čtvrtek 19. července 2012

Prohlášení generální kapituly FSSPX 19. 7. 2012

Prohlášení generální kapituly FSSPX 19. 7. 2012
Upozornění překladatele: Překlad originálního francouzského textu Prohlášení do angličtiny a do němčiny se při bližším srovnání mírně liší v jednotlivostech a v důrazu některých formulací. Pro srovnání českého překladu Prohlášení doporučuji také text pořízený z německé verze a zveřejněný na stránkách českého priorátu FSSPX ZDE .

Jak bylo oznámeno v tiskovém prohlášení generálního domu Bratrstva sv. Pia X. dne 14. července 2012, zaslali členové generální kapituly společné prohlášení Římu. Dnes bylo zveřejněno.
Během rozhovoru publikovaného na DICI biskup Bernard Fellay prohlásil, že tento dokument je „příležitostí specifikovat budoucí směřování FSSPX, které bude trvat na zachování identity Bratrstva, jediného účinného prostředku, který Církvi pomůže obnovit křesťanstvo“. „Věroučná němota,“ řekl, „není odpovědí na tichou apostazi, kterou odsoudil již v roce 2003 dokonce i Jan Pavel II.“
Na závěr generální kapituly Bratrstva sv. Pia X., shromážděni spolu kolem hrobu jeho ctěného zakladatele arcibiskupa Marcela Lefebvra a sjednoceni se svým generálním představeným, vzdávají účastníci, biskupové, představení a nejstarší členové Bratrstva své srdečné díky Bohu s vděkem za 42 let úžasné Boží ochrany našeho díla, uprostřed Církve v krizi a ve světě, který se každým dnem stále více vzdaluje Bohu a Jeho zákonu.
Chceme vyjádřit svůj vděk každému členu našeho Bratrstva: kněžím, bratrům, sestrám, terciářům, řeholním komunitám, které nám jsou blízké, a také svým drahým věřícím za jejich stálou oddanost a za jejich vroucí modlitby při příležitosti této kapituly poznamenané upřímnou výměnou názorů a velmi plodnou společnou prací. Každá velkoryse přijatá oběť a bolest přispěla k překonání těžkostí, se kterými se Bratrstvo setkalo v poslední době. Obnovili jsme svou hlubokou jednotu v jeho základním poslání: zachovávat a bránit katolickou Víru, formovat dobré kněze a usilovat o obnovu křesťanstva. Určili jsme a schválili nutné podmínky pro případnou kanonickou normalizaci. Rozhodli jsme, že v takovém případě bude předem svolána mimořádná kapitula s rozhodovacím právem.
Nesmíme nikdy zapomenout, že posvěcování duší vždy začíná u sebe sama. Je plodem víry, která počíná oživovat a působit skrze křesťanskou lásku dle slov sv. Pavla: „Neboť nezmůžeme nic proti pravdě, nýbrž pro pravdu“ (srovnej II Kor 13:8) a „jak i Kristus miloval Církev a vydal sebe samého v oběť za ní, aby ji posvětil... aby byla slavná a bez poskvrny“ (srovnej Ef 5:25).
Kapitula věří, že prvořadou povinností Bratrstva ve službě, kterou zamýšlí nabízet Církvi, je pokračovat s Boží pomocí v hlásání katolické Víry ve vší její čistotě a neporušenosti s pevným odhodláním, aby odpovídala intenzitě neustálých útoků, kterým je sama tato Víra dnes vystavena.
Proto se zdá příhodné, abychom znovu potvrdili svou víru v Římskokatolickou církev, jedinečnou Církev založenou Našim Pánem Ježíšem Kristem, mimo níž není ani spása, ani možnost nalézt prostředky ke spáse vedoucí; svou víru v její monarchické založení, jak si jej přál sám Náš Pán, skrze níž nejvyšší moc vlády nad univerzální Církví náleží pouze papeži, náměstku Krista na zemi; svou víru v univerzální kralování Našeho Pána Ježíše Krista, Stvořitele přirozeného i nadpřirozeného řádu, Jemuž se musí každý člověk a každá společnost podrobit.
Bratrstvo se ve vztahu ke všem novotám Druhého vatikánského koncilu, které zůstávají poznamenány omyly, a také ve vztahu k reformám, jež z něj vzešly, nadále přidržuje deklarací a učení stálého Magisteria Církve. Nalézáme svého průvodce v tomto nepřerušeném Magisteriu, které svou učitelskou autoritou předává zjevený poklad Víry v dokonalém souladu s pravdami, které celá Církev vždy a všude vyznávala.
Bratrstvo také nachází svého průvodce ve stálé Tradici Církve, která předává a bude až do konce časů předávat učení nutná k zachování Víry a ke spáse duší, a čeká na den, kdy bude možná otevřená a seriózní debata, která dovolí návrat Tradice církevních autorit.
Chceme se sjednotit s jinými křesťany pronásledovanými v různých zemích světa, kteří nyní trpí pro katolickou Víru, někteří dokonce až k mučednictví. Jejich krev prolitá v jednotě s Obětí našich oltářů je příslibem pravé obnovy Církve in capite et membris (v hlavě i v údech – pozn. překl.) dle dávného rčení sanguis martyrum semen christianorum (Krev mučedníku je semenem křesťanů – pozn. překl.).
„Nakonec obracíme zrak k blahoslavené Panně Marii, která také žárlivě střeží výsady svého Božího Syna, žárlivě střeží Jeho slávu, Jeho Království na zemi i na Nebi. Jak často intervenovala za obranu, dokonce i za ozbrojenou obranu křesťanstva proti nepřátelům Království Našeho Pána! Snažně jí prosíme, aby dnes zasáhla a vyhnala z Církve nepřátele, kteří se Církev snaží zničit rozhodněji než její nepřátele zvenčí. Kéž se uráčí zachovat v jednotě Víry, v lásce k Církvi, v oddanosti k nástupci sv. Petra všechny členy Bratrstva sv. Pia X. a všechny kněze a věřící, kteří spolupracují s Bratrstvem, aby nás uchránila před schizmatem i před herezí.
„Kéž nás sv. Michael Archanděl inspiruje svým zápalem pro slávu Boží a svou silou bojovat proti ďáblu.
„Kéž s námi sv. Pius X. sdílí část své moudrosti, své učenosti, své svatosti, abychom rozpoznali správné od mylného a dobré od zlého v této době zmatení a lží!
Dáno v Ecône 14. července léta Páně 2012
Překlad: D. Grof