neděle 31. ledna 2016

Vezmi svůj kříž a následuj mne (2016)Vezmi svůj kříž a následuj mne (2016)
Kázání P. Martina Fuchse v Praze 31. ledna 2016
***
Mystika je sjednocením duše s Bohem nejdokonalejším způsobem, jaký můžeme na tomto světě dosáhnout.
Zakládá se na zvláštní milosti Boží, je potvrzena v rozjímavé modlitbě, prokázaná svatostí života, doprovázená mimořádnými vnitřními nebo vnějšími dary tak často a natolik, nakolik to těší Boha.
Mystickými projevy jsou extáze, stigmata, bilokace, levitace, zázraky a schopnost vidět do duší.
Dnešní čtení hovoří o takové extázi, extázi svatého Pavla. Ten říká, že byl uchvácen do třetího nebe a uslyšel v ráji tajemná slova, jež není dovoleno člověku vyslovit. (2 Kor 12:4)
V extázi Bůh k sobě tak přímo a tak prudce přitahuje duši, že se zdá vyňata z těla. To upadá do stavu podobnému smrti a často nepodléhá přirozené gravitační síle. Životní funkce těla klesají na minimum. Dech je takřka nepostřehnutelný, srdce a puls jsou slabší, tělesná teplota se snižuje, smyslová aktivita ustává a objevuje se svalová ztuhlost. Během extáze je tělo necitlivé. Lidé byli během extáze bodáni a páleni, ale nereagovali. Nebo moucha sedící na bělmu otevřeného oka nepřiměla člověka mrknout.
Obdařeným lidem byly ve stavu extáze dány výjimečné milosti nahlédnout do Božích věcí.
Když byl svatý František na hoře Alverna, chtěl znát Boží vůli. Za tímto účelem požádal jednoho ze svých bratrů, který jej doprovázel, aby vložil ruku někam do Bible. Když Bibli otevřel, ruka byla tam, kde se popisuje umučení Našeho Pána.
Svatý František jej požádal, aby to učinil znovu. A opět – ruka byla na úryvku umučení Našeho Pána. Nakonec požádal svého bratra potřetí. A také potřetí jim bylo ukázáno umučení Našeho Pána.
Pak svatý František upadl do extáze, a když přišel k sobě, nesl Kristova stigmata. Náš Pán mu dal tato stigmata, aby rozněcoval věřící k větší lásce k Němu. Zatímco dary Ducha Svatého jsou dávány zvláště k osobnímu posvěcení, charizmata jsou člověku dávána Bohem pro posvěcování druhých.
Existují čtyři různé druhy stigmatizace: napodobující stigmata, epigrafická stigmata, obrazová stigmata, neviditelná stigmata:
  1. Napodobující stigmata
To znamená, že stigmata se podobají stigmatům Našeho Spasitele: rány na rukách, rány na nohách, rány po bičování a tak dále.
Jestliže má někdo pět ran Našeho Pána, rány jsou obvykle jako ty rány, jež můžeme vidět na kříži, před nímž je obdržel. Někteří světci měli stigmata na dlani, jiní na zápěstí.
Někteří mají tutéž velkou ránu na obou nohách, někteří mají odlišné velikosti. To záleží na pozici nohou. Jestliže obě nohy leží vedle sebe nebo na sobě, rány jsou různě veliké.
  1. Epigrafická stigmata
Znamená to, že stigmata mají formu psaného textu.
  1. Obrazová stigmata
Stigmata mají formu křížů, srdcí, květin, trnových korun.
  1. Neviditelná stigmata
Po smrti se objeví jako viditelná. Lze se na ně po smrti podívat.
Svatá Veronika Giuliani dala svému zpovědníkovi list papíru, kde sepsala rysy, které byly zakresleny do jejího srdce.
Po smrti bylo její tělo otevřeno za přítomnosti svědků. Lékař vyňal její srdce z těla. Vše bylo přesně tak, jak Veronika předpověděla a sepsala na list, který dala knězi.
 
Stigmatické rány se mohou objevit v jakémkoliv věku. Svatý František z Assisi obdržel rány, když mu bylo 43 let a svatá Terezie z Avily, když jí bylo 45 let. Obě pohlaví, muži i ženy, mohou mít stigmata, protože Kristus povolal všechny lidi, aby jej následovali na křížové cestě.
Rány někdy krvácí trvale, někdy jen ve zvláštních dnech, jež mají spojitost s utrpeními Krista, jako jsou pátky nebo Velký pátek. Rány nehnisají. Někdy vydávají příjemnou vůni a mohou působit proti fyzikálním zákonům, například krev teče vzhůru nebo je krev velmi horká.
Krev může také vytvářet obrazy na oblečení jako je obraz na Veroničině roušce, na níž Spasitel otisknul svou tvář.
Církev si v liturgii připomíná stigmata jenom tří lidí: stigmata svatého Františka z Assisi pro celou Církev, stigmata svaté Kateřiny Sienské pro dominikánský řád a stigmata svaté Terezie z Avily pro karmelitánský řád.
Další charizmatickou milostí je dar bilokace. Osoba může být a jednat na dvou odlišných místech zároveň. O otci Piovi se říká, že býval na dvou místech zároveň; jednou byl například v klášteře v San Giovanni Rotondo a zároveň vedle umírajícího muže.
Některé osoby byly obdařeny darem levitace. To je vytržení člověka do vzduchu. Například svatý Filip Neri a svatý Josef z Kupertina oba levitovali ve vzduchu.
Jiní viděli do duší. Už Náš Pán mohl vidět do duše. Samaritánce u Jakubovy studny řekl, kolik mužů měla. Dával rozhřešení druhým bez předešlé zpovědi, například ochrnulému (Matouš 9:1) nebo Marii Magdaleně (Lukáš 7:36). Tuto milost můžeme nalézt u Faráře arského, otce Pia či jiných.
Jednoho dne nevěřící profesor matematiky chtěl obdržet požehnání od otce Pia. Poklekl před ním a požádal jej: „Požehnejte, otče, mně a také mým dvěma dětem.“
Otec Pio odpověděl: „Vašim dvěma dětem? Dvě a tři je pět, pane profesore matematiky, dvě v manželství a tři mimo manželství!“ Profesor matematiky byl obrácen!
Prubířským kamenem, jímž jsou všechny tyto fenomény prověřovány, je ctnost poslušnosti.
Když svatý Mikuláš, patron Švýcarska, dvacet let nic nejedl – žil jen ze Svatého přijímání – navštívil jej biskup z Kostnice, aby prověřil jeho ctnost, a požádal jej, aby snědl krajíc chleba. Svatý Mikuláš jej vzal a před biskupem jej snědl.
Když byl svatý Filip Neri poslán, aby přezkoumal jednu ctnostnou jeptišku, nařídil jí, aby vyčistila špinavé boty. To pro ni však bylo příliš. Takže se vrátil zpět do Říma.
Všichni mysticky obdaření lidé musí mít velkou lásku ke kříži. Viditelné projevy těchto lidí nám ukazují, že jsou sjednoceni s Bohem. Stigmata, bilokace, levitace, zázraky, nahlížení do srdcí jsou vlastnosti, které nacházíme u Pána. A osoba, která je sjednocená s Naším Pánem, způsobuje tytéž účinky.
Všichni lidé mají povinnost se sjednocovat s Bohem, i když nemají viditelné projevy.
„Potom řekl Ježíš svým učedníkům: ´Chce-li kdo za mnou přijíti, zapři sám sebe a vezmi svůj kříž a následuj mne!´“ (Matouš 16:24)
Chceme svůj kříž nést nikoliv s reptáním, ale s radostí.
Vedle kříže Našeho Pána byli dva muži, jeden se stal světcem a jeden byl zavržen. Oba dva museli nést kříž. Budeme se modlit, aby nás každodenní kříž dovedl do nebe.
Amen.
Překlad: D. Grof