sobota 2. srpna 2014

Komentář Eleison CCCLXVIII – Mstící se Bůh? (2014)


Komentář Eleison CCCLXVIII – Mstící se Bůh? (2014)
(368)
2. srpna 2014
 

MSTÍCÍ SE BŮH?
Poslední strašný útok vedený proti prakticky bezbranným Palestincům v Gaze vyvolává v myšlení mnoha lidí překážku vůči skutečnému uctívání Boha, protože je dobře známé, že mnozí z dnešních Izraelců tvrdí, že mají ze Starého zákona Bohem dané právo vzít si celou zemi obývanou Palestinci i silou, bude-li to nutné. Rozumný člověk se může ptát na dvě otázky: jaký Bůh může být byť jen vzdáleně vtažen do toho, aby „ospravedlňoval“ takovéto barbarské krutosti, spolu s takovým naprostým pohrdáním jakýmkoliv světovým míněním odsuzujícím toto barbarství? A co je to za druh „vyvoleného lidu“? Odpověď na obě otázky se točí kolem Našeho Pána Ježíše Krista, kolem nějž se samozřejmě točí celé lidské dějiny.
Starý zákon vypráví příběh lidstva před Kristem, zvláště příběh Izraelců, lidu, který si Bůh vyvolil ze zbytku lidstva, aby fungoval jako kolébka pro Vtěleného Boha, Ježíše Krista, přicházejícího z nebe. Asi tisíc let po Adamovi se lidstvo tak zkazilo, že jej Bůh musel spláchnout a začít znovu s osmi dušemi spasenými na Noemově arše. Asi o dalších tisíc let později je lidstvo znovu tak zkažené, že Bůh musí Abraháma vytáhnout ze zvrhlého města Ur, aby byl zakladatelem plemene, které musí zůstat čisté v celém okolním lidském zamoření, aby bylo dostatečně čisté a mohlo fungovat jako ta kolébka. Zde je původ oné rasové výlučnosti pozorovatelné od té doby u Židů. Začala u Boha, ale skončila u lidí.
Židé vskutku kdysi byli kvůli Ježíši Kristu vyvoleným lidem. A tak má sv. Tomáš Akvinský ve své Summa Theologiae obsáhlý článek, kde ukazuje, jak každý jednotlivý detail při zařizování výlučného Chrámu Izraelitů v Jeruzalémě ukazoval na Ježíše Krista (Ia, IIaer, 102, 4). Avšak pokud jde o vyčištění zaslíbené země pro Izraelce, aby ji převzali, neexistuje žádná pochybnost, že Všemohoucí Bůh jim nedal příkaz více než jednou zcela vyhladit pohany obývající tuto zemi a přísně potrestal krále Saula za to, že do písmene neuposlechl tento příkaz (I Sam XV). Co mohlo takový příkaz ospravedlnit?
Je to totéž, co ospravedlňovalo Boha, že vyhladil celé lidstvo (s výjimkou osmi duší) v Noemově době. Za prvé, hříchy lidí. Bůh tvoří člověka pro nebe, oni si volí hřích, který zasluhuje peklo. Protože hřích skutečně uráží především Boha. Vnímání Boha a vnímání hříchu se společně vytratily, jako dnes všude kolem nás. Bezbožné pokolení jako je to naše asi nemůže pochopit spravedlnost Boží. Za druhé, Boží milosrdenství, které jde ruku v ruce s Jeho spravedlností a je dnes stejně tak nepochopené. Ale vzhledem k realitě pekla, není to milosrdenství Boží, když izoluje lidi, aby se mohli kát před tím, než umřou, nebo alespoň, aby se jim zabránilo hřešit, aby si nezasloužili jít ještě hlouběji v pekle?
Takto to bylo s pohanskými nepřáteli Izraelitů mezi Abrahámem a Ježíšem Kristem. Číst si Starý zákon, znamená vidět, jak často byli Izraelité v pokušení opustit pravého Boha a uctívat démony skrze pohany všude kolem sebe. Jak jednou řekl farář arský: „Zbavte se kněze, a během 25 let budou lidé uctívat šelmy“. Je k věčné zásluze Izraelitů, že uspěli v tom, že poskytli kolébku Mesiášovi, například sv. Jáchym a sv. Anna, zvláště jejich děti, Blahoslavená Panna Maria, dvanáct apoštolů a všichni další dobří Izraelité, kteří pomohli zavést katolickou Církev svého Mesiáše. Ohledně současných Izraelců viz příští týden.
Kyrie Eleison
Zdroj: http://www.dinoscopus.org     
Překlad: D. Grof