neděle 8. ledna 2023

Komentář Eleison DCCCVIII – Národy, dejte si pozor! (2023)

Komentář Eleison DCCCVIII – Národy, dejte si pozor! (2023)

(808)

7. ledna 2023

NÁRODY, DEJTE SI POZOR!    

Sbírka sto padesáti žalmů ve Starém zákoně má stejně jako zbytek Písma svatého jako svého primárního autora všemohoucího Boha, zatímco různí lidé, které inspiroval, aby je sepsali, zvláště král David, jsou pouhým autorským nástrojem žalmů. Kvůli hrůzám zákopové války v první světové válce poslala Velká Británie každému ze svých vojáků do války kapesní výtisk Nového zákona a Žalmů. Kvůli hrozícím hrůzám třetí světové války bude rozumné, aby se čtenáři těchto „Komentářů“ dobře seznámili s Božím návodem k modlitbě – s Žalmy. Vůbec nejsou zastaralé.

Zde je například Žalm 2, který směřuje přímo k záležitosti třetí světové války – národy by měly věnovat pozornost všemohoucímu Bohu a Jeho jedinému Synu, Vykupiteli, Našemu Pánu Ježíši Kristu. Protože Bůh existuje, vysmívá se jejich pošetilým snahám vzdorovat Mu a vyštvat Jeho syna z Jeho světa. A národy za to zaplatí, pokud se brzy nevzpamatují. Tento žalm má čtyři části, které jsme níže opatřili mezititulkem.

I Národy kují marné plány proti Bohu a Ježíši Kristu

1 Proč se bouří národové, a kmeny kují marné plány? 2 Scházejí se králové země, vládcové se umlouvají na Pána a jeho pomazaného: 3 „Roztrhejme jejich pouta a jho jejich odvrhněme!“ Od roku 1717 Boží nepřátelé vytvářeli svobodné zednářství hlavně proto, aby zničili katolickou Církev. Zednářství díky svému heslu „rovnost, volnost, bratrství“ natolik úspěšně infikovalo myšlení lidí bezbožným humanismem, že si v roce 2023 už jen nemnoho současných lidí ještě dokáže představit, že když se obrátili zády k Bohu, je to jejich velký problém. Budou se muset poučit prostřednictvím utrpení.

II Všechny takové plány jsou odsouzeny k nezdaru a k trestu

4 Ten, jenž v nebesích sídlí, se směje, Hospodin se posmívá jim. 5 Poté však mluví k nim ve svém hněvu, ve svém rozhorlení je děsí: 6 „Já přec jsem králem od něho učiněn na Siónu, jeho svaté hoře!“ Současný člověk nemá žádnou ideu Boha, nemá žádnou představu toho, jak směšné je před Bohem všechno jeho pózování a harašení zbraněmi. Současný člověk by se však raději měl mít na pozoru, protože pokud bude nadále zlobit Boha, bude třetí světová válka zničující. Božím řešením je „svatá hora Sión“, tj. Jeruzalém Starého zákona, která zde zastupuje „svatou horu“ Nového zákona, tj. katolickou Církev.

III Výrok Hospodinův, na jehož základě je Ježíš Kristus Králem králů a Pánem všech národů

7 Hlásám výrok Hospodinův: Pravilť ke mně: „Syn můj jsi ty, já dnes zplodil jsem tě. 8 Požádej, a dám ti národy v majetek, a v tvé vlastnictví končiny země. 9 Ovládej je železnou holí, a jako nádobu z hlíny je rozbij!“  Božský Otec od věčnosti plodí Božího Syna, a jakmile se Boží Syn v lidských dějinách vtělil, pak mu stačí jen požádat a Otec Mu dá „veškerou moc na nebi i na zemi“ (Mt. XXVIII, 18). Takovou moc, že pokud to hříchy lidí učiní nutným, nejen Ukrajina, ale i národy celého světa mohou být rozdrceny na kusy.

IV Praktický závěr: národy, chovejte se dobře; požehnaní jsou bohabojní

10 Teď tedy, králové, buďte moudří, přijměte výstrahu, vládcové země! 11 Služte Hospodinu s bázní, jásejte mu s uctivým chvěním. 12 Podvolte se přikázáním, by se Hospodin nerozhněval, ať není vaše cesta vám zkázou; 13 můžeť snadno vzplát hněv jeho. Blaze všem, kdo doufají v něho! Strach z Boha je počátkem moudrosti. Opovrhování moderního člověka Bohem může mít strašlivé následky. Avšak duše, které se právem bojí Boha, se ani v roce 2023 nemusejí bát ničeho jiného.

Kyrie elesion

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof