úterý 28. března 2017

Odpor 101 (2017)

 
Odpor 101 (2017)
21. března 2017
Jsem proti jakémukoliv druhu dohody mezi Bratrstvem sv. Pia X. a současnými autoritami v Římě. Nejsem proti dohodě proto, že nedůvěřuji papeži Františkovi (ačkoliv je pravda, že dvojakému Františkovi nedůvěřuji). Jsem proti jakékoliv dohodě s neobráceným Římem ze zásady, protože lne k Novus Ordo náboženství. Náboženství, které věří v náboženskou svobodu, ekumenismus a kolegialitu. Náboženství, jež klade dialog před učení všech národů. A náboženství, jež vítá nekatolíky, aby znesvěcovali Dům Páně.
Římané jsou modernisté a nepravá církev, kterou vybudovali, nemá žádné právo existovat. Je to podvodník, okupační moc, jíž Bůh dovolil, aby se vytvořila. Naše Paní to prorokovala při mnoha příležitostech. Naše Paní Dobrého pořízení řekla, že svobodné zednářství bude v té době u moci. Naše Paní z La Saletty řekla, že Církev bude v zatmění. Alta Vendita řekla, že deklarovaným cílem svobodného zednářství je infiltrovat Církev. S kým si tedy Bratrstvo myslí, že jedná? Věří biskup Fellay, P. Pfluger a P. Nély, že jsou tato zjevení lživá?
Jestliže papež „uzná“ Bratrstvo, nikterak neuzná Tradici. Neuzná Bratrstvo jako katolické, jen na něj rozšíří své modernistické zásady. Aplikuje na něj svou mentalitu „jednoty v rozmanitosti“ a „smířené rozmanitosti“, což je jen jiný způsob, jak říct, že aplikuje ekumenismus na Tradici. Přesto je Tradice pravidlem víry. Nechat Tradici dojít dohody s modernismem znamená, položit pravidlo víry na stejný základ s omylem, s klamem. „A jaká shoda mezi Kristem a Belialem? Nebo jaké dělení mezi věřícím a nevěřícím?“
Domluvit se s koncilní církví znamená, být vsazen do ZOO, ekumenické ZOO. Znamená to stát se liberálním katolíkem a spokojit se s tím, že budu svobodný mezi mnohými v církvi naplněné omylem, kde kraluje koexistence, nikoliv Kristus. Když arcibiskup Pozzo říká, že Bratrstvo může volně diskutovat o náboženské svobodě, ekumenismu a kolegialitě, není v postavení, aby diktoval podmínky. Může být v postavení autority v Římě, ale svou autoritu zneužívá. Musí poslouchat Tradici, ne ji dávat rozkazy. Tradice je pravidlem víry. Je smutné, že FSSPX to již nechápe.
Dát stranou věroučné rozdíly a soustředit se na věci, jež má Bratrstvo společné s modernistickou církví znamená, zaplést se se svobodným zednářstvím. Svobodné zednářství zastává názor, že se všichni můžeme spojit na základě toho, co máme společného, a přitom zapomenout na své odlišnosti. To, co máme společné, je důležitější než to, co společné nemáme. Pravda je však výlučná! Nemohou existovat dvě náboženství pro Kristovu Církev. Avšak, jestliže se Bratrstvo dohodne s papežem Františkem, který nežije katolickou vírou, pak přesně tohle [Bratrstvo] říká! Udělá dohodu s někým, kdo nesdílí tytéž zásady, tutéž nadpřirozenou víru.
Každá jiná tradiční skupina, která šla s Římem, používala stejné argumenty jako Bratrstvo dnes. „Budeme moct změnit Církev zevnitř. Bude nás hodně. Nebudeme nahlíženi jako schizmatici!“ Všechno pošetilci. Vedeme bitvu se silami temnoty. Bratrstvo nikdy neopustilo Církev. Neregulérnost je na straně Říma. Řím se musí vrátit do Církve. Oni musí být „regularizováni“ Nikoliv Tradice. Jen liberál by si myslel, že ta bitva je hrou na počty a že je závislá na marketingových fíglech a bravurních kampaních zaměřených na veřejnost.
Bůh dává Své ruce pryč od těch, kteří se vystavují příležitosti ke hříchu. A přesto se Bratrstvo nyní vedené na vrchol hory chystá skočit z podnětu ďábla, který mu říká: „Jistě sebou nepraštíš, když skočíš! Blahoslavená Matka a andělé budou s tebou. Neublížíš si!“ Nesmysl. Pokoušet Boha znamená hřešit. Znamená to vnucovat mu svou vůli.
Sv. Atanáš neusiloval o „regularizaci“. Neobával se, že se stane schizmatikem nebo že tak bude vnímán. Stál pěvně, protože věděl, že je v pravdě. Arcibiskup Lefebvre, poté, co strávil desítky let snahou dát věci s Církví do pořádku, dostal na konci 80. let 20. století od Ducha Svatého stejný vhled a moudrost. Proto deklaroval, že dokud autority nemají víru všech časů, je zbytečné vést dialog. Nauka je na prvním místě. Správně se přidržoval Písma svatého: „A kdo vás nepřijme a neuposlechne vašich řečí, střeste prach se svých nohou, až budete vycházet z domu nebo města!“
Arcibiskupovým cílem bylo přimět Římany vidět, že nejsou katoličtí. Obrátit papeže bylo jeho prioritou. Kdyby se podařilo obrátit papeže, všechno ostatní by se přidalo a Církev by byla zachráněna. Avšak dnes v roce 2017 již Bratrstvo Římu neříká, že nemá víru. Už Římu neříká: „Musíte se obrátit!“ Spíše usiluje o poněkud sobecký cíl, aby ho, Bratrstvo, Řím vnímal jako katolické. To znamená vše převrátit. Namísto aby Bratrstvo řeklo: „Papeži Františku, obraťte se, abyste spasil svou duši a duše všech ostatních!“, říká: „Papeži Františku, zůstaňte, kde jste, ale řekněte světu, že my jsme katoličtí, prosím pěkně.“ Kéž se Bůh slituje nad biskupem Fellayem, až bude povolán k osobnímu soudu. Namísto snahy o obrácení papeže Františka k Tradici, si zvolil zanechat jej v mylném náboženství, k němuž lne.
Lidé dluží Bohu – což je věc spravedlnosti – dluh. Dlužíme mu povinnost uctívat Jej způsobem, který považoval za správné ustanovit. Tento dluh se splácí v Tradici. Bohu je tudíž, což je věc spravedlnosti, dlužen papež, který je tradiční, a Církev, která je prostá modernismu. Jako jeho děti máme právo na Církev, která je tradiční. Říct, že modernisté „jako věc spravedlnosti dluží FSSPX uznání“, znamená posunout pozornost od práv Boha k právům člověka, k právům Bratrstva. To je příklad liberálního katolicismu. Představte si na chvíli kapitána lodi sesazeného skupinou pirátů, kteří jej vyhodili od kormidla. Aktem spravedlnosti by nebylo prostě nechat kapitána procházet se po palubě, zatímco piráti kormidlují plavidlo do skalnatých vod. Ne, spravedlnost by nastala, když by piráti uprchli a loď by byla předána zpět kapitánovi. Bratrstvo dnes je však prostě spokojeno s tím, že bude mít malý koutek na palubě lodi, který mu dají modernističtí piráti, kteří se na Druhém vatikánském koncilu zmocnili Církve.
Dohoda mezi Bratrstvem a Římem není jen o důvěře a o tom, zajistit Bratrstvu svobodu hlásat [Víru]. Mít svobodu hlásat katolickou víru, je to, o co slabošský Pavel VI. žádal svět po Druhém vatikánském koncilu. Boj mezi FSSPX a Římem je o něčem mnohem víc, než „mít svobodu hlásat [Víru]“. Je to o boji, jak říkal arcibiskup, mezi těmi, kteří chtějí práva Boží nad společností a Jeho Církví, a těmi, kteří hovoří o právech člověka. Dřívější FSSPX tímhle žilo a umíralo. Už ne. Je zjevné, že Bratrstvo z roku 2017 je spokojené s tím, že prostě bude slyšet.
Obezřetnost přikazuje, aby se Bratrstvo poučilo od jiných skupin, které šly s Římem, a zůstalo daleko od takového bezbožného prostředí. Dnešní Bratrstvo však není obezřetné. Nechce se poučit od skupin jako Institut Dobrého Pastýře nebo Františkáni Neposkvrněné. Nežije podle slov svého Zakladatele, který po roce 1988 řekl, že je striktní povinností oddělit se od koncilní církve. Nedívá se na činy papeže a na to, jak se skutečně chová. Naslouchá jeho lžím pronášeným příjemným hlasem. Lhostejnost Bratrstva vůči všem těmto varovným znamením, jež jim Bůh dal, aby zůstali vzdálení, skončí jeho zničením. Jak říká sv. Alfons, Bůh jde z cesty těch, kdo rozhodně uskutečňují svou vůli namísto Jeho.
Děkujme Všemohoucímu, jenž pro nás ve své nekonečné moudrosti vyzvedl biskupa Williamsona, který si všimnul těchto znamení, a v měsíci květnu konsekruje P. Gerarda Zendejase. Modleme se za tyto svaté Boží muže a za to, aby se Bratrstvo vrátilo k dřívějšímu sobě samému. Sv. Pie X., ora pro nobis.
Zdroj: Psalm 129
Překlad: D. Grof