středa 1. prosince 2021

Bude Řím zničen? – IV (2021)

Bude Řím zničen? – IV (2021)

Víno hněvu se vylije

Homer Sweeney

24. listopadu 2021

Mám pro vás novinku. Pokud to nevíte, Bůh je velmi rozzlobený, ale stále nám dává možnost spasit svou duši. „Nikdy není příliš pozdě uchýlit se k Ježíši a Marii.“

our lady fatima

Naše Paní již nemůže zadržet ruku spravedlnosti svého Božího syna

Svět nekončí, přijde však velký Trest, který nastane na zemi. Poté, jak čteme v Zachariášovi (13:8), se stane toto: „A v celé zemi – praví Hospodin – dvě třetiny budou v ní rozptýleny a zhynou, ale jedna třetina v ní zbude.“

Jestliže vám vymývají mozek, abyste věřili v klimatickou změnu, globální oteplování a další levicovou a komunistickou propagandu, neměli byste být překvapeni zkázonosnými změnami, které nastanou. Je to však Bůh, kdo mění roční období, způsobuje, aby země nesla špatné ovoce, a přiměje nebeská tělesa, aby ztratila pravidelnost svého pohybu.

Když bude měsíc odrážet jen mdlé načervenalé světlo, když voda a oheň budou vytvářet nekontrolovatelná hnutí na nebeské klenbě, což způsobí, že budou pohlceny hory a města, bude to počinem Boha, jehož hněv již ruka Naší Paní nemůže zadržet.

Tři epochy dějin a apokalypsa

Otec E. Sylvester Berry ve své knize z roku 1921 The Apocalypse of st. John (Apokalypsa sv. Jana) rozděluje dějiny Církve na tři epochy:

- Vítězství Církve

- Otevření propasti – což zahrnuje dobu revolucí, které vedou k Antikristu

- Uzavření propasti a ustavení univerzální Vlády Ježíše a Panny Marie až do konce světa (str. 11–22)

Zdá se, že jsme na konci druhé epochy – s Antikristem nyní mezi námi. Je to počátek očišťování země, které je vyžadováno před Vládou Ježíše skrze Pannu Marii. Podle Písma svatého a dalších proroctví můžeme očekávat, že toto očišťování bude zahrnovat velký Trest, zničení Říma a tři dny temnoty, kdy s několika málo výjimkami zahynou všichni nepřátelé Církve.

Ignorování varování Naší Paní

Nebe se snaží lidstvo varovat, aby se obrátilo a kálo. 13. května 1917 se Naše Paní z Fatimy zjevila třem vizionářům a řekla jim: „Přicházím z nebe.“ Požádala je, aby přicházeli po šest měsíců ve stejnou hodinu do Cova da Iria třináctého dne v měsíci, protože má poselství pro svět: „Později řeknu, kdo jsem, co chci a vrátím se sem ještě sedmkrát.“

A na ono sedmé zjevení v Cova da Iria stále čekáme.

olgs

„Viděli jste peklo, kam jdou duše ubohých hříšníků“

Během třetího zjevení 13. července 1917 řekla Naše Paní oněm třem vizionářům, že přišla do Fatimy, aby zachránila duše. Toto byla její slova:

Viděli jste peklo, kam jdou duše ubohých hříšníků. K jejich záchraně si Bůh přeje uvést do světa úctu k mému Neposkvrněnému Srdci. Když lidé udělají, co vám říkám, mnoho duší bude zachráněno a nastane pokoj. Válka [první světová] se chýlí ke konci, jestliže ale lidé nepřestanou urážet Boha, vypukne ještě horší válka během pontifikátu Pia XI. [druhá světová].“ Bůh „se chystá ztrestat svět za jeho zločiny skrze válku, hladomor a pronásledování Církve a Svatého otce.“

Aby se to nestalo, požádala o zasvěcení Ruska svému Neposkvrněnému Srdci a konání kajícího Svatého přijímání každou první sobotu v měsíci. Jestliže se tomuto Jejímu přání vyhoví, Rusko se obrátí a nastane mír, pokud ale ne, rozšíří se jeho bludy po celém světě a zapříčiní války a pronásledování Církve.

Na přelomu 20. století se liberální katolíci, které papež Pius IX. dříve označil za „nejhorší nepřátele Církve“, přeměnili na modernisty a byli na vzestupu. Ačkoliv je sv. Pius X. odsoudil, jejich vliv za Benedikta XV. a Pia XI. vzrostl. Když se v roce 1930 Piovi XI. doneslo, že Naše Paní požádala o zasvěcení Ruska jejímu Neposkvrněnému Srdci jeho prostřednictvím a prostřednictvím biskupů světa, neudělal nic.

Dostalo se jí „mlčenlivého zacházení“. Výzva k záchraně duší byla odmítnuta. Započalo odmítání Naší Paní z Fatimy. Výsledkem byla druhá světová válka a ztráta 80 milionů životů.

Náš Pán byl nespokojen! Ve zjevení v Rianju v roce 1931 řekl sestře Lucii: „Oznam to Mým služebníkům; vzhledem k tomu, že následují příkladu krále Francie, když odkládají vykonání Mého příkazu, budou jej následovat v neštěstí.   

Později opakoval stejnou stížnost: „Nedbali Mého požadavku. Jako francouzský král se budou kát a vyplní jej [zasvěcení], ale bude už pozdě. Rusko rozšíří své omyly po celém světě, což způsobí války a pronásledování Církve. Svatý otec bude mnoho trpět!

Při svém posledním veřejném vystoupení v roce 1957 řekla sestra Lucie při setkání P. Fuentesovi toto: „Otče, Nejsvětější Panna Maria je velmi smutná, protože nikdo nevěnuje pozornost jejímu poselství, ani dobří, ani zlí.

Tato smutná stížnost odpovídá posledním poselstvím Naší Paní.

seven trumpet

Objevuje se sedm andělů s polnicemi, aby ukončili druhou epochu

V nultých letech 17. století řekla Naše Paní Dobrého pořízení jedné sestře z řádu Neposkvrněného početí v Quitu v Ekvádoru, že se ve 20. století „nevěrní duchovní pod zevnějškem ctnosti a horlivosti inspirované zlým duchem obrátí proti náboženství, které je odkojilo svými prsy.“ Naše myšlenky se ihned obrátí k těm duchovním, kteří opustili Církev, aby následovali progresivistický program Novus Ordo.

V poselství z La Saletty v roce 1856 varovala: „Běda kněžím a Bohu zasvěceným osobám, které svou nevěrností a hříšným životem znovu křižují mého Syna.“

Řekla také tuto podstatnou větu: „Řím ztratí víru a stane se sídlem Antikrista.“

Současný papež – spolu s šesti předešlými – určitě může reprezentovat Antikrista, který přichází, aby oklamal lid a zničil Svatou církev.

Eliášova role

Ve Starém zákoně nacházíme onoho nejdokonalejšího proroka Eliáše, prvního karmelitána. Pro spásu duší jej Bůh poslal, aby varoval deset severních kmenů Izraele, že porušují Mojžíšův zákon. Protože jej neposlouchaly, bylo jejich hlavní město Samařsko zabráno Asyřany, a ony byly v roce 722 př. Kr. odvedeny jako zajatci do Ninive.

Naše Paní přišla v roce 1917 do Fatimy jako prorok Eliáš, aby katolíky, kteří již zbloudili z pravé cesty, přivolala zpět k Víře našich otců. Církevní hierarchie počínaje papeži nechtěla Naší Paní z Fatimy uposlechnout a důsledky jejich pasivity vedly k tomu, že miliony katolíků ztratily svou víru.

Šelma z moře a návrat Eliáše

Zdá se, že jsme nyní v přítomnosti Antikrista.

Kapitola XII v Apokalypse nás informuje, že sedmihlavá šelma, která vystupuje z moře, je Antikrist, jak to předpověděl prorok Daniel. Nebylo by možné, že tato šelma představuje progresivismus, k němuž lnulo sedm papežů, kteří připravili cestu pro Druhý vatikánský koncil a zaváděli jej do praxe?

second trumpet

 Druhá a třetí polnice zazněla, aby lidstvo varovala před trestem

third trumpet

Jak poukazuje P. Berry: „Příchod Antikrista otevírá rozhodující střet mezi Církví a pekelnými mocnostmi. Bude to úplným uskutečněním proroctví Geneze: ´Nepřátelství ustanovuji mezi tebou a ženou, mezi potomstvem tvým a potomstvem jejím.´“ (The Apocalypse of st. John, str. 88–89)

Je to ta „rozhodující bitva“, kterou ďábel povede proti Blahoslavené Panně Marii, o níž sestra Lucie P. Fuentesovi řekla, že nastane v naší době.

Vláda Antikrista a jeho proroka bude skutečnou obnovou pohanství v celém světě. Vlastně bude existovat kompletní organizace Satanovy církve v protikladu ke Kristově Církvi.

Bůh znovu pošle Eliáše, jako to učinil v roce 722 př. Kr., aby nám pomohl zachránit duše a vyhrát tuto bitvu proti Antikristu (Mt. 6:9).

Poselství z La Saletty také poznamenává, že až „Církev bude zastíněna a svět strne hrůzou“, pak Bůh pošle Eliáše a Henocha, kteří „budou kázat s Boží mocí a lidé dobré vůle uvěří v Boha, mnoho duší bude posilněno.“ Veřejně odsoudí ďábelské omyly Antikrista.

Až tito dva proroci naplní své poslání, budou usmrceni Antikristem. Tři a půl dne budou ležet těla umučených proroků nepohřbená v ulicích Jeruzaléma, „kde byl před staletími ukřižován Náš Pán.“

Pak však oba tito proroci znovu povstanou a budou vzati do nebe a Jeruzalém bude otřesen mocným zemětřesením, při němž zahyne mnoho lidí a desetina města bude zničena.

Anděl všechny nabádá, aby se obrátili k Bohu nebe a země, protože den soudu se přiblížil.

pope

Uctívání modly Pačamamy ve Vatikánu – znamení Antikrista?

Jak poukazuje P. Berry, není to Poslední soud posledního dne (str. 98). Písmo svaté spíše hovoří o Soudu národů; soudu, který dopadne na Antikrista a jeho stoupence.

Druhý anděl ohlašuje blížící se pád Babylonu, což je progresivistický Řím, sídlo falešného proroka a hlavní město novopohanské říše. Řím svede další pohanské národy, aby uctívaly Antikrista. Ti, kteří žili ve druhé polovině 20. století, by v tom mohli rozpoznávat Druhý vatikánský koncil.

Třetí anděl hrozí všem stoupencům Antikrista věčným zatracením. Budou potrestáni se vší přísností Boží nekonečné spravedlivosti, která nebude zmírněna slitováním. Víno hněvu bude vylito do poháru, aniž by bylo naředěno vodou slitování (str. 98–99). To je velký Trest.

Pokračování příště

Zdroj: Tradition In Action

Překlad: D. Grof