úterý 16. dubna 2024

Kdo je „člověk nepravosti“? (2023)

 

Kdo je „člověk nepravosti“? (2023)

P. David Nix

10. října 2023

Apoštol Pavel inspirovaný Duchem Svatým napsal Tesalonickým o člověku nepravosti následující:

Pro příchod našeho Pána Ježíše Krista a našeho připojení k němu vás, bratři, prosíme, abyste se tak snadno nedali zviklat ve (zdravém) smýšlení ani rozrušit, ať už nějakým projevem ducha nebo řečí nebo listem, prý od nás (poslaným), jako by den Páně měl už nastat. Ať vás nikdo neklame žádným způsobem. Neboť nepřijde-li napřed odpad a nezjeví-li se člověk nepravosti, propadlec záhubě, který se staví na odpor a vynáší se nad všechno, co se nazývá Bůh nebo co se uctívá, takže se v chrámě Božím posadí a bude se projevovat, jako by on byl Bůh... Nepamatujete se, že jsem vám o tom mluvil, když jsem byl ještě u vás? A nyní víte, co (ho) zdržuje, aby se nemohl projevit v svém čase. Nepravost totiž už působí ve skrytu; ovšem dokud nebude odstraněn ten, kdo ji nyní drží. A potom se objeví ten bezbožník, kterého Pán Ježíš zahubí dechem svých úst a zničí svým slavným příchodem; je to ten, který přijde se satanským působením se vší mocí a znameními a nepravými divy a se všelijakými svody nepravosti pro ty, kdo jsou k záhubě, protože nepojali lásku k pravdě, aby mohli být spaseni. Proto Bůh dopouští, že na ně působí blud, takže uvěří lži, aby byli odsouzeni všichni, kdo nevěřili pravdě, ale zalíbili si v nepravosti. (2 Tes. 2:1–12)

Znovu si pomalu přečtěte výše uvedený text, abyste viděli, zda se vztahuje na současné události v katolické Církvi.

Ve třetím verši čteme o „člověku nepravosti“. Řecké slovo pro nepravost je ἀνομίας nebo v latinské abecedě anomias. Nomos je řecky zákon. Zde jde o tzv. alpha privativum, předponu „a-“ nebo „an-“, která v řeckých či anglických slovech složených popírá to, co následuje [značí zápor]. „Člověk nepravosti“ tedy nebude padouchem z Divokého západu, ale jednoduše člověkem, který se neohlíží na žádný zákon kromě sebe sama. Představa, že „se v chrámě Božím posadí a bude se projevovat, jako by on byl Bůh“, znamená, že nahradí dogmata sám sebou.

Ve čtvrtém verši řečtina říká, že člověk nepravosti bude „sedět“ (καθίσαι, což je kořen českého slova „katedrála“) v „chrámě Božím“. Zde se bude „projevovat“ (ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν) jako by byl Bůh. To vše je jasnou předzvěstí nejen toho, že se zmocní stolce v náboženském středisku, ale také uchvátí jeho nauky. Většina starověkých Otců věřila, že tato pasáž se odehraje v Jeruzalémě, několik Otců však bylo přesvědčeno, že to nastane v Římě. V této věci souhlasím s menšinou. Arcibiskup Viganò ve svém nedávném videu v 21. minutě vysvětluje: „Podvratný plán hluboké církve...  zorganizoval pokus o převrat v Církvi a vynesl na Petrův stolec antikristova proroka.“

Mějte na paměti, že nejvyšší psanou formou katolického dogmatu je podle všech, počínaje starověkými Otci přes sv. Tomáše Akvinského až po papeže Lva XIII., Písmo svaté. Níže je nedávná oficiální odpověď Vatikánu na údajně spornou otázku. Odhaluje, jak jistý člověk nyní nahrazuje Písmo svaté:

Tyto texty potřebuji výklad. Totéž platí o některých úvahách v Novém zákoně týkající se žen (1 Kor. 11:3–10; 1 Tim. 2:11–14) a o dalších textech Písma svatého a svědectvích Tradice, která dnes nelze reálně opakovat.

Zdroj: Pilgrim Priest

Překlad: D. Grof