neděle 10. prosince 2023

Komentář Eleison DCCCLVI – Izrael – Hamás – II (2023)

Komentář Eleison DCCCLVI – Izrael – Hamás – II (2023)

(856)

9. prosince 2023


IZRAEL – HAMÁS – II  

Židé byli v celém lidstvu všech věků výjimečné plémě, a stále jím jsou, protože žádné jiné plémě nebylo ani nebude jediným pravým Bohem označeno za lidskou kolébku jediného pravého Vykupitele neboli Spasitele všech lidských bytostí od počátku až do konce stvoření, které chtějí být spaseny pro věčnou blaženost. „Spása je ze židů,“ říká Sám Náš Pán Samaritánce (Jn. IV, 22) a duše budou moudré, když si tuto pravdu připomenou kdykoliv dnešní Izrael začne „sekat trávník“, jak tomu v hebrejštině říkají. Je to výběr slov, který skutečně odpovídá nelidskosti jejich zabíjení Palestinců.

Jak však mohli klesnout tak nevýslovně hluboko od svého Božského poslání, kdy měli poskytnout Bohu Synovi „startovací rampu“ na zemi? Je to proto, že všechno, co se týká Židů, nás nutí myslet na Boha a ne jen na lidi. Srovnej Is. LV, 8,9 – „Nejsouť myšlení má, myšlení vaše, ani cesty vaše, cesty mé – dí Pán. Oč totiž převyšují nebesa zemi, o tolik cesty mé vyšší jsou než cesty vaše a má myšlení než myšlení vaše.“ Připomenout lidem tuto transcendenci jediného pravého Stvořitele a Boha ve skutečnosti může být jedním z Jeho důvodů, proč dopouští takovou naprostou podlost Židů všech časů (I Tess. II, 14–16), a nikoliv jen dnešních Izraelců. Nemůže Bůh přemýšlet následovně?

„Mé děti, jak daleko jste od pravdy, pokud jde o to, co vám dávám, když vám dávám život! Každému z vás dávám život a svobodnou vůli jen proto, abyste se všichni mohli rozhodnout, že si zasloužíte jít do nebe. Namísto toho se rozhodujete nevěřit Mé nabídce a necháváte velmi omezená potěšení svého života na zemi zabírat celý váš obzor a zabírat všechnu vaši pozornost jako by nic jiného nebylo rozumné. A tak to, co se vám zdá rozumné, zabírá většinu vašeho času, lásky a pozornosti, a vylučujete Mě i všechno ostatní jako je láska, poezie, hudba, vznešenost nebo cokoliv jiného, co by mohlo naznačovat, že venku existuje svět nebo že existuje vesmír nad tímto malým tunelem „rozumných“ a „vědeckých“ věcí, v němž jste uzavřeli své nicotné životy, zcela neschopné zasloužit si Mou blaženost. Máte alespoň trochu ponětí o tom, kdo vás stvořil? O tom, kdo jsem Já? O tom, k jaké velikosti jste byli stvořeni?

Podívejte se na tyto děsivé Židy, jak „sekají trávník“. V průběhu 2 000 let jsem jim dal velké nadání, abych je učinil schopnými poskytnout Spasiteli mezi lidmi Jeho Matku, rodinu, vesnici, zemi a plémě, což je poslání, které bylo, i přes všechna jejich selhání, úspěšné.  Bohužel kvůli dlouho budované čistě lidské pýše na vlastní nadání tak nepochopili duchovní a nikoliv materiální charakter Vykupitele, který jim byl dán, že překvapivě selhali ve věrnosti svému poslání a ukřižovali svého Spasitele, což bylo zradou. Od té doby je to všechny vnitřně rozdírá a rozdíralo, dokud a pokud neuznají, že se mýlili a neuznají Ježíše Krista za svého Krále – v cestě tomu však stojí jejich ohromná rasová pýcha. Na konci světa je, Svůj lid, obrátím, aby nepřišli všichni nazmar.“

Mezitím Mu však proti své vůli stále slouží, protože On píše rovně i na křivých řádcích. Oni Jej nenávidí a chtějí s Ním bojovat? Pak, kdykoliv, když jsou Mu členové Jeho Církve nevěrní, zapomínají na Něj a opovrhují Jím, použije vlohy Židů, aby vytvořil takové peklo na zemi, že jsou Nežidé zahnání zpět k Němu stejně jako bývalí sovětští Rusové (aniž by jakýkoliv Žid či Nežid jednal jinak než ze svobodné vůle). A opět, cožpak není možné, že tou zaslepeností, fanatismem a iracionalitou, s jakou „sekají trávník“ v Izraeli, ukazují vážnost a tajemství lidského života Nežidům, jejichž povrchností a lehkovážností vždy opovrhovali? V žádném případě ne vždy neprávem, ale je na katolících, aby stejně jako Židé ukázali skutky, a ne jen slovy, že nemusím „sekat trávník“, abych dokázal, že vím, že život je víc než jen „vědecký“ a racionální“.

Kyrie elesion

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof