čtvrtek 7. ledna 2016

Proroctví sv. Františka (1226)

 
Proroctví sv. Františka (1226)
Těsně před svou smrtí v roce 1226 svolal sv. František z Assisi své bratry a povzbudil je k vytrvalosti v budoucích bouřích a útrapách, řekl jim:
„Bratři, jednejte mužně, buďte silní a vytrvalí. Nastanou veliké útrapy a svízele, kdy přijde mnoho tělesných i duchovních bouří a rozbrojů, kdy ochladne láska mnohých a nabude převahy hřích a neřest. Moc zlých duchů se netušeně rozpoutá, neposkvrněná čistota našeho i jiných řádů bude znečištěna a jen málo křesťanů zůstane věrných papeži a římské Církvi.
Papež bude zvolen nekanonickou volbou a v tom bouřlivém čase bude podávat mnohým falešné a smrtonosné své učení. Rozmnoží se pohoršení a náš řád bude rozdvojen, mnozí budou ztraceni, protože nebudou odporovat bludu, ale s ním souhlasit.
Bude tolik mínění a bludných rozkolů v lidu, u řeholníků a duchovních, že kdyby tyto dny nebyly zkráceny, dle slov evangelia, byli by do bludu strženi i vyvolení, kdyby je neřídilo v tom zmatku nesmírné Boží milosrdenství.
Na naši řeholi a náš život budou mnozí krutě útočit a přijdou nesmírná pokušení. Kdo však tehdy obstojí, ten obdrží korunu života. Běda těm, kdo ztratí důvěru ve svůj řád a nebudou pevně stát proti pokušením, která jsou seslána na zkoušku vyvolených.
Ti pak, co zůstanou věrní zbožnosti a zachovají si plamen lásky, budou pronásledováni a tupeni jakožto neposlušní a rozkolníci. Jejich pronásledovatelé, oklamáni zlým duchem, se budou domnívat, že slouží Bohu, když je zabijí a vyhubí ze země.
A tehdy bude Pán útočištěm trpících a spasí je, budou-li v něj doufat. Aby se stali podobnými Pánu, dá jim sílu, že zůstanou věrní a získají za život časný život věčný, poslechnou-li více Boha než lidi. Než souhlas s klamem a lží, raději podstoupí smrt.
V tom čase bude od některých kazatelů pravda zahalena mlčením, od jiných zase zapřena a zavržena. Svatost života bude mnohým pro smích, právě proto jim Pán Ježíš Kristus nesešle hodného pastýře, ale velikého škůdce.
Zdroj: Sebrané spisy Serafinského Otce svatého Františka z Assisi, Washbourne, 1882, st. 248-250
Zpracoval: D. Grof