neděle 5. prosince 2021

Komentář Eleison DCCLI – Svatokrádežní politici (2021)

Komentář Eleison DCCLI – Svatokrádežní politici (2021)

(751)

4. prosince 2021

SVATOKRÁDEŽNÍ POLITICI

Na podzimním generálním shromáždění Konference katolických biskupů Spojených států (USCCB), které se konalo v Baltimoru 15.–18. listopadu 2021, se posuzovala aplikace kánonu 915 z Kodexu kanonického práva (z roku 1983), který říká: „K svatému přijímání se nepřipustí exkomunikovaní a trestaní interdiktem po uložení těchto trestů rozhodnutím nebo po jejich úředním zjištění; rovněž se nepřipustí ti, kdo tvrdošíjně setrvávají ve zjevném těžkém hříchu.“ Americký kardinál Raymond Burke před konáním biskupského shromáždění vydal prohlášení, jehož hlavní body shrnujeme níže:

Biskupové se budou zabývat dlouhotrvající a vážně pohoršující situací katolických politiků, kteří setrvávají v podpoře závažného porušování nejzákladnějších zásad mravního zákona, když prosazují věci jako je potrat, přičemž zároveň prohlašují, že jsou zbožnými katolíky a přicházejí ke Svatému přijímání. Toto je kritická věc – věc života a smrti nenarozených a věčné spásy katolických politiků, kteří jsou v tom zapojení.

Všeobecně se opakuje, že je potřeba více „dialogu“ s dotčenými katolickými politiky a zákonodárci. Nauka přirozeného zákona, která je také nutně naukou Církve, je však mimo diskuzi. Potratová praxe je nejzávažnějším porušením první zásady přirozeného zákona, který ochraňuje neporušitelnost nevinného a bezbranného lidského života. Zde není o čem diskutovat. Předmětem diskuze musí být to, jak ve společnosti co nejlépe zabránit takovému zlu. Takové zabraňování nemůže nikdy zahrnovat skutečné prosazování zla.

Pastorační kroky podniknuté proti politikům nemají nic co do činění s „vměšováním se do politiky“. Směřují k zabezpečení posvátnosti Svaté eucharistie, ke spáse duší dotčených katolických politiků a k zabránění vážného pohoršení, které způsobují. Nejenže smrtelně hřeší proti pátému přikázání, ale páchají také svatokrádež tím, že nehodně přijímají Svaté přijímání.

Závažné pohoršení způsobené takovými katolickými politiky značně přispělo k upevnění kultury smrti ve Spojených státech, kde je provozování potratů prostě skutečností každodenního života. Svědectví katolické Církve o kráse a dobru lidského života od první chvíle jeho existence a pravda o jeho nedotknutelnosti, jsou závažným způsobem kompromitovány. USCCB již dříve tuto záležitost diskutovala v červnu 2004. Někteří z nejvlivnějších biskupů se chtěli vyhnout jakékoliv intervenci u katolických politiků, kteří by dle trestu podle kánonu 915 neměli být připuštěni ke Svatému přijímání. Věc byla předána k přešetření pracovní skupině pro katolické biskupy a katolické politiky pod předsednictvím tehdejšího kardinála Theodora McCarricka. Časem byla pracovní skupina zapomenuta a tato kritická věc zůstala biskupskou konferencí nevyřešena.

Přestože je pravá Kristova Církev zcela v opozici vůči útoku na nevinný a bezbranný život, zdá se, že katolická církev ve Spojených státech tuto odpornou praxi přijímá ve shodě se zcela sekularizovaným pohledem na lidský život a sexualitu. Modlete se za církev ve Spojených státech a ve všech národech, aby při aplikování kánonu 915 nečinila kompromisy a aby hájila posvátnost Svaté eucharistie a ochránila duše katolických politiků, protože pokud budou podporovat potraty a přesto chodit ke Svatému přijímání, pak páchají svatokrádež a závažné pohoršení.“ Katoličtí politici a nepřipuštění ke Svatému přijímání - TFP

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof