čtvrtek 19. května 2022

Kázání arcibiskupa Lefebvra ve Fatimě (1987)

Kázání arcibiskupa Lefebvra ve Fatimě (1987)

https://sspx.org/sites/sspx/files/styles/dici_image_full_width/public/news/archbishop_lefebvre_sermon-b460_3.jpg?itok=gTdl9Rkc

22. srpna 1987 putoval arcibiskup Marcel Lefebvre doprovázený velkým počtem kněží a dvěma tisíci věřících na pouť do Fatimy.

Při slavnostní mši arcibiskup zasvětil Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a pronesl úžasnou homilii „Požádejte Naší Paní o tyto milosti“: Jednalo se o rozjímání o jeho oddanosti k Ženě, která je Matkou Církve.

***

Kázání arcibiskupa Lefebvra 22. srpna 1987 ve Fatimě

Poděkujme Bohu a Nejblahoslavenější Panně Marii, že nás dnes o tomto svátku Neposkvrněného Srdce shromáždili, abychom Jí vzdali chválu a pokusili se na pár chvil, na pár dnů prožívat svou víru. Protože jestli si Panna Maria přála přijít do této země, do Portugalska, do Fatimy, jestli si přála zjevit se těmto několika dětem, aby jim dala poselství pro svět, je to jistě proto, že toužila, aby se naše duše pozvedly k nebi.

Pokusme se tedy, moji bratři a sestry, uvést do rozpoložení, v němž se nacházeli tito malí pasáčci, v němž se nacházeli lidé, kteří přišli, aby je v onom roce 1917, třináctého každý měsíc až do října, doprovázeli, když se ten mimořádný zázrak odehrával právě zde. Právě zde, protože se říká, že byl tento zázrak viditelný v okruhu čtyřiceti kilometrů od Fatimy. Kdybychom byli toho dne, 13. října 1917, přítomni, viděli bychom tedy onen mimořádný fenomén tančícího slunce hýřícího všemi barvami, zaplavujícího celý region úžasnými barvami. A dělo se to po dobu třikrát deset minut! Nakonec bychom viděli slunce jakoby sestupovat z nebe a přibližovat se k věřícím, kteří byli přítomní, aby manifestovalo pravdivost tohoto zjevení Nejblahoslavenější Panny Marie dětem ve Fatimě.

Aby mohly být naše duše spaseny

Ještě jednou, proč se toto zjevení Nejblahoslavenější Panny Marie odehrálo? Bylo to proto, aby mohly být naše duše spaseny, proto, aby se k Ní naše duše mohly jednoho dne připojit v nebi. Na několika mimořádných obrazech manifestovala těmto dětem ve Fatimě celou realitu naší víry. Děti Jí skutečně obdivovaly a to natolik, že byly jakoby ve vytržení, zahloubané a unešené a nevěděly, jak vyjádřit krásu Nejblahoslavenější Panny Marie. Kdokoliv se pokoušel nabídnout jim jakýkoliv příměr, žádný nebyl při pohledu na krásu Panny Marie, kterou viděly, vyhovující. A pak, Panna Maria nebyla jediná, která se projevila. Chtěla jim ukázat něco z nebe: Svatého Josefa s Naším Pánem v náručí a žehnajícího světu. Také se chtěla zjevit pod jménem Naše Paní z Hory Karmel, Naše Paní Bolestná a obecně se zjevovala jako Naše Paní Růžencová. Bylo to proto, že si přála dětem vštípit nutnost modlitby růžence, nutnost trpět spolu s Naším Pánem Ježíšem Kristem a Naší Paní Bolestnou. Chtěla tak ukázat Své vnitřní city a sdělit je těmto dětem, aby je na oplátku sdělovaly všem těm, kteří budou mít příležitost slyšet Její poselství. Pak se jim zjevil i Archanděl Michael.

Naše Paní jim taky řekla o duších v očistci, když se Jí Lucie ptala, kde se ta a ta duše nachází, kde je konkrétní zesnulý člověk. „Je v nebi? V očistci?“ Někdy jim řekla: „Ne, tato paní ještě není v nebi, je v očistci.“ Také jim chtěla ukázat realitu pekla. Je to tedy právě zde, v tomto blízkém okolí, kde chtěla Nejblahoslavenější Panna Maria ukázat těmto vyděšeným dětem, jaké je peklo, aby je povzbudila v tom, že budou činit pokání, aby je povzbudila v tom, že se budou modlit, aby spasily duše, a tím jim ukázat, že Neposkvrněné Srdce Panny Marie je zcela nasměrováno ke slávě Jejího Božího Syna a ke spáse duší. Spasit duše znamená, zapříčinit, aby šly do nebe. Tyto děti tedy jako obraz viděly to, co je vlastně celý náš katechismus. A událo se to prostřednictvím milosti Nejblahoslavenější Panny Marie.

Modlitba a pokání

Pokusme se tedy dnes také uvést do tohoto rozpoložení, protože to, co se událo v roce 1917, je pravdivé i dnes a možná ještě víc než tehdy, protože situace ve světě je nyní dokonce horší, než byla v roce 1917. Víra mizí, ateismus všude postupuje, což oznamovala i sama Nejblahoslavenější Panna Maria. Ačkoliv nám totiž chtěla ukázat vizi nebe, chtěla také hovořit o zemi. V podstatě těmto dětem řekla:

Je nutné se modlit, je nutné činit pokání, aby se zastavily ničivé účinky tohoto strašlivého omylu, komunismu, který bude vládnout světu, jestliže se lidé nebudou kát, jestliže se nebudou modlit a jestliže nevykonají Mou vůli.

Její vůlí bylo, aby byla tato tajemství, jež Lucii dala, odhalena.

Bohužel jsme však nuceni poznamenat, že kvůli tomu, že se tato tajemství neodhalila, šíří se všude omyl komunismu! Snažme se tedy, moji drazí bratři a sestry, uvést do tohoto rozpoložení, do tohoto stavu, abychom sdíleli přesvědčení těchto dětí, abychom se sjednotili se Srdcem Panny Marie a naše srdce zahořela touhami, které byly v Srdci Nejblahoslavenější Panny Marie a jsou tam dodnes – touhy po vládě Jejího Syna.

Co jiného si může přát, než vidět Svého Božího Syna vládnout nad celým světem, nad dušemi, nad rodinami a nad společnostmi, jako vládne v nebi? Ona proto přichází na zemi, aby nás žádala, aby každého z nás žádala: „Je nutné, aby vám vládl Ježíš.“ Ona si to přeje, Ona po tom touží a Ona nám dává prostředky.

Prvním prostředkem je modlitba: „Je nutné se modlit.“ Blahoslavená Panna Maria to Lucii neustále opakuje, protože Lucie se Jí pokaždé ptala na otázku: „Ó, Paní, co ode mě chceš? Co chceš, abych dělala?“ To je skvělá otázka! Nemůže existovat lepší rozpoložení. Je toto také naše rozpoložení? Maria, co chceš, abychom udělali? Maria pak odpověděla:

Je nutné se modlit, vezměte si růženec, recitujte růženec každý den, abyste se posvěcovali a spasili své duše, abyste spasili duše hříšníků.

Opakovala to pokaždé, když přišla. Povzbuzovala k Svatému přijímání, k přijímání Svátosti oltářní, protože dokonce umožnila andělovi, aby přišel a podal Svaté přijímání těmto dětem. Může si Maria přát něco jiného, než nás dát Svému Synovi, dát nás Ježíši v našich srdcích?

Abychom si udrželi Víru a milost ve svých duších

A dále, proč tato tajemství? Nejblahoslavenější Panna Maria si ve Své lásce k nám, ve Své vlídné blahosklonnosti vůči nám přála varovat nás. Přála si nám oznámit budoucí události, aby nám umožnila si zachovat Víru, zachovat si milost v duši. Proto nám dala Svá tajemství. Nejblahoslavenější Panna Maria požádala Lucii, aby třetí tajemství odhalila v roce 1960 – a aby toto tajemství šířil papež ­– a to nikoliv bezdůvodně. Bylo to proto, že věděla, že po roce 1960 bude Církev muset projít krizí velmi vážných událostí v její historii. Chtěla varovat nás i autority v Církvi, aby se těmto neštěstím vyhnuly a aby se vyhnuly ztrátě víry a zatracení duší. Jsme tedy varováni. Víme, že po roce 1960 nějaké vážné události v historii Církve způsobí krizi a to zvláště, pokud jde o ty, kteří Církev vedou. Bohužel to je asi důvod, proč vůdci Církve nechtěli toto tajemství šířit. Mysleli si, že jej není vhodné zveřejnit. Je to velká záhada, moji drazí bratři a sestry, velká záhada!

Vidíte tedy, že jestliže chce Nejblahoslavenější Panna Maria, abychom byli v duši disponováni pro Boží lásku, disponováni pro modlitbu, připraveni se sjednotit s Naším Pánem ve Svátosti oltářní, ochotni obětovat se za hříšníky tohoto světa, nu, pak tedy o tuto milost musíme dnes žádat.

https://sspx.org/sites/sspx/files/styles/dici_image_full_width/public/news/immaculate-heart-news.jpg?itok=ylLesrNF

Detail „Neposkvrněného Srdce“ (C.B.Chambers)

Záhada dnešní situace Říma

Jste zde shromážděni kolem Panny Marie Fatimské a jste v srdci disponováni jako tyto malé děti, které Nejblahoslavenější Pannu Marii vítaly a viděly Jí: Žádejme Nejblahoslavenější Pannu Marii, aby tuto záhadu rozřešila, aby nám přišla na pomoc. Velkou záhadu Říma, velkou záhadu situace papežství v dnešní době.

Často nám říkají: Netrhejte Církev, nerozdělujte Církev, nezpůsobujte schizma. Řekněte mi však, moji drazí bratři a sestry, kde je jednota Církve? Co způsobuje jednotu Církve? Otevřete si všechny teologické knihy, otevřete si všechny knihy světců, otevřete si všechny knihy učitelů a teologů – to, co způsobuje jednotu Církve, je jednota víry. Když už někdo nemá katolickou Víru, odděluje se od Církve. Tady to máte! A každý člověk obdařený autoritou v Církvi od chvíle, kdy ji Náš Pán založil, každý člověk, který má nějakou autoritu v Církvi a zvláště všichni kněží a biskupové a obzvláště papež,  všichni z nich jsou ve službě této jednoty, jsou ve službě této víry. „Běžte a hlásejte toto Evangelium“, ne nějaké jiné Evangelium a ne jakékoliv Evangelium: „Běžte a hlásejte toto Evangelium.“ Buďte ve službě tohoto poselství, které jsem vám dal, ale nesmíte toto poselství měnit.

Nu, držíme se tedy celé této víry a uchováváme ji. Za nic na světě bychom neodstranily ani čárku, ani nejmenší kousek své víry. Chceme ji uchovat nedotčenou, naprosto nedotčenou. A proto, že chceme zachovat tuto jednotu víry, nás ti, kteří ji ztrácejí, pronásledují. Taková je skutečná současná situace, v níž se nacházíme, záhadná situace, pravděpodobně ji jako takovou ohlašovala Naše Paní Fatimská ve Svém třetím tajemství, když řekla, že ti, kteří chtějí zůstat katolíky, budou pronásledování těmi, kteří navzdory tomu, že mají v Církvi autoritu, zbloudili od Víry. A protože zbloudili od Víry, rádi by nás strhli s sebou. Pronásledují nás, protože je neposloucháme kvůli své neochotě ztratit víru spolu s nimi. Náš Pán to však řekl, předvídal, že budou existovat špatní pastýři, a řekl, že nesmíme následovat špatné pastýře, musíme následovat dobré pastýře. To je tajemství, které dnes prožíváme.

Prosme tedy Blahoslavenou Pannu Marii, aby tuto záhadu pro nás vyřešila. Je to mučednictví pro vás, pro nás, pro všechny, kteří žijí v této době, skutečné morální mučednictví, snad horší než krvavé mučednictví, když vidíme, že ti, kteří by měli hlásat a bránit katolickou víru pro jednotu Církve, tuto katolickou víru opouštějí a snaží se vyjít se světem, s moderními zásadami, se zásadami této společnosti, která je vedena více Satanem než Dobrým Pánem.

Proste o milost věrnosti

Učiňme zde u paty Blahoslavené Panny Marie rozhodnutí a prosme ji o milost udržet si víru, zůstat katolíky do konce svých dní, mít tuto milost definitivní stálosti v katolické víře. Proč všichni ti mučedníci prolili svou krev? Aby zachovali víru. Pokud musíme být mučedníky, pokud nemusíme být krvavými mučedníky, ale mučedníky v duši, v srdci, v mysli, nu, pak budeme mučedníky a budeme dědici těch, kteří prolili svou krev, aby nepopřeli svou víru.

To musíme Nejblahoslavenější Panně Marii slíbit a snažit se, aby to všichni kolem nás pochopili a neztratili Víru….jinak, když ztratí víru, ztratí i svou duši. To jsou, moji drazí bratři a sestry, rozhodnutí, která dnes musíme učinit: modlit se, obětovat se, nabídnout svůj život za vykoupení světa, za spásu duší, za spásu svých duší, spásu duší svých rodin, členů své rodiny.

A proste, ať Církev zavládne ve své nádheře

A nakonec proste za obnovu Svaté katolické Církve, aby Církev znovu získala svou nádheru, aby Církev znovu získala svou jednotu ve víře, aby Církev znovu získala tisíce a tisíce řeholních povolání jako předtím, aby se znovu naplnily noviciáty, aby se naplnily semináře a udržela se katolická Víra, aby se žila katolická Víra! O to usilujeme, moji drazí bratři a sestry, spolu s těmi, které zde vidíte přítomné, s těmito mladými kněžími, těmito mladými seminaristy. Jakmile si chtějí lidé uchovat víru, jakmile si chtějí lidé uchovat Mešní oběť a pravou Eucharistii, jakmile jsou lidé oddaní tělu a duši Církve, přijdou povolání, protože jsme v pravdě. Prosme Nejblahoslavenější Pannu Marii, aby požehnala naše semináře, aby požehnala naše mladé kněze, aby mohli být apoštoly, aby požehnala naše řeholníky, Sestry našeho Bratrstva, všechny sestry, které se zasvětily Tradici, karmelitánky, dominikánky, benediktýnky… všechny tyto řádové sestry, které si chtějí uchovat katolickou víru a chtějí ji šířit.

A kéž se Panna Maria uráčí požehnat nás, abychom navzdory zkouškám nadále odvážně sloužili království Jejího Božího Syna. Adveniat regnum tuum, přijď království Tvé, ano, Pane Ježíši, kéž se Tvá vláda rozšíří nad lidmi, nad rodinami a nad společnostmi, aby tato vláda mohla pokračovat na věky!

Zdroj: SSPX USA

Překlad: D. Grof