, protože je to vše ke cti Našeho Pána Ježíše Krista, jeho Církve, jeho oběti, arcibiskupa Lefebvra, katolického kněžství atd. Tento sen je smrtící, protože se obrací spíše ke kněžství než k Víře, a zatímco docela správně papeži Františkovi a Římanům připisuje, že jsou držiteli církevní autority, nebere vůbec v potaz to, jak vzdálení jsou tomu, že by zastávali katolickou Víru. Jestliže se o arcibiskupu Lefebvrovi dá říci, že zachránil katolické kněžství a mši, byly to pro něj jen prostředky zachování Víry. Víra se má ke kněžství jako cíl k prostředku, a nikoliv jako prostředek k cíli. Co by bylo kněžství bez Víry? Kdo by věřil ve svátosti? Kdo by potřeboval kněze?
A pokud jde o tu Víru, současný papež a oficiální římští představitelé, kteří vládnou kolem něj, ztratili chápání Pravdy jakožto jediné, objektivní, bezrozporné a výlučné, a s tím ztratili chápání pravé Víry, neřkuli že ztratili pravou Víru. To znamená, že kdyby papež František vskutku oficiálně schválil Bratrstvo, nebylo by to v žádném případě znamením toho, že Bratrstvo obnovuje Církev k duševnímu zdraví, ale spíše toho, že oficiální Církev pohlcuje Bratrstvo do své duševní vyšinutosti. 
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof