neděle 26. října 2014

Slovo bloggera 4 – Svátek Krista Krále (2014)


Slovo bloggera 4 – Svátek Krista Krále (2014)
26. října 2014
Modlitba ke Kristu Králi
Pane Ježíši Kriste,
uznávám Tě za Krále světa. Všechno, co bylo stvořeno – pro Tebe je stvořeno. Jednej tedy se mnou podle svého práva. Obnovuji svůj křestní slib: Odříkám se zlého ducha, i všech skutků jeho i vší pýchy jeho. Slibuji, že budu žíti jako řádný Křesťan. Zvláště se zavazuji, že vše vynaložím, aby zvítězila práva Boží a Tvé svaté Církve. Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti své nepatrné skutky, aby všechna srdce uznala Tvé svaté království a aby zavládl Tvůj pokoj na celém světě.
Amen
***
Vážení čtenáři,
i letos bych – po stejné úvodní modlitbě jako vloni – chtěl na svátek Krista Krále napsat několik rekapitulujících slov určených přímo vám.
Blog má za sebou tři roky fungování a já chci věřit, že svým skromným podílem přispívá, a dá-li Pán Bůh, bude i nadále přispívat, ke cti Krále Králů. Blog se vám i do budoucna bude snažit přinášet pokud možno kvalitní překlady článků zahraničních autorů (nikoliv „volné přepisy“ a nekvalitní převody s množstvím zásadních chyb a často i s vynecháním poznámkového aparátu). Kromě toho se jako autor blogu budu v rámci svých časových možností snažit čas od času přispět svými autorskými články a díky externí spolupráci (za níž Pán Bůh zaplať) budete snad mít možnost se častěji setkávat i s opisy článků ze starších českých pramenů.
Po některých dotazech je nutno upřesnit, že tento blog nebyl nikdy zamýšlen jako diskuzní – kdo chce, nechť na něj přichází pro informace a přemýšlí o nich; na diskuze jsou určena diskuzní fóra. Dále lze doplnit, že ne všechny informace zde uveřejněné musí nutně identicky vyjadřovat názory autora blogu, nicméně pokud byly otištěny, považoval je autor za nějakým způsobem podnětné pro zamyšlení.
V této souvislosti je potřeba říci, že autor ani v nejmenším nemá ambice být nějakým guru či neomylnou autoritou, natožpak tiskovým orgánem nějakého hnutí. Přesto je potěšující, že i tento blog se stal součástí širších aktivit, jakými jsou například pořádání poutí, modlitební či diskuzní aktivity, osobní setkání, výměna informací aj. V každém případě je zcela jistě k duchovnímu prospěchu mnohých, že skrze některé tyto aktivity byla navázána spolupráce se skromným, ale katolicky nekompromisním knězem P. Martinem Fuchsem sídlícím v Rakousku, který svou věrnost Víře stvrzuje nejen svými slovy, ale i činy.
Je-li řeč o aktivitách, stále také platí to, co již bylo napsáno v minulosti. Co se týká přímo fungování a náplně blogu, rozhoduje o něm výlučně jeho autor. Blog je nezávislý i v tom smyslu, že od nikoho nedostává finanční prostředky a také aktivity zmíněné výše jsou hrazeny čistě jejich samotnými aktéry. Chce-li někdo přispět, prosím, ať si vzpomene v modlitbě.
***
Na závěr chci jako každoročně v tento svátek, kdy byl blog spuštěn, poděkovat všem čtenářům a příznivcům za přízeň a zároveň poděkovat všem známým i neznámým lidem za propagaci REX!u a katolické věci především. Chci vás také povzbudit, abyste zůstali nekompromisní, ale zároveň slušní – všem se nám to často nedaří – aby se za nás Kristus Král nemusel stydět, až přijde ve Své slávě. Se zhoršující se krizí v Církvi i ve světě (a čím dál větším posunem Bratrstva sv. Pia X. k neomodernistickému Římu) totiž přicházejí i věci negativní – nesmírné zmatení, kompromisnictví či hledání rychlých a snadných řešení a všechny průvodní negativní jevy s tím spojené. Stručně řečeno, doba není vůbec klidná a člověk nemusí být zrovna apokalyptik, aby si všiml některých souvislostí. Budiž zde řečeno alespoň tolik.
A poslední věc, kterou bych rád výslovně připomněl: modleme se sv. růženec, kdykoliv to jen jde. Dnes víc než kdy jindy.
Vive Christus Rex!
autor