pátek 30. června 2023

„Mandatum“ (1988)

 

„Mandatum“ (1988)

30. června 1988

Na začátku obřadu biskupského svěcení se odehrává následující rozhovor mezi světícími biskupy a arciknězem, který představuje kandidáty biskupského svěcení:

- Máte apoštolský mandát?

- Máme jej!

- Nechť je přečten.

Tento mandát máme od římské Církve vždy věrné Posvátné tradici, kterou obdržela od svatých apoštolů. Tato Posvátná tradice je pokladem Víry, který nám Církev přikazuje věrně předávat všem lidem pro spásu jejich duše.

Od Druhého vatikánského koncilu až do dneška jsou autority římské Církve oživovány duchem modernismu. Jednají v rozporu s Posvátnou tradicí, „nesnesou zdravé učení, od pravdy svůj sluch odvrátily a obrátily se k bájím,“ jak říká sv. Pavel ve svém druhém listě Timotejovi (4:3–5). Proto všechny tresty a všechna napomenutí ze strany těchto autorit považujeme za bezcenné.

Pokud jde o mě, „já se již vydávám v oběť a čas mé smrti nastává“ (II Tim. 4:6). Volají mě duše, které prosí o Chléb života, kterým je Kristus, a má se jim lámat. „Líto je mi zástupu“ (Mk. 8:2). Je pro to pro mě závazkem předat milost svého episkopátu těmto drahým kněžím, kteří jsou zde přítomní, aby na oplátku mohli udělovat milost kněžství mnoha jiným a svatým klerikům vyučeným v posvátných tradicích katolické Církve.

Díky tomuto Mandátu Svaté římskokatolické Církve, semper fidelis (vždy věrné), tedy vybíráme do hodnosti biskupa ve Svaté římskokatolické Církvi zde přítomné kněze jako pomocné biskupy Kněžského bratrstva sv. Pia X.:

P. Bernard Tissier de Mallerais

P. Richard Williamson

P. Alfonso de Galarreta

P. Bernard Fellay

Zdroj: ArchbishopLefebvre.com

Překlad: D. Grof