sobota 25. prosince 2021

Řeč svatého Lva papeže na Narození Páně (1947)

Řeč svatého Lva papeže na Narození Páně (1947)

Náš Spasitel, nejmilejší, se dnes narodil, radujme se. Nebylo by totiž správné, abychom byli zarmouceni, slavíme-li zrození života, které pohltilo strach ze smrti a vlilo nám radost z přislíbené věčnosti. Nikdo není vyloučen z účasti na tomto veselí. Jeden důvod radosti jest všem společný. Že náš Pán, který přemohl hřích a smrt, přišel nás všechny vysvobodit, ač žádného z nás nenalezl bez viny. Plesej svatý, neboť se blížíš k palmě, raduj se, hříšníku, neboť jsi zván k odpuštění, nadchni se, pohane, jsi povolán k životu. Syn Boží přijal totiž podle plnosti času, kterou stanovila nevyzpytatelná hloubka Božího úradku, přirozenost lidskou, aby ji znovu získal jejímu Původci a aby tak strůjce smrti, ďábel, byl přemožen tou přirozeností, nad níž zvítězil. V tomto boji, který pro nás byl podstoupen, bylo bojováno s velkou a podivuhodnou poctivostí, neboť všemohoucí Pán se neutkal s nejzuřivějším nepřítelem ve své velebnosti, nýbrž v naší slabosti. Nastavil mu tutéž tvář, tutéž přirozenost, mající sice účast na naší smrtelnosti, avšak zcela prostou hříchu. Netýká se tohoto zrození, co je psáno o všech ostatních: „Nikdo není čistý, ani dítě ne, jemuž jest jen jeden den života na tomto světě.“ Nic tedy nepřešlo do tohoto jedinečného zrození z tělesné žádostivosti, nic neproniklo ze zákona hříchu. Čiňme proto díky, nejmilejší, Bohu Otci, skrze Syna jeho v Duchu svatém, že se nad námi smiloval pro nesmírnou lásku k nám; a když jsme byli pro hříchy mrtvi, spoluoživoval nás v Kristu, abychom byli v něm novým stvořením, novým základem. Odložme proto starého člověka s jeho skutky. Zanechme skutků těla, kteří jsme dosáhli účasti na zrození Kristově. Poznej, křesťane, svou důstojnost a stav se účastným božské přirozenosti, nevracej se špatným životem do staré opovrženosti. Pamatuj, čí hlavy a čího těla jsi údem. Vzpomeň, že jsi vytržen z moci temností a přesazen do Božího světla a království.  

Zdroj: Serafinský prapor, ročník 26, číslo 1, 1. prosince 1947, str. 1–2

Zpracoval: D. Grof