pondělí 23. července 2012

Oběžný dopis představeným distriktů FSSPX (2012)

Oběžný dopis představeným distriktů FSSPX (2012)
po skončení generální kapituly
Poznámka překladatele: Tento dopis byl adresován představeným distriktů FSSPX brzy po skončení generální kapituly a měl zůstat neveřejný. Přestože jsem měl dopis k dispozici z anglofonního zdroje den po jeho odeslání, otiskuji jej v překladu až nyní, kdy je již veřejně přístupný v německém prostředí. Vzhledem na podmínky, které uvádí jej považuji za velice vážný.
Kapitula se konala v Ecône 9. – 14. července po kněžských exerciciích, které vedl P. Alain Lorans, bývalý rektor tohoto semináře. Kapitula započala svoláním, čtením pravidel kapituly a ověřením shromáždění a také případem biskupa Williamsona, který se považoval za zbaveného funkce kapitulního z důvodu kánonu 233, 1 a 2 (NC 1373). Kapitula [tento krok] generálního představeného schválila velkou většinou. Kapitulní se poté před složením slibu mlčenlivosti ohledně rokování kapituly dovolávali Ducha Svatého. Následně mohla začít práce kapituly.
V příloze naleznete závěrečné Prohlášení (zde), které kapitula před svým ukončením přijala, a její členové se poté odebrali ke hrobu našeho ctěného zakladatele. Toto prohlášení bude zveřejněno na DICI, oficiálním tiskovém orgánu generálního domu.
Byly také lépe určeny základní podmínky jakékoliv normalizace vztahů s oficiální Církví:
Podmínky sine qua non [nutné podmínky bez nichž nelze – pozn. překl], k nimž se Bratrstvo zavazuje a které vyžaduje od římských autorit před zvážením kanonického uznání:
1)     Svobodu zachovávat, předávat a učit zdravou nauku neměnného církevního Magisteria a neměnné pravdy Boží Tradice; svobodu bránit, uvádět na pravou míru a kritizovat dokonce  i veřejně, ty, kteří jsou zodpovědní za omyly nebo novoty modernismu, liberalismu, Druhého vatikánského koncilu a jejich důsledků;
2)     Výlučné užívání liturgie z roku 1962. Zachování svátostné praxe, kterou máme nyní (včetně kněžského svěcení, biřmování a manželství);
3)     Přislíbení přinejmenším jednoho [dalšího] biskupa.
Žádoucí podmínky (lze z nich slevit – pozn. překl.):
1)     Vlastní církevní tribunály v první instanci;
2)     Vynětí domů Bratrstva sv. Pia X. z pravomoci diecézních biskupů;
3)     Papežská komise pro Tradici v Římě, závislá na papeži, s většinou členů a  s tradičně smýšlejícím předsedajícím.
Výnosy kapituly budou publikovány ve vydání Cor Unum, které vyjde do konce července. Dočtete se, jak závažnou povinností, která váže ve spravedlnosti, je udržení běžných, profesních a komisních tajemství. Ať tento oběžný dopis určený pouze představeným a s nímž mají být seznámeni členové Bratrstva sv. Pia X., zůstane jen v rámci Bratrstva a nezveřejňuje se, zvláště ne na internetu, diskuzních fórech a blozích.
Řím
Biskup Fellay mě [pisatele dopisu] požádal, abych doplnil následující úvahy:
Generální dům si je dobře vědom potíží a neklidu – často přehnaných – které byly zapříčiněny jistými nejasnostmi, nejasnostmi, které Řím vysvětlil teprve nedávno, zvláště v odpovědi Kongregace pro nauku víry s datem 13. června. Biskup Fellay je nadto Římu zavázán vděčností, že nakonec přesně vyjasnil svůj postoj, který umožní vypořádat se s problémy v budoucnosti snadněji. Od nynějška ať je naše úsilí jednotné a ať unáhlené soudy a vzájemné půtky skončí.
Překlad: D. Grof