středa 9. března 2022

Konec světa (1970)

Konec světa (1970)

Yves Dupont

Sám Kristus nás varoval, že: „O tom dni však a o té hodině neví nikdo, ani nebeští andělé, toliko Otec sám.“ (Mt. 24:36) Je tedy marné pokoušet se určit jakékoliv datum konce světa. Zároveň nám však Kristus dal několik znamení, která máme vyhlížet, a dodal: „Až uzříte všechny ty věci, vězte, že je blízko, přede dveřmi.“ (Mt. 24:33) Jaká to jsou znamení?

1) Evangelium se bude hlásat po celém světě.

2) Všeobecné odpadnutí od Víry.

3) Příchod Antikrista.

4) Návrat Židů do Svaté země.

5) Rozsáhlé narušení přírody.

 

Sv. Alfons z Liguori rozšiřuje znamení následovně:

1) Evangelium bude svobodně hlásáno na celém světě.

2) Všechny národy země odpadnou od Víry.

3) Svatá říše římská se zhroutí.

4) Přijde Antikrist.

5) Henoch a Eliáš se vrátí hlásat [Víru].

6) Židé se vrátí do Svaté země.

7) Nebeské síly se otřesou.

8) Hvězdy budou padat z nebe.

9) Nastanou rozsáhlá zemětřesení, přílivové vlny, blesky, války, hladomory a epidemie.

Otázkou je nyní toto: Nastala již některá tato znamení? Odpověď nemůže být určitá a jasně daná. Lze tvrdit, že první dvě znamení zde již jsou: Evangelium se skutečně hlásá ve všech národech a existují zdrcující důkazy všeobecného odpadnutí od Víry. Přesto se tvrdilo a stále tvrdí, že hlásání Evangelia musí být naprosto celosvětové a musí dosáhnout každého jednotlivého člověka. Lze také namítat, že současné bezvěrectví není dostatečně všeobecné, aby se dalo vztáhnout na druhé znamení. Církev je vskutku ještě velmi aktivní a vlivná. Někteří státníci otevřeně vyznávají svou katolickou Víru; některé vlády jsou zcela nebo takřka zcela katolické (např. Španělsko, Portugalsko a Irsko [v roce 1970]).

Podle mého názoru jsou za daných nutných omezení platné dva výklady. Je tomu tak proto, že v období posledních časů existují dvě různé fáze: první, která ohlašuje závěrečnou fázi. Ta je méně intenzivní. A konečná fáze, která zapříčiní dovršení světa. Na každou z těchto fází se vztahují bezprostřední znamení konce. Nyní tedy vstupujeme do první fáze, Velké pohromy, která bezprostředně hrozí, a která bude následována obdobím míru. Můžeme již tedy vidět znamení jeho příchodu. Evangelium se hlásá ve všech národech (i když nedokonale) a odpadnutí od Víry je celosvětové (i když ne úplné). Země bývalé Římské říše pak budou ve stavu naprostého chaosu a anarchie. Komunismus (předznamenání Antikrista) zvítězí (jeho vítězství však bude krátkodobé, stejně jako vítězství Antikrista o nějakých třicet let později). Velký budoucí král a Svatý pontifik se odhalí světu a budou bojovat proti komunismu, čímž budou předznamenávat Henocha a Eliáše. Z nebe budou padat kameny; zemětřesení a přívalové vlny způsobí zkázu po celém světě; hladomory a epidemie se široce rozšíří. A takto nastane konec první fáze neboli „Velký pátek křesťanstva“. Vzkříšení bude působivé: Velký král bude císařem Západní Evropy a bude pomazán Svatým pontifikem. Mnozí Židé a všichni nekatoličtí křesťané se obrátí k pravé Víře. Mohamedáni přijmou křesťanství, stejně jako Číňani. Krátce řečeno, prakticky celý svět bude katolický. Toto všeobecné hlásání Evangelia pro změnu stanoví první znamení druhé fáze. Ke konci vlády tohoto Velkého krále lid opět odpadne od Víry (druhé znamení). Pak se zhroutí Svatá říše římská (třetí znamení). Přijde Antikrist (čtvrté znamení). Henoch a Eliáš budou opět posláni na zem, aby bojovali proti Antikristu (páté znamení). Židé se vrátí do Palestiny (šesté znamení). Nastanou nová narušení přírody (sedmé, osmé a deváté znamení).

Tento můj osobní výklad se zakládá na mé znalosti velkého počtu soukromých proroctví a na rozsáhlém a přičinlivém studiu vzájemných odkazů a korelací před mnoha lety, kdy jsem byl v pozici, kdy jsem mohl věnovat mnoho času studiu těchto proroctví. Navíc tento výklad není neslučitelný s Písmem svatým. Písmo svaté jej v mnoha případech skutečně podporuje. V Písmu svatém například čteme popis různých zlých věcí, po němž následuje varování: „…ale to ještě není konec...“ (Mt. 24:6) a znovu popis moru, hladomorů a zemětřesení s tímto závěrem: „Ale to všechno je počátek útrap.“ (Mt. 24:18), teprve první fáze. Pak je nám řečeno: „A bude hlásáno toto Evangelium o království (Božím) po celém světě.“ (Mt. 24:14) předtím, než definitivně přijde konec. Ve verši 15 se předkládá další popis těchto událostí, je však jasné, že verše 9 až 14 tvoří nedělitelný celek stejně jako verše 4 až 8. Pak jsme na konci oné třetí pasáže (verše 15 až 22) znovu informováni, že: „Kdyby nebyly zkráceny ty dny, nebyl by zachráněn žádný člověk; ale pro vyvolené budou ty dny zkráceny.“

Kvůli výše zmíněným důvodům považuji za jisté, že zde budou dvě různé fáze. První fáze bude teprve počátkem útrap a bude zkrácena kvůli vyvoleným a Evangelium bude tehdy hlásáno po celém světě. To bude období míru za Velkého monarchy, období obrácení a všeobecné prosperity, z nichž se my i naše děti můžeme těšit – krátce řečeno, období míru slíbené Naší Paní z Fatimy. 

Zdroj: Yves Dupont, Catholic Prophecy, TAN Books and Publishers, Rockford, Illinois, 1970, kapitola 3, str. 89–91

Překlad: D. Grof