neděle 3. prosince 2023

Komentář Eleison DCCCLV – Liberalismus v akci (2023)

 

Komentář Eleison DCCCLV – Liberalismus v akci (2023)

(855)

2. prosince 2023


LIBERALISMUS V AKCI

Jeden čtenář posílá několik pronikavých otázek týkajících se nedávné historie Církve, Bratrstva sv. Pia X. a tzv. hnutí „Odporu“. Jednoho dne, až se Matka Církev vzpamatuje – což se již potichu děje –, se stíny a temnota rozptýlí a dějiny se otevřou dokořán v pravdě a křesťanské lásce. Mezitím je zde nástin nějakých odpovědí.

1. Jak můžete být proti jakékoliv struktuře pro „Odpor“? Může bez ní cokoliv katolického vzkvétat?

Síla „Odporu“ je za prvé Pravda a za druhé naprostá volnost propojení mezi různými malými skupinami, které odporují revoluci Druhého vatikánského koncilu. Tato revoluce rychle přemohla velkou část katolické Církve, protože katolíci byli příliš poslušní vůči nevěrným autoritám nad sebou. Podobně byla velká část FSSPX v roce 2012 rychle otupena, protože jeho kněží příliš respektovali autoritu svých oficiálních vůdců nad sebou, kteří se chtěli vrátit zpět k odpadlému Římu. Nesloužili už pravé Církvi či pravé Víře jako arcibiskup Lefebvre, ale sami sobě. Naopak ovládnout jednu malou buňku těch, kteří odporují, nebude nutně znamenat ovládnutí druhé buňky. Víra tak přežije do doby, než se Bůh ve Svůj vhodný čas rozhodne obnovit katolickou strukturu.

2. Byli vůdci FSSPX, kteří byli v polovině 90. let 20. století oklamáni odpadlými římskými oficiálními představiteli, hnáni osobními ambicemi?

Je to možné, ale lze si pomyslet, že jejich problémem byl spíš nedostatek víry v Boží prostředky k řešení krize Církve a jejich přílišná důvěra v čistě lidskou vatikánskou politiku k jejímu vyřešení. Protože na rozdíl od arcibiskupa nechápou Božský a předapokalyptický rozměr celosvětové krize, pojímají ji v relativně malých a světských souvislostech a zcela se mýlí. Vezměte si jako protiklad arcibiskupa Lefebvra, který vždy uvažoval o naprostém zhroucení Církve. Porovnejte to s arcibiskupem Viganem, který také stále přemítá nad všeobecným pádem Církve a světa, který přinesl Druhý vatikánský koncil.

3. Byla tato nedostatečnost vůdců FSSPX zcela evidentní už na generální kapitule v roce 1994?

Evidentní ano, ale zcela evidentní ne. Účastníci generální kapituly budili spíše dojem milých dětí, které si hrají, než dospělých bojovníků bojujících v obří válce za Boží slávu a za spásu duší ve velmi nebezpečném prostředí. Gustavo Corcao řekl, že je třeba světce, aby věřil ve zlo. Milí a zbožní mladí kněží z této kapituly neodpovídali závažnosti této situace.

4. Kdy se podle vás tyto dva tábory těch, kteří jsou ústupní, a těch, kteří odporují, v FSSPX oddělily?

Prvky tohoto rozdělení určitě existovaly už v 80. letech. Znám jednoho kněze, který učil pět let v Écônu, a v roce 1982 byl na více než čtvrt století poslán přes Atlantik, s největší pravděpodobností proto, aby byl odstraněn z cesty. Bylo potřeba připravit mladé seminaristy, aby poslouchali liberály, kteří již předvídali, že FSSPX od stárnoucího arcibiskupa převezmou. Ve své době byl úžasný, ale svým nesmiřitelným odsuzováním římských modernistů, kteří byli považováni za skutečnou autoritu Církve a za ty, kteří se neustále vyvíjejí k lepšímu, postupně zastarával. A naopak, tito liberální vůdci FSSPX si o sobě nemyslí, že jsou liberální. Chápou sami sebe tak, že infiltrují modernistický Řím a obracejí jej na katolickou Tradici. Je to pravděpodobné? Mají jen malou představu o tom, jak hluboké a vážné je tažení liberálů za zničení katolické Církve.

5. Existoval v Bratrstvu sv. Pia X. vždy tento svár mezi ústupnými a odporujícími?

Určitě ano. Arcibiskup Lefebvre nám říkával, že když si přečetl dílo P. Barbiera o historii střetu liberalismu a katolicismu v 19. a 20. století, přimělo ho to si uvědomit, že jediným rozdílem mezi stejným střetem před a po Druhém vatikánském koncilu bylo to, že před ním veleli katolíci, zatímco po něm to byli liberálové. Dokud byl arcibiskup naživu, jeho osobní přitažlivost udržovala FSSPX katolické, ale jakmile v roce 1991 zemřel, začala se znovu prosazovat stála přitažlivost Říma pro katolíky. Mějme trpělivost. Ďábel nebo padlí andělé nebo padlí duchovní Boha nepřechytračí.

Kyrie elesion

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof