pondělí 11. ledna 2016

Evoluce FSSPX (2016)


Evoluce FSSPX (2016)
10. ledna 2016
1991: Žádná dohoda bez obrácení Říma
„Je proto striktní povinností pro všechny kněze, kteří chtějí zůstat katolickými, oddělit se od této koncilní církve, dokud se nevrátí k Tradici učitelského úřadu Církve a katolické Víry.“
(Msgr. Lefebvre, Duchovní cesta, 1991)
 
2006: Žádná dohoda bez obrácení Říma
„Kontakty, které Bratrstvo nadále příležitostně udržuje s římskými autoritami, mají za svůj jediný cíl pomoci těmto autoritám znovu si osvojit Tradici ... a nikoliv to, abychom došli nemožné a čistě praktické dohody.“
(Cor Unum č. 85, říjen 2006)
 
2012: Žádná dohoda, jestliže Řím nepřijme následující podmínky
„Podmínky sine qua non, k nimž se Bratrstvo zavazuje a které vyžaduje od římských autorit před zvážením kanonického uznání:
1)   Svobodu zachovávat, předávat a učit zdravou nauku neměnného církevního Magisteria a neměnné pravdy Boží Tradice; svobodu bránit, uvádět na pravou míru a kritizovat dokonce i veřejně, ty, kteří jsou zodpovědní za omyly nebo novoty modernismu, liberalismu, Druhého vatikánského koncilu a jejich důsledků;
2)  Výlučné užívání liturgie z roku 1962. Zachování svátostné praxe, kterou máme nyní (včetně kněžského svěcení, biřmování a manželství);
3)  Přislíbení přinejmenším jednoho [dalšího] biskupa.
Žádoucí podmínky:
1)    Vlastní církevní tribunály v první instanci;
2)    Vynětí domů Bratrstva sv. Pia X. z pravomoci diecézních biskupů;
3)    Papežská komise pro Tradici v Římě, závislá na papeži, s většinou členů a  s tradičně smýšlejícím předsedajícím.
 
2015: Žádná dohoda, jestliže Řím nepřijme tuto podmínku
„Co činím nyní, je to, že Římu říkám: jedinou podmínkou, podmínkou sine qua non, abychom přijali uznání, je přijmout nás, jací jsme.“
(Msgr. Fellay, přednáška pro věřící v Brazílii, listopad 2015)
***
Vaše řeč budiž však: „Ano, ano“ – „ne, ne!“ Co nad to jest, ze zlého jest. (Mt. 5:37)
Zdroj: Non Possumus
Překlad: D. Grof