sobota 9. července 2022

Komentář Eleison DCCLXXXII – Celosvětové varování (2022)

Komentář Eleison DCCLXXXII – Celosvětové varování (2022)

(782)

9. července 2022

CELOSVĚTOVÉ VAROVÁNÍ   

S rizikem, že velkému počtu čtenářů předložíme věc, kterou už dobře znají, chceme v tomto „Komentáři“ představit Varování z Garabandalu, protože existuje vysoká pravděpodobnost, že je toto Varování pravé. A proto ovlivní život každého živého člověka, ať už o tom ví, nebo ne, ať už se mu to líbí, nebo ne, díky rozhodnému účinku na jeho věčný život nebo zatracení. Za prvé, stručný výčet událostí v Garabandalu. Za druhé, zdůvodnění proč církevní autority těmto událostem ještě nedaly oficiální schválení. A za třetí, proč tyto události zapadají do naší současné situace jako klíč do zámku. Toto Varování je takové povahy, že když nastane, mohli by si čtenáři stěžovat: „Když jste o tom věděli, proč jste nám o tom pro lásku Boží neřekli?“ Zde to tedy je:

Garabandal  je malá vesnička v horách severního Španělska asi jednu hodinu jízdy autem na jih od města Santander, v polovině cesty z východu na západ Španělska. V této vesnici se mezi lety 1961 až 1965 čtyřem dívkám z hor asi dvoutisíckrát zjevila Naše Paní. Tyto dívky neměly žádnou nebo jen malou znalost či zkušenost s čímkoliv, co se dělo ve světě nebo v Církvi mimo jejich vlastní vesnici. Tento bezprecedentní počet zjevení sám o sobě naznačuje, že měla zvláštní důležitost. Zahrnovala v letech 1961–1965 dvě slavná poselství a tři velká proroctví o velkém Varování, velkém Zázraku a velkém Trestu. Jedna ze čtyř původních dívek zná přesný datum Zázraku a zveřejní jej týden předem. Jinak jsou data těchto tří událostí neznámá.

Podle toho, co jí Naše Paní řekla, Conchita, vůdkyně těchto čtyř dívek, popsala, že Varování bude zcela nadpřirozená událost pocházející od Boha, která naplní svědomí všech živých lidí světlem, jež jim ukáže, jak si jejich duše stojí před Bohem a všechny jejich hříchy. Vzhledem k bezbožnému stavu světa, pocítí většina lidí tuto zkušenost „jako oheň“, nepotrvá však dlouho. Někteří lidé z toho umřou, ale nebude jich mnoho, a všichni tím budou připraveni na to, aby si všimli velkého Zázraku, který bude následovat. Varování vlastně bude velkým milosrdenstvím od Boha, protože obvykle duše poznají, jak si před Bohem stojí, až při svém osobním soudu, který následuje ihned po smrti, a nemají žádnou další šanci tento soud změnit. Oproti tomu po garabandalském Varování jen nemnozí umřou a všichni ostatní budou mít svobodu změnit svůj život. Toto Varování dává smysl v našem světě zahlceném zmatením a lžemi, protože bude čistou pravdou od Boha, která utěší dobré lidi a odstraní všechnu nevědomost.

Církevní autority však ještě musí dát zjevením Naší Paní v Garabandalu svůj oficiální souhlas kvůli načasování událostí a jejich obsahu. Druhý vatikánský koncil (1962-1965) byl obrovskou zradou Pravdy, Víry a katolické Církve. Garabandal (1961-1965) byl obrovským potvrzením katolické Pravdy, Víry a Církve. Naše Paní ve svém prvním slavném poselství z roku 1961 varovala, že „pohár se naplňuje“. Ve svém slavném delším poselství z roku 1965 řekla mimo jiné, že „pohár přetéká“ a že „mnozí kardinálové, biskupové a kněží jsou na cestě do záhuby a berou s sebou mnoho duší“. Mohl by existovat přesnější souhrn toho, co se děje po Druhém vatikánském koncilu? Lze však chápat, že kněžím se nelíbilo, co říkala! Realizovala dva tisíce zjevení, aby varovala Církev a svět, že kněžský Druhý vatikánský koncil je ohromnou chybou.

A nakonec, Garabandal zapadá do naší současné situace jako klíč do zámku. Všemohoucí Bůh respektuje svobodnou vůli duchovních a dopouští, aby se strašlivě mýlili, jak se konec světa blíží. Když však pastýři zbloudili, vytváří to mezi ovcemi, katolíky i nekatolíky, velké zmatení. On jim všem nabízí mimořádnou událost, která je osvobodí od všeho zmatení, než budou při své smrti muset zodpovědět, jak strávili svůj život. Jaká milost! A bude potvrzena velkým Zázrakem, který nastane v samotném Garabandalu a překoná zázrak tancujícího slunce ve Fatimě v roce 1917.

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof