středa 13. září 2023

Církev je svatá navzdory hříšníkům ve svém ovčinci (2022)

 

Církev je svatá navzdory hříšníkům ve svém ovčinci (2022)

Je důležité odpovědět na to, jestli může být jedna, svatá, všeobecná a apoštolská Církev ještě svatá, když má ve svém středu tolik hříšníků. „Jak to může být pravá Církev?“, ptají se lidé.

Odpověď tkví v dvojí realitě Církve – nadpřirozené a přirozené, Božské a lidské.

Viditelný lidský prvek podléhá účinkům prvotního hříchu a stavu zkoušky na této zemi. Lidský prvek tedy podléhá hříchu, i když je přioděn kněžstvím či nejvznešenější důstojností hierarchie.

Existuje tu však důležitý rozdíl. Když člen Církve hřeší, nehřeší jako člen Církve nebo kvůli Církvi. Hřeší, protože je nevěrný jejím zásadám a životu v milosti, který v něm vytvořila. Dokonce i v tomto stavu hříchu však člen Církve v jednom smyslu nadále zůstává svatý. Je svatý, protože svaté znamení, křest, jej spojuje s Církví, a protože mu Církev dává principy pravdy a svatosti obsažené v její nauce, mravech a svátostech.

Hříšník je tudíž špatným členem Církve, který se od ní odchyluje tím, že hřeší. Toto odchýlení je jen částečné, pokud si zachovává Víru. Je nezdravým členem Církve – jako nádor v živém těle, když použijeme realistický příměr sv. Augustina.

Ačkoliv je hříšník zvadlou větví na vinném keři, uchovává si v sobě nicméně některé prvky svatosti. Touto svatostí v něm je přináležitost k Církvi a ona jej zachovává svým členem. Hřích, který jej od ní odděluje, z něj dle příkrých slov sv. Jana činí ďáblova syna.

A proto, i když je hřích často přítomný v lidském prvku Církve, Církev samotnou neovlivňuje. Ona je nadále adekvátním prostředkem spásy, který poskytl Náš Pán Ježíš Kristus, a jež je oživován Duchem Svatým.

Bez ohledu na to, jak křiklavé a šokující je pohoršení, a bez ohledu na to, jak silně se ho její vnější nepřátelé snaží využít k jejímu zničení, Církev vyrovnaně kráčí vpřed po své cestě tímto světem a důvěřuje slovům Našeho Pána, která řekl po Vzkříšení apoštolům: „A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.“

Tajemné utrpení Církve

Co lze na druhou stranu říct o sebezničujícím chování tolika biskupů?

Žádná situace nemůže být tragičtější, než tato tajemná malátnost hierarchie, což je fenomén, jehož si v posledních čtyřiceti letech všimli a komentovali jej i význační a vzdělaní lidé. Slova význačného francouzského teologa P. Josepha de Saint-Marieho, O.C.D., jsou zvláště příhodná.

Musíme být věrní Církvi, i když její hierarchie díky tajemnému Božímu dopuštění tak dramaticky selhává. V žádném případě není zpochybněna její [Církve] neomylnost a ani Kristův příslib, že „brány pekelné ji nepřemůžou“. Tento příslib však neznamená, že nepřijdou doby temnoty. Jestliže sám Boží Syn podstoupil smrt a uložení do hrobu, jak by bylo možné, že by Jeho Nevěsta nebyla povolána podstoupit podobnou nebo velmi analogickou zkoušku? … Jaké tajemné zkoušky ke zničení ji stále ještě čekají? Nemůžeme podrobně vědět, jaké budou, s určitostí však můžeme vědět, že tyto zkoušky přijdou. A můžeme dokonce říct, že již začaly.

Zdroj: Crusade Magazine, September/October 2022, str. 2

Překlad: D. Grof