středa 2. listopadu 2016

Návštěva J.E. biskupa Williamsona v Česku (2016)

 
Návštěva J.E. biskupa Williamsona v Česku (2016)
D. Grof
Ve dnech 26.-31. října 2016 proběhla v Česku oficiální návštěva Jeho Excelence biskupa Richarda Williamsona, který přijel na pozvání místních věřících.
Program sestával z neveřejné části, která, dá-li Pán Bůh, ještě bude v budoucnu ku prospěchu Tradice v této zemi, a části veřejné, která, s výjimkou páteční ranní mše svaté sloužené v Praze, trvala od sobotního rána do nedělního odpoledne. Akce samotná nebyla z několika pádných důvodů veřejně nijak zvlášť ohlašována a informace o ní byla předávána především v okruhu případných zájemců o svátost biřmování a setkání s Jeho Excelencí. Ze stejných důvodů v článku nenajdete fotografie účastníků.
Sobota 29. 10.
Veřejná část návštěvy biskupa Williamsona začala sobotní tichou mší svatou v 10 hodin. Mše svatá byla sloužena ve hřbitovním kostele, který je ve správě jedné obce. Biskup v simultánně tlumočeném kázání promluvil o pobožnosti prvních pěti sobot v měsíci, tak jak o ni žádala Panna Maria z Fatimy, která Lucii řekla: „Hleď, milá dcero, jak je mé Srdce obklíčeno trním; nevděční lidé je ustavičně probodávají rouháním a chladností. Aspoň ty se přičiň, abys mě potěšila, a oznam všem lidem, že při smrti budu nablízku se všemi milostmi, které potřebují ke spáse těm, kdo po pět po sobě jdoucích prvních sobot v měsíci vykonají sv. zpověď, sv. přijímání, pomodlí se růženec a věnují mi čtvrthodinku na smír a při tom budou rozjímat o tajemstvích sv. růžence.“ Biskup připomněl nutnost splnění zmíněných podmínek a naléhavost této výzvy zvláště pro dnešní dobu. Zdůraznil také, že toto je konkrétní aktivita, kterou může opakovaně vykonat každý katolický laik k uspíšení zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie ze strany papeže a tím ke změně situace v Církvi i ve světě.
Po mši svaté se pět desítek účastníků akce přesunulo do blízkého místa konání přednášky Jeho Excelence. Tříhodinová přednáška byla rozdělena do dvou částí, přičemž obě byly simultánně tlumočeny do českého jazyka. První část nesla název Ústřední důležitost encyklik. V této přednášce biskup promluvil o hlavních epochách velké apostaze počínající protestantismem přes liberalismus, modernismus, Druhý vatikánský koncil, aby nakonec letmo zmínil také poslední snahy generálního představeného FSSPX biskupa Fellayho o smíření Bratrstva s neomodernistickým Římem. Zároveň vždy ukázal reakci na apostazi dané epochy – protireformaci, působení antiliberálních papežů, boj papeže sv. Pia X. proti modernismu, aktivity arcibiskupa Lefebvra až po dnešní snahy postavit se výprodeji FSSPX. Poutavost přednášky nejlépe zhodnotil bouřlivý potlesk posluchačů v jejím závěru.
Po skončení první části přednášky následoval oběd, který organizátoři všem účastníkům zajistili přímo v místě, takže nebylo nutné se nikam přesouvat. Následovala ještě krátká pauza a přednáška pokračovala druhou částí, která nesla název Subjektivismus pustoší Církev. Stejně jako při první části měli posluchači k dispozici vytištěná schémata a Jeho Excelence svůj výklad doprovázela také četnými nákresy na tabuli pro větší názornost. Východiskem pro výklad se stala stěžejní encyklika proti modernismu Pascendi Dominici gregis  vydaná v roce 1907 papežem sv. Piem X. Biskup Williamson na jednotlivých pojmech jako jsou Víra, Zjevení, Dogma, Věřící atd. demonstroval jejich chápání v objektivní realitě, aby následně proti definici těchto pojmů postavil jejich subjektivizované protějšky. Klíčové v rámci této náročné přednášky bylo pochopení toho, jak filozof Immanuel Kant se svou agnostickou skepsí subjektivizoval objektivní realitu. I po této přednášce následoval zasloužený potlesk auditoria.
I přes náročnost a délku obou přednášek, kdy k potěšení přítomných prokázal biskup Williamson i dobré znalosti českých historických reálií (pražská defenestrace, bitva na Bílé Hoře..) si posluchačstvo vyžádalo ještě odpovědi či názory Jeho Excelence na mnohá další témata (namátkou sloužení mše una cum, Medžugorje, směřování současného FSSPX aj.). Jeho Excelence také vyhověla četným žádostem o požehnání, společnou fotografii apod. Proběhlo i množství neformálních rozhovorů s Jeho Excelencí a mezi účastníky navzájem, a tak poslední opozdilci odjížděli domů opravdu až večer.
Neděle 30. 10.
Program pokračoval i v neděli, kdy se složení účastníků zčásti obměnilo. Pro pořadatelé akce však bylo nesmírnou radostí, že na velký katolický svátek Krista Krále se v kostele sešlo šest desítek věřících, mezi nimi mladí i starší, vícečetné rodiny i jednotlivci, rodina přátel ze Slovenska.., přičemž někteří účastníci, aby se dostali na místo konání včas, museli vstávat velmi brzy ráno nebo dokonce ještě v noci.
Hlavní částí nedělního programu bylo udělování svátosti biřmování devíti biřmovancům. Obřad proběhl ve slavnostní a důstojné atmosféře. V kázání před biřmováním biskup Williamson promluvil o významu svátosti biřmování a dále mimo jiné i o tom, že je jeho potěšením udělovat svátost biřmování a sloužit slavnou mši svatou právě v tento veliký katolický svátek, kdy si zároveň připomínáme 25. výročí ode dne, kdy byla v Česku poprvé veřejně sloužena mše svatá původního Kněžského bratrstva sv. Pia X., jež založil arcibiskup Lefebvre, a které nebylo nakloněno ke kompromisům s neomodernistickým Římem.
Následovala slavná mše svatá, která odpovídala slavnostnosti chvíle. V kázání biskup s ohledem na daný svátek obšírně vysvětlil princip autority, který je vždy hierarchický, a demonstroval jednotlivé aspekty této věci na příkladech Církve, státu i rodiny. Neopomněl také připomenout modlitbu sv. růžence.
Po obřadu biřmování byl opět připraven oběd pro všechny účastníky akce. Vzhledem k tomu, že se někteří přítomní neměli možnost účastnit sobotních přednášek, pořadatelé ještě umožnili improvizovanou tlumočenou čtyřicetipětiminutovou besedu s Jeho Excelencí. Některá témata se opakovala z předešlého dne (Medžugorje, otázky týkající se Druhého vatikánského koncilu, Novus Ordo ritu aj.), jiná byla nová a vztahovala se k současným událostem (František a Luther). Po skončení besedy opět došlo na neformální rozhovory, focení a žehnání a i tentokrát poslední věřící odjížděli až v pozdním odpoledni. Předtím však Jeho Excelence od pořadatelů obdržela na památku sošku Pražského Jezulátka jako vyjádření naší vděčnosti.
Pořadatelé akce velmi pozitivně vnímali skutečnost, že prakticky každý z účastníků akce byl v případě potřeby ochoten nějak vypomoci, že atmosféra byla příjemná, a v neposlední řadě překvapila i velkorysá štědrost dárců. Pán Bůh vám to všem zaplať!
***
Na závěr se patří poděkovat především Jeho Excelenci biskupu Williamsonovi, který neúnavně plní své biskupské povinnosti po celém světě, aniž by sklouzl ke kompromisu. Bylo velikou milostí mít tohoto biskupa, jehož vysvětil arcibiskup Lefebvre, v Česku právě na svátek Krista Krále a zároveň při oslavě 25. výročí první veřejně sloužené mše svaté FSSPX u nás. Věříme, že oslava Krista Krále i zmiňovaného výročí tak měla patřičnou důstojnost.
Vive Christus Rex!